Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Milkkiyaasa

Milkkiyaasa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Qeesetoo, ha77i ha azazoi inttessa.
2Intte siyennan ixxikkonne ta sunttaa bonchchanau intte wozanan qoppennan ixxikko, taani intte bolli qanggettaa kiittana; intte anjjuwaakka taani qanggana. Intte intte wozanan tana bonchchanau qoppibeenna gishshau, taani ha77ikka inttena qanggarggaas.
3Be7ite, taani intte zerettata qaxxayana. Intte yarshshuwau ehiido mehiyaa tociyaakka intte som77uwan laalana; inttekka he tociyaara issippe a oliyoosaa baana.
4He wode ta maachchai Leewa zerettatuura minnidi de7anaadan, taani intteyyo ha azazuwaa kiittidoogaa intte erana” yaagees.
5“Taani etaara maacettido maachchai de7uwaanne sarotettaa maachchaa; eti taayyo yayyanaadan, taani de7uwaanne sarotettaa etayyo immaas; etikka taayyo yayyidosonanne ta sunttaakka bonchchidosona.
6Tumaa higgee eta doonan de7iis; eta inxxarssankka worddoi beettibeenna. Eti tanaara sarotettaaninne suuretettan hemettidosona; qassi darotakka nagaraappe zaaridosona.
7Qeeseti Ubbaappe Wolqqaama GODAI kiittidoogeeta gidido gishshau, eta doonai eratettaa tamaarissanau koshshees; asaikka higgiyaa eta doonaappe tamaaranau bessees” yaagees.
8Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “SHin qeesetoo, intte ogiyaappe wora simmideta; intte timirttiyankka darota xubbideta; taani Leewa zaretuura maacettido maachchaakka tunissideta.
9Hegaa gishshau, intte ta ogiyan hemettennan ixxidooridan, intte tamaarissiyo higgiyankka asa ubbaa issi likke xeellennan ixxidooridan, taani inttena asa ubbaa sinttan karettidaageetanne kauyyidaageeta oottaas” yaagees.
10Nuussi ubbaassi issi aawai de7ees gidenneeyye? Nuna issi Xoossai medhdhiis gidenneeyye? Yaatin, nuuni nu maizza aawatu maachchaa koliyoogan issoi issuwaassi aissi ammanettennan ixxiyo?
11Yihudaa asai ammanettibeenna; qassi Israa7eelaaninne Yerusalaamen asai tunatettaa oottiis; aissi giikko, Yihudaa asai GODAI dosiyo Beeta Maqidasiyaa tunissiis; qassi allaga xoossaassi goinniya macca naatakka machchiis.
12Hagaa oottiyaagee oona gidikkokka, GODAI a Yaaqooba maabaraappe xaisso; he asi Ubbaappe Wolqqaama GODAASSI yarshshuwaa ehiyaagaa gidikkokka, GODAI a shoddo.
13Qassi intte oottiyo harabai aibee giikko, GODAI intte yarshshuwaakko xeellenna gishshau, woi a ekkenna gishshau, yarshshiyo sohuwaa yeehuwan, afuttaaninne zilaassan kuntteeta.
14Intte, “I aissi nu yarshshuwaa ekkennee?” yaagidi oichchikko, gaasoi hagaa: intte intte yelagatettan ekkido machcheera machcheera he wode maacettido maachchaa kolideta; intte machchiyaa machchiyaa intteyyo siiqonne intte maachchan machchidooro. Hegau GODAI markka.
15GODAI inttessinne intte keettaayeessi keettaayeessi issi bollainne issi ayyaanai de7anaadan oottibeenneeyye? Hegaa aissi oottidee? Geeshsha zerettai de7anaadaana gidennee? Hegaa gishshau, intteppe ooninne ba yelagatettan ekkido machcheera maacettido maachchaassi ammanettennaagaa gidennaadan naagetto.
16Aissi giikko, “Taani GODAI, Israa7eela Xoossai, azinai ba machchiyo yeddiyoogaa ixxais; hegee iitabaa” yaagees. Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, “Intte machcheera machcheera maacettido maachchaassi ammanettennaageeta gidennaadan naagettite” yaagees.
17Intte intte haasayan GODAA daafurssideta. SHin intte, “Nuuni a waatidi daafurssidoo?” yaageeta. Intte a daafurssidoogee, “Iitaa oottiyaageeti ubbai GODAA sinttan suure; qassi ikka etan ufaittees” yaagiyoogan woikko, “Tumaa pirddiya Xoossai awan de7ii?” yaagiyoogaana.