Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MADASII

MADASII 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N nɑ́ɑ́nnɛ̀ dím̀bɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀.
2Kɛ̀ di í kèńtɛ́ n nɑ́ɑ́ ntì, kɛ̀ di í yie nkɛ dɛ̀úkùnnɛ n yètìrì, m bo duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi ndi do, di bo pɑ̀ɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yɛ̃́ òmɔù í bomɛ̀ di miɛkɛ wèè ɑ̃ɑ̃̀ n nɑ́ɑǹtì o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i!
3M bo di kɛi n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú, kɛ́ di úútí di wũɔ̃ di n feu ì kó tipiti di ììkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ti kɛ́kɑ́útɛ́.
4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dí bɑntɛ́ kɛ dò m mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n di kpɑnnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ mɛtɑummɛ̀ n do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ Defii nɛ̀ o yɑɑ̀bí kɛ̀ mɛɛ̀ bɑ́ɑ́ tɔ̃tɛ.
5Nɛ̀ dɛ kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ nkɛ n do bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ mufòmmu nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ̀ bɛ̀ nni ndé, kɛ yíé n kpɛti, kɛ mɔkɛ n kó kufɔ̃wɑɑ́ n yètìrì dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
6Kɛ̀ bɛ̀ ntiè mbɛnìtìbɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí í bo bɛ nɔ̀ miɛkɛ, mí nnɛ̀ bɛ kɛ̀ tí nnɑɑti, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛ yũɔ̃nní bɛnìtìbɛ̀ m bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ you mɛyɛi.
7Ikuɔ́ nìùtì weè dò nkɛ́tié mbɛnìtìbɛ̀ n tié, weè borɛ̀ ndɛ bɛnìtìbɛ̀ dò nkɛ́pɛ́tɛ́mɛ̀ n tié kɛ yɛ̃́ ò tumɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n kóo tɔ̃ntì nwe.
8Kɛ̀ díndi biɛ mɛ ndɛ̀tɛ́nɛ̀ n kó kucɛ, kɛ fétìnnɛ kusṹkù nɛ̀ di kó itié mmiɛkɛ, kɛ tɔ̃̀tɛ mɛtɑummɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n do dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ Defii.
9Dɛɛ̀ te kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛì di sènkɛ̀rì kɛ di cɛ̃̀ nkɛ yɛ̃́ di í yiemmɛ̀ n kpɛti, kɛ bekù tikouti.
10Kɛ̀ Mɑdɑsii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ í dò nti cicɛ omɑ́ɑ̀ ndiɑ̀? Dɛ̀ í tú Kuyie nkumɑ́ɑ̀ kuù ti dɔ̀ɔ̀ɑ̀? Dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ kɛ̀ ti fiiti titɔbɛ̀ kɛ cɑɑ̀ri mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do bo Kuyie nnɛ̀ ti yɛmbɛ̀ bɛ cuokɛ̀?
11Sudɑɑ kɔbɛ cɑ̀kɛmu dinùù ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dì, kɛ dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛmɔu. Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́mmu kɛ tú ku kpɛtɛ kɛ̀ kù tɛ̀ dɔ́ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ kɛ tùókɛ́ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ feu yɛbɔkɛ̀.
12Wèè dɔ̀ɔ̀ mɛbotí, dɛ yiɛ̀ mbɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ wèè bo ò kòńnɛ́ Sɑkɔbu nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ ò mɛ̀ mbɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ wèè bo fèútɛ́ fɔ̃́ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ fɛɔ̃̀fɛ̀ o kpɛ́í.
13Ntɛ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛdɛ́ríndɛ̀ di dɔɔri dɛ̀, di kuɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ dɑbùò kɛ wuɔ̀ Kuyie nwũɔ̃tɔ̀nnì ntinɔnniɛti, ku í dɑkɛ di pɑ̃rɛ̀ kpɛ́í nkù mɛ̀ nyí yɛ̀ cɔú.
14Kɛ̀ di nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ mùù kpɛ́í nte kɛ̀ kù yí cɔú di pɑ̃rɛ̀. Di yetírí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ di pobɛ̀ di puokɛ bɛ̀ di dɑpɑ̀ntì mɔ̀nnì kɛ bɛ́i nKuyie nyììkɛ̀ kɛ yĩ di yó mbɛ̀ po kɛ nɛ́ wɛ̃̀tɛ kɛ bɛ̀ bɛ̀tì.
15Kuyie ndi wɛ̃nnɛ́ onìtì omɑ́ɑ̀ ndi fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ pokù, kù nɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ dɔ́ bɑ? Kù dɔ́ dí nwɛ̃ ntikɔ̃̀ntì nti nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ di wɛ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀ di ɔ̃ mbɑɑ bɑ? Di ɔ̃ mbɑɑ̀ Kuyie mbo di duɔ́ mmɛm̀mɛ ibí. Nyɛ̃́nɛ̀ tũ̀nkɛ kòò mɔù bɑ́ɑ́ yetɛ o pokù o puokɛ wè o dɑpɑ̀ntì mɔ̀nnì nɛ̀ o bí bɛ̀ ntú ku kɔbɛ mbɛ. Nyɛ̃́nɛ̀ tũ̀nkɛ di toti tì di yɛ̀mmɛ̀ ti kpɛ́í nnɛ̀ di pobɛ̀ di puokɛ bɛ̀ didɑcɛ̃ntì mɔ̀nnì, kòò mɔù bɑ́ɑ́ yetɛ o pokù.
16Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù m miɛkɛ cɔ́ummu wèè bɛ̀ti o pokù kɛ yɛ̃́ wè ò bɛ̀timɛ̀ nɛ̀ kuyonku nku. Ndɑkɛnɛ̀ di toti tì di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ ti kpɛ́í. Kòò mɔù bɑ́ɑ́ yetɛ o pokù.
17Kɛ̀ Mɑdɑsii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̀unɛ̀mu di kó tinɑ́ɑǹtì. Kɛ̀ di nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú, kù tì ɔ̀unɛ̀ bɑ nkpɛ́í? Kù di ɔ̀unɛ̀ tì, tiì tú, di ɔ̃ nnɑ́ɑ́ ntì kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ nwúó nwèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkɛ dɛ̀ kù nɑɑti, kɛ̀ kù ò yɑ̀rí, kù nɛ́ yɛ̃ nkù wetí ɔ̃̀mmɛ botí?