Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑlɑsi

Mɑlɑsi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑcɑɑ heelɑ Mɑlɑsi kɛ tɔm sɩ ɩ́ tɛləsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ.
2Tɔm ntəɣəlɛ sɩ ɩnɩ ɩ́ sɔɔlɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ pɔɔsɩ Ɩsɔ sɩ: Pepe hʋləɣənɑ mpʋ? Ntɛnɑ Ɩsɔ sɩ: Ɩsɑʋ nɑ Yɑkɔpʋ pɑɑ wɛ tɛɛtəlɛ kɛ́. Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ sɔɔlɑ Yɑkɔpʋ.
3Ɩlɛnɑ mɑ́ kisi Ɩsɑʋ. Mɑ kpiisɑ Ɩsɑʋ lʋlʋɣʋ Ɩtɔm nyə́mɑ tɛtʋ, nɑ pə́ wɑɑsɩ tɑɑlɛ hɑsɩ.
4Ɩtɔm nyə́mɑ mɛ ɩ́ tɔmɑ sɩ: Pə kpiisɑ-tʋ yɑɑ. Amɑ tɩɩ tɑɣɑnɩ tɑ ncɑɑ kʋsʋɣʋ. Ɩlɛ mɑɣɑ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑɑ heeli-mɛ sɩ: Pɑɑ ɩ́ ŋmɑwɑ, ɩsɩɩ mɑ yɔkɑɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ hɑ-mɛɣɛ hətɛ sɩ ɩsɑɣɑtʋ tɛ. Yɑɑ yəlɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ ɩɩ hɛɛsəɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋnɑʋ tɔ.
5Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ mɛ, ɩ́ kɑ́ nɑ́ mpʋ nɑ mə ɩsəlɛ. Hɑlənɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ tɛtʋ toosi nɑ wɑɑlɩ tɔɔ, Tɑcɑɑ hʋləɣɩ ɩ́ toŋ kɛ́.
6Ḿpʋɣʋ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ kɔtəlɑɑ sɩ: Pəyɑɣɑ seeki kɑ cɑɑ kɛ́, nɑ təmlɛ tʋ nɑ́ɑ́ seeki ɩ sɔsɔ. Anɩ mɑɣɑlɛ mə Cɑɑ nɑ mə Sɔsɔ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩɩ seeki-m, nɑ ɩɩ nɩɩnɑ-m? Ɩ́ nyənəɣɩ-m yem, nɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ-m pɔɔsʋɣʋ sɩ: Pepe tɑɑ kɛ́ tə nyənəɣɩ-ŋ yem?
7Ɩ́ kɔŋnɑ mɑ kɔtɑɣɑ təlɑtɛ tɔɔ kɛ́ ɑsilimɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ-m pɔɔsʋɣʋ sɩ: Tɑ́ pepe kɛnɑ ɑsilimɑ? Timpi ɩ́ nyənəɣɩ mɑ kɔtɑɣɑ təmlɛ kɛ yem tɔɣɔ.
8Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ mɑ́, mɑ pɔɔsəɣɩ-mɛ sɩ: Wɑɑtʋ wei ɩ́ lɑkɩ-m kɔtɑɣɑ kɛ ɩsəkpəlʋɣʋ kpəntɛ, yɑɑ kʋsɛkəllɛ, yɑɑ kʋtɔntʋ tɔ, pə wɛ teu nɑ? Ye kpəntɛ ɩsɩɩ ḿpʋɣʋ n hɑ nyɑ́ tɛtʋ nyʋɣʋ tʋ ɩ kɑ́ mʋnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ?
9Tɔʋ, ɩ́ mɑɣɑsɩ-m wiinɑʋ sɩ, mɑ́ nyənɩ mə pətɔɔtəlɛ nɑ ɩ́ nɑ́. Ɩsɩɩ mɑ kisɑɑ.
10Pə kəlɑ teu sɩ mə tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ polo ɩ́ təkɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ nɔnɔɔsɩ. Ɩ́ tɑɑ lɑ-m kpɑɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ mɑɑ cɑɑkɩ tɔ. Mɑ luɣu fɛɩ sɩ mɑ́ nɑ mə kɔtɑsɩ. Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ mɑ́, mɑ yɔɣɔtənɑ mpʋ.
11Mɑ hətɛ yɑɑwɑ ilim təlɩɩlɛ nɑ pə polo pə tətʋlɛ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́. Pɑɑ timpiɣi pɑ lɑkɩ-m tulɑɑlʋ kɔtɑɣɑ nɑ mɑ hətɛ tɑɑ. Pɑ hɑɑkɩ-m kʋcɔɔŋ wei ɩ mʋnɑ-m tɔ.
12Amɑ mə nyənəɣɩ-m yem kɛ́ timpi ɩ́ tɔŋ sɩ mɑ kɔtɑɣɑ təlɑtɛ tɑ kɛ pʋlʋ tɔ. Hɑlɩ ɩ́ kɔŋnɑ mɑ kɔtɑɣɑ təlɑtɛ tɔɔ kɛ́ mpi pə fɛɩ teu tɔ.
13Ɩ́ kʋntəɣɩ sɩ pə wɛ-mɛɣɛ təlɑsɩ. Ntompee kɛ ɩ́ tuluɣu-m. Nɑ ɩ́ lɑkɩ-m kɔtɑɣɑ kɛ tɔlɑ kʋŋmɩɩlɛɛ, nɑ kʋtɔntʋnɑɑ. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ kɑɑ mʋ mpʋ.
14Ye yʋlʋ kɑ́ sɩɩ ɩ nɔɣɔ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-m ɩ kɑləkʋ tɔtɛ kʋpɑntɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ cɛlɛ-m kpɑɩ nyəntɛ. Mpusi wɛ ɩ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, mɑ kɛ Wulɑʋ Sɔsɔ kɛ́, nɑ piitimnɑɑ nyɑŋnɑ mɑ toŋ.