Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Malaquías

Malaquías 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad soged: “Emigindi, dule-irwa-anse-gormalad, we-igar-uklenaidi bemargadid.
2Bemar anba ibsasulile, deginbali, an-nug odummosurbalile, an be-ukabsamaloed. Bemarga-ibmar-nuegan-uklegedi an ibmar-isganaga obinyoed. Bato an bemar-ukabsasad, ar ade, bemar, gwage-ulubgi yapa an-nug odummomalad.
3”A-ulale, an be-waganse urwoed. Bemar ibdurgan-ogumakar-ukleged-iba-onolegedgi ibmar-durgan-e-saa, an bemar-wagargi mioed. Geb bela a-ibmar-isganaba-mesa an bemar-metoed.
4Geb agi bemar wisguoed, ani an Bab-Jehová bemarga we-igar uksadye, adi, an Levíʼbo-igar-mesisadi, mer berguegar.
5”An Levíʼbo-igar-mesisadi, sanburba-dula-gudigued-igalad, deginbali, bogidik-gudigued-igarbalid. An-dobekwaa-nanadiguega an ega uksad. Leví an-dobekwaa-nanadii gusad, bela-bela angi binsaed-nikaa gudigusad.
6Igar-napiragwadgi sunmakdii gusad, e-sunmaked ibmar-isganagi sunmaksulid. Anbogwa bogidikidgi, degi, innikigwadgi nanasad. Dulemar-bukidar isguedgi-banguega imaksad.
7Ar dule-irwa-anse-goled-e-sunmakedi binsaed-nikaa sunmakergebed. E-sunmakedgi dulemar an-igar-mamaid amimaloed. Ar ade, wemar Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad-e-gayaburba-berbegedid.”
8Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad sogbalid: “Ar bemardi, an-igargi aibatemalad. Be-ibmar-odurdakedba dulemar-bukidar isguega be imakdimalad. Bemar, an Levíʼbo-igar-mesisadi bichismalad.
9Ar bemar an-igar-maidba-nanasurmalad-ulale, degi, dulemarga igar-maidba innikigwadba igar-nabosurbalid-ulale, andi, dulemar bemar-isdar-dakega an be-imaksamalad, dulemar-asabin dule-isganaga-gumalaga an be-imaksamarbalid.”
10Ani, Malaquías, an bemarga soged: ¿Ar bela anmarde unnila Bab-wargwenna niksursi? ¿Ar Bab-Dummad-wargwenna anmar-obinnissursi? Ar degite, ¿ibiga anmar na muchub-muchub yardakedgi Anmar-Babgan-Bab-Dummadbo-Igar-Mesisad oichodimarsunna?
11Judá-wagan, Bab-Dummadgi nosmalad. Israel-yargi, degi, Jerusalénʼgi, igar-maisulid, we-igar-isgana imaksamalad: Ar Judá-e-wagan, omegan-bab-dummad-baidse-gormalad-nikudmaladba, Bab-Jehová-e-neg-sabed-islidikid oichosmalad.
12Ar dule weyob ibmar-imakedi, amba Bab-Jehováʼga ibmar-ukleged ukele, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad, a-dule, Jacob-e-wagan-danar-danar-bukwad-abargi osulogoed.
13Baid-ibmar be imakdimarbalidi, wedid: Bemar Bab-Jehováʼga-ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ibyanis eodidimalad. Ar Bab-Jehová be-ibmar-uked bar-bai daksursoggu, deginbali, ega be ibmar-uked bar be-ibe nuedgi abingasurbarsoggu, be bomalad, degi, be ise-wilegar itomarbalid.
14Degite, amba be egismalad: “¿Ibiga deyob gue?” Ar be na ome-sapingwaun-gasadgi-be-nosadi, Bab-Jehová be-barsogedga gued. Ar we-ome bebogwadinad, deginbali, ebo-be igar-mesisad-omebalinad.
15¿Ar Bab-Jehová dule-gwenna, san-nika, burba-nika imaksasursi? ¿Ar ibiga dule-gwenna imaksa? Ar Bab-Dummad deyob anmar-imaksad, adi, anmar egadgadbi nugsalemalagar. Degisoggu, nue-salakarmalo. Be-san be nue-sedii imakmalo. Mer be na ome-sapingwaun-nikusadgi nomalo.
16Ar Israel-e-Bab-Dummad-Jehová soged: “Ar ome-meted-igar gwen an abesulid, degi, dule-sabsur-emar-imaked an sae dakbalid.” Deyob Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad soged. Degisoggu, nue-salakarmalo. Be-san be nue-sedii imakmalo. Mer be na egi nodii gumalo.
17Bemar na be-sunmakedgi Bab-Jehová-budar-itogega imaksamalad. A-ukinbali, bemar egismarbalid: “¿Ibugi anmar Bab-Jehová-budar-itogega imaksasunna?” Ar bemar weyob egi sogmaladgi: “Bab-Jehová bela dulemar ibmar-isgana-imakedi, yeerdakye, a-dulemargi werguye.” Be sogmarbalid: “¿Bia Bab-Dummad-igar-innikigwad-imaked nadsunye?”