Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malagai

Malagai 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode Bagadedafa da gobele salasu dunu ilima amane sia:sa, “Amo hamoma:ne sia: Na da dilima sia:sa.
2Dilia hou ida:iwane hamoma. Amasea, dilia da amoga nodosudafa Nama olelemu. Be dilia Na sia: hame nabasea, Na da dilima gagabusu aligima:ne ilegemu. Wali, dunu eno da dilia hawa: hamomusa:gini, ha:i manu amola muni dilima iaha. Be dilia da Na sia: hame nabasea, Na da amo fidisu dilia mae lama:ne, gagabusu aligima:ne ilegemu. Dafawane! Na da amoga gagabusu aligima:ne ilegei dagoi. Bai dilia da Na hamoma:ne sia:i da hamedei liligi agoane dawa:sa.
3Na da dilia mano ilima se imunu. Amola ohe dilia gobele salimusa: gaguli maha, amo ilia iga amo ganodini dilia odagi dudugimu. Amasea, dilia da enoga gaguli asili, iga gagadosu amoga gala:digi dagoi ba:mu.
4Be Na gousa:su amo Na da gobele salasu fi (amo da Lifai egaga fi) ilima i, amo mae fima:ne, Na da amo hamoma:ne sia:i dilima i, amo dilia da dawa:mu.
5Na gousa:su amo ganodini, Na da ilima esalusu amola hahawane hou ilima imunu ilegele sia:i. Amola amo hou, ilia da Nama nodoma:ne, Na da ilima i dagoi. Amola, amo esoga, musa: ilia da Nama nodosu amola Naba:le beda:.
6Ilia da wadela:i hou fisili, moloidafa hou fawane olelesu. Ilia Nama olofoiwane esalu. Ilia moloidafa hou hamoi, be amo baligili, ilia da eno dunu wadela:i hou fisili, moloidafa hou hamoma:ne noga:le fidisu.
7Gobele salasu dunu ilia hawa: hamosudafa da Gode Ea dafawaneyale dawa:su hou eno dunuma olelema:mu. Dunu amola uda da ilima asili, Na hanai dawa:su ilia dawa:mu da defea. Bai ilia da Hina Gode Bagadedafa, amo Ea sia: sia:na ahoasu dunu esala.
8Be wali, dilia gobele salasu dunu da sinidigili, moloidafa logo yolesi dagoi. Dilia da giadofale olelebeba:le, dunu bagohame da giadofai dagoi. Dilia da gousa:su amo Na da dilima hamoi, amo wadela:lesi dagoi.
9Amaiba:le, Na da ilia dogo ganodini olelebeba:le, Isala:ili dunu da dili higamu. Bai dilia da Na hanai amo defele hame hamosa. Amola dilia da Na fi olelesea, dilia dunu huluane afae afae amoma defele hame fidisa.”
10Ninia huluanedafa da Ada afadafa fawane esala! Gode afadafa fawane da nini huluanedafa hahamoi dagoi. Amaiba:le, ninia da abuliba:le eno dunuma dafawane hamomu sia:i liligi amo hame hamosala:? Amola gousa:su amo Gode da ninia aowalali ilima hamoi, abuliba:le higasala:?
11Yuda fi dunu ilia Godema sia:i liligi amo ilia da wadela:lesi dagoi. Ilia da Yelusaleme moilai bai bagade ganodini amola Isala:ili soge huluane amo ganodini, wadela:i hou bagadedafa hamoi dagoi. Hina Gode da Ea Debolo amoma bagade asigisa. Be amo Debolo ilia da wadela:lesi dagoi, amola ledo agoane hamoi dagoi. Dunu da uda amo da ga fi ogogosu ‘gode’ ilima sia:ne gadosa, amo ilia da lai dagoi.
12Hina Gode da amo dunu Isala:ili fi amoga fadegamu da defea. Amola agoai dunu ilia da Gode Ea oloda da:iya gobele salabe amoga bu hamedafa gilisima:mu.
13Dilia da eno hou amola hamobe. Dilia da Hina Gode Ea oloda da:iya gobele salimusa: liligi gaguli masea, bagade disa amola didiga:sa. Bai dilia iasu E da musa: hahawane lai, be wali E da amo higasa.
14E da abuliba:le dilia gobele salabe amo hahawane hame ba:sala:? dilia da agoane adole ba:sa. Bai E da dawa:i dagoi. Di da goiga udalai amoga sia:i dagoi, amo sia: di da wadela:lesi dagoi. Di da amo udama madelagi dagoi amola di da Gode ba:ma:ne amo uda hamedafa yolesimu sia:i. Be di da ogogoi dagoi.
15Gode da di amola dia uda amo da:i afadafa amola a:silibu afadafa hamoi dagoi. E da abuliba:le, agoane hamobela:? Bai alia da mano lalelegesea, ilia da Gode Ea fidafa amo ganodini esalumu. Amaiba:le, dilia uda ilima ilegele sia: sia:i liligi maedafa gua:ma.
16Isala:ili Hina Gode da amane sia:sa, “Na da uda fisiagasu hou amola dunu fisiagasu hou higasa. Dilia afae da dia uda amoma agoai dodona:gi hou hamosea, Na da bagadewane higasa. Dilia sia: sia:i liligi amo da dia uda di da hamedafa fisiagamu, amo sia: maedafa gua:ma.”
17Dilia da bagade sia:beba:le, Hina Gode da nabala helesa. Be dilia da amane adole ba:sa, “Ninia habodane Hina Gode helema:ne hamosala:?” Dilia da Gode helema:ne agoane hamosa. Dilia da ogogole agoane sia:sa, “Hina Gode Bagadedafa da wadela:i hamosu dunuma hahawane bagade dawa:sa. E da ilima bagadewane asigisa.” O dilia da agoane adole ba:sa, “Dunu da Gode Ea fofada:su hou da moloidafa sia:sa. Be amo Gode da habila:?”