Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - MALAKI

MALAKI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siahu Ibounai Lohiabada ese hahelagaia taudia ma ia hereva henidia, ia gwau,
2“Sisiba goada umui dekenai lau henia inai: Umui ese emui kara ibounai dekena amo lauegu ladana do umui hanamoa. Bema egu hereva umui kamonai henia lasi neganai, dika bada herea momokani emui latanai do lau atoa, vadaeni emui gaukara davana, aniani, do idia dika momokani umui dekenai. To umui laloa egu sisiba hereva be anina lasi dainai, lau ese inai dika umui emui latanai lau atoa vadaeni.
3“Umui dainai lau ese emui natudia do lau panisidia, bona umui atoa boubou gaudia edia kukuri dekena amo emui vairana do lau dahua. Bona lau ese egu vairana dekena amo umui do lau lulua lao, boromakau edia miro atoa gabuna dekenai.
4Unai bamona lau karaia neganai, do umui diba inai oda goadana umui dekenai lau henia momokani vadaeni. Inai oda do umui badinaia, bona umui ese gwauhamata helagana, lau bona hahelagaia taudia, Levi taudia unai, ita karaia gauna, be do umui hamakohia lasi. Lau, Siahu Ibounai Lohiabada lau hereva inai.
5“Levi danu lau karaia gwauhamata lalonai, lau gwau hahelagaia taudia ese mauri namona bona maino do idia abia. Unai bamona lau henidia, idia ese lau do idia matauraia totona. Bona edia sene tauna Levi ena mauri dinadia lalonai, hahelagaia taudia ese momokani lau idia matauraia bona gari henia.
6Idia ese taunimanima dekenai kara maoromaoro dalana idia hadibaia. Kerere dalana idia hadibaia lasi. Idia be lau danu idia noho hebou, mai maino bona mai kara maoromaoro danu. Bona idia ese taunimanima momo idia durua, vadaeni idia ese kara dika dekena amo idia siri.
7“Hahelagaia taudia edia gaukara be inai: Idia ese taunimanima do idia hadibaia, Dirava do idia diba momokani totona. Bona taunimanima ese idia dekenai do idia lao be namo, lauegu ura do idia diba totona. Badina hahelagaia taudia be Siahu Ibounai Lohiabada ena hereva gwauraia taudia.
8“To hari umui hahelagaia taudia ese dala maorona dekena amo umui raka siri vadaeni. Emui hadibaia hereva dekena amo taunimanima momo umui hakaua kerere. Umui ese Levi danu lau karaia gwauhamata umui makohia vadaeni.
9Unai dainai Israela taudia edia vairana dekenai, lau ese umui do lau hahemaraia, vadaeni idia ese umui do idia matauraia lasi. Badina be egu ura umui kamonai henia lasi, bona lauegu hereva taunimanima dekenai umui hadibaia neganai, umui ese maka tamona dekenai umui hadibaia lasi, to edia dagi ia bada o maragi hegeregerena umui hadibaia.”
10Ita ibounai iseda tamana be tamona, ani? Dirava tamona ese ita ia karaia vadaeni, ani? Unai be momokani dainai, badina dahaka ita ta ta iseda bamona taudia danu ita karaia gwauhamata ita makohia noho? Bona badina be dahaka Dirava ese iseda sene taudia danu ia karaia gwauhamata taravatuna be ita ese ita hadikaia noho?
11Gunaguna Iuda taudia bona Israela taudia idia gwauhamata, idia ese Dirava ena hereva do idia badinaia. To idia ese inai gwauhamata idia makohia vadaeni. Bona Iuda taudia ese kara dikana momokani ta Ierusalema dekenai idia karaia vadaeni. Idia ese idau hahine taudia, dirava koikoi idia tomadiho henia hahine taudia, idia adavaia. Unai kara dekena amo Lohiabada ese ia lalokau henia Dubu Helaga idia hamiroa vadaeni.
12Inai bamona ia karaia tauna be Lohiabada ese Israela ena orea dekena amo do ia atoa siri be namo. Bona unai dainai unai tau ese Siahu Ibounai Lohiabada ena vairana dekenai boubou gaudia do ia mailaia lou diba lasi.
13Ma umui karaia noho kara ta lau herevalaia inai: Lohiabada ese emui boubou gaudia ia abia dae lasi dainai, umui tai momo, mai boiboi bada danu. Bona emui matana ranu be Lohiabada ena boubou patana ena latanai idia bubua diho noho.
14Bona umui ese Dirava umui nanadaia, umui gwau, “Badina dahaka aiemai boubou gaudia oi abia dae lasi?” Ena badina korikori be inai: Lohiabada be ia diba oiemu uhau dinadia lalonai oi headava neganai, oi ese oiemu hahine oi gwauhamata henia, ia do oi rakatania lasi momokani. Inai gwauhamata oiemu adavana dekenai be Lohiabada ena vairana dekenai oi karaia. To oi ese unai gwauhamata oi makohia, oi badinaia lasi.
15Umui tau bona hahine e, umui headava neganai, Dirava ese umui emui tauanina bona emui lauma ia hakapua tamona, ani? Dirava ese inai bamona ia karaia ena anina be dahaka? Anina be inai: Umui ese natuna do umui havaraia, bona idia ese Dirava ena bese taudia do idia lao. Unai dainai umui ese do umui naria namonamo, umui headava neganai umui karaia gwauhamata do umui makohia lasi, to badinaia momokani.
16Lohiabada, Israela ena Dirava, be inai bamona ia hereva, ia gwau, “Headava hamakohia kara lau ura henia lasi momokani. Bona bema umui ta ese iena hahine ia dagedage henia neganai, unai kara lau ura henia lasi momokani. Umui ese do umui naria namonamo, emui hahine danu do umui noho hebou namonamo ena gwauhamata do umui makohia lasi.”
17Umui ese hereva idauidau momo umui gwauraia vadaeni dainai, Lohiabada ia hesiku vadaeni. To umui henanadai, umui gwau, “Ai be dahaka hereva ai gwauraia, vadaeni Lohiabada be ai dekenai ia hesiku?” Gauna be inai: Umui gwau, “Lohiabada ia laloa kara dika taudia be tau namodia, bona ia ese ia ura henidia danu.” Ma umui hereva, umui gwau, “Haida idia gwau Dirava be kota maoromaoro Tauna, to ai ese ia dekenai inai bamona kara ai itaia lasi.” Unai hereva dekenai Lohiabada ia hesiku.