Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Malaki

Malaki 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Iki, yamarini ito ɛ tan saraxaraline nan xa!
2Xa ɛ mi ɛ tuli mati, xa ɛ mi a ragidi ɛ bɔɲɛni, a ɛ xa n xinla binya, n dangan nafama nɛn ɛ ma, n yi ɛ dubane findi dangane ra. N bata ɛ dubane danga yati! Bayo ɛ mi n ma fe ragidixi ɛ bɔɲɛni.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
3“Iki, n kɔnkɔxi ɛ bɔnsɔnna xili ma ɛ fe ra. Ɛ xuruseen naxanye bama saraxan na n xa sali waxatini, n na e gbiine soma nɛn ɛ yɛtagi, muxune yi sa ɛ nun na woli ayi ɛ bode xɔn.
4Nayi, ɛ a kolonma nɛn, a n yamarini ito falaxi ɛ xa nɛn alogo layirin naxan nxu nun Lewine tagi, na nama kala.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
5“N ma layirin luxi nɛn e xɔn, a findi siimayaan nun bɔɲɛ xunbenla ra e xa. N na e so nɛn e yii alogo e xa gaxu n yɛɛ ra. E lu nɛn n yɛɛragaxuni yati, e yi n xinla binya.
6N ma sariyan ɲɔndin yi e dɛ. Wule fala yo mi lu e dɛ. E bira nɛn n fɔxɔ ra bɔɲɛ xunbenla nun muxu faɲiyani, e yi muxu wuyaxi raxɛtɛ hakɛn fɔxɔ ra.”
7“Amasɔtɔ saraxaralina falane fekolonna nan fima muxune ma. Muxune xaranna fenma a tan nan na lan sariyane ma. Amasɔtɔ Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna xɛraan nan a ra.
8Koni ɛ tan bata kiraan beɲin, ɛ bata muxu wuyaxi ratantan sariyan xɔn. N layirin naxan xidi nxu nun Lewi bɔnsɔnna muxune, ɛ bata na kala.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
9“N maraɲaxun nun marayarabin nagidima ɛ ma nɛn yamaan tagi. Amasɔtɔ ɛ mi biraxi n ma kiraan fɔxɔ ra, fɔ ɛ to muxune rafisaxi e bode xa sariyan xɔn.”
10En birin fafe keden xa mi a ra ba? Ala kedenna xa mi en birin daxi ba? Nanfera nayi en na en bode yanfama, en yi layirin kala naxan xidi en benbane nun Ala tagi?
11Yuda kaane bata tinxintareyaan liga. Fe haramuxin bata liga Isirayila nun Yerusalɛn yi, bayo yire sariɲanxin naxan yi rafan Alatala ma, Yuda kaane bata na raharamu. E bata sungutunne futu naxanye ala xɔɲɛna nde batuma.
12Naxan na ito liga, Alatala xa na kanna kedi Yaxuba bɔnsɔnne dɔxɔdene yi. A tan nan kantanna tima, a yabin ti. Ala xa na kanna kedi hali a saraxane ba Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna xa.
13A mato, ɛ mɔn naxan xunna. Ɛ wugama, ɛ kutunma, ɛ yi Alatalaa saraxa ganden nafe yɛɛgen na bayo a mi fa ɛ saraxane matoma, a mi sese rasuxuma ɛ yii.
14Ɛ mɔn yi a fala, a nanfera? Bayo Alatala nan seren na ɛ nun ɲaxanla tagi i naxan dɔxi i foninge waxatini, i naxan yanfaxi, hali i fe rafala boden to yi a ra, hali ɛ nun na to bata yi layirin xidi.
15Ala mi ɛ findixi gbindi kedenna xan na ba, a yi niin bira na yi? Na gbindi kedenna nanse fenma fɔ bɔnsɔnna naxan Ala kolon. Nayi, ɛ yɛtɛ suxu ɛ niini, ɛ nama ɛ foninge waxatin ɲaxanla yanfa.
16Alatala, Isirayilaa Ala naxa, “Naxan na a mɛ a ɲaxanla ra xɔnnantenyani, na gbalon funfu luma a ma nɛn. Nayi, ɛ yɛtɛ suxu ɛ niini ɛ nama muxune yanfa.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
17Ɛ fala xuine Alatala xadanma. Ɛ a falama, ɛ naxa, “Nxu a raxadanma di?” Ɛ nɛma a falɛ, ɛ naxa, “Naxan yo fe ɲaxin liga, ne nan fan Alatala yɛɛ ra yi. Na kanne nan nafan a ma.” Hanma ɛ naxa, “Ala naxan kiti kɛndɛn sama, na minɛn yi?”