Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Mɑlɑsi

Mɑlɑsi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni, nɑ nɛɛ, bɛɛ yɑ̃ku kowobu, bɛɛyɑ nɑ woodɑ yeni wɛ̃ɛmɔ.
2Ì n mɑɑ yinɑ i ye mɛm nɔɔwɑ kpɑ i kun mɑn bɛɛrɛ wɛ̃, kon bɛɛ bɔ̃rusi. Kpɑ domɑ te i rɑɑ mɔ, tu ɡɔsiɑ bɔ̃ri. Domi i ǹ nɛn woodɑbɑ ɡɑrisi ɡɑ̃ɑnu bɛɛn ɡɔ̃ruɔ.
3Wee kon bɛɛn bibun bweseru kɑm koosiɑ. Kpɑ n bɛɛn yɑɑ sɑbe ni i kɑ yɑ̃kuru mɔ̀n bisu wisi bɛɛn wuswɑɑɔ. Kpɑ bu bɛɛ ɡurɑ bu kubɑ kɑ bii si sɑnnu.
4Sɑɑ ye sɔɔ, i ko ɡiɑ mɑ nɛ, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ bɛɛ kirɔ ye kuɑ n kɑ nɛn ɑrukɑwɑni sire ye nɑ kɑ yɑ̃ku kowobu be bɑ sɑ̃ɑ Lefin bweseru bɔkuɑ.
5Arukɑwɑni ye nɑ kɑ bu bɔkuɑ yɑ sɑ̃ɑwɑ wɑ̃ɑru kɑ bɔri yɛnduɡiɑ. Mɑ nɑ bu wɑ̃ɑ te, kɑ bɔri yɛn te wɛ̃ kpɑ bu kɑ mɑn nɑsiɑ. Mɛyɑ bɑ mɑɑ mɑn nɑsiɑ. Mɑ bɑ diirɑ nɛn yĩsirun sɔ̃.
6Gemɑ bɑ rɑ ɡere. Kɔ̃sɑ ɡɑɑ sɑri ben nɔɔ sɔɔ. Bɔri yɛndu kɑ ɡem sɔɔrɑ bɑ sĩɑ nɛn swɑɑ sɔɔ. Mɑ bɑ tɔn dɑbinu ɡbɑrɑ kɔ̃sɑn di.
7N weenɛwɑ yɑ̃ku kowobu bu tɔmbu Gusunɔn swɑɑ sɔ̃ɔsi. Domi ben min diyɑ bɑ rɑ nɔ ye u kĩ yèn sɔ̃ bɑ sɑ̃ɑ wi, wɔllu kɑ tem Yinnin sɔmɔbu.
8Adɑmɑ bɛɛ yɑ̃ku kowobu Lefibɑ i swɑɑ ye deri. Mɑ bɛɛn sɔ̃ɔsirɑ derɑ tɔn dɑbinu kɔ̃ɔrɑ. I ǹ ɑrukɑwɑni ye yibie ye nɑ kɑ bɛɛ bɔkuɑ. Nɛ, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
9Yen sɔ̃, kon de bu bɛɛ ɡɛm kpɑ i bɛɛrɛ biɑ Isirelibɑn suunu sɔɔ yèn sɔ̃ i ǹ nɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɛ, i ku rɑ mɑɑ nɛn tɔmbu ɡɑrisi tiɑ ì n bu siriɑmmɛ.
10N ǹ tundo turo bɛsɛ kpuro sɑ mɔ ro? N ǹ Gusunɔ turo u sun tɑkɑ kuɑ ro? Mbɑn sɔ̃nɑ sɑ ǹ nɑɑnɛ mɔɔsinɛ. Mɑ sɑ bɛsɛn bɑɑbɑbɑn ɑrukɑwɑni kusiɑmɔ ye bɑ kɑ Gusunɔ bɔkuɑ.
11Yudɑbɑ bɑ kuɑ nɑɑnɛ sɑribɑ. Mɑ bɑ durum bɑkɑ kuɑ Yerusɑlɛmuɔ kɑ Isirelin tem kpuro sɔɔ. Domi bɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee te u kĩ too disi doke. Mɑ bɑ dɑ bɑ bũuɡibun wɔndiɑbɑ suɑ kurɔbu.
12Wi u yenin bweseru mɔ̀, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni u koo yɛ̃ro wunɑ Yɑkɔbun bweserun di, bɑɑ yɛ̃ro ù n kɑ kɛ̃nu dɑɑmɔ yɑ̃ku yerɔ.
13Wee ye i kpɑm mɔ̀. I sumɔ, i weeweenu mɔ̀, mɑ i Yinni Gusunɔn yɑ̃ku yeru nɔni yĩresu wisimɔ yèn sɔ̃ u ǹ mɑɑ bɛɛn yɑ̃kunu mwɑɑmɔ, u ǹ mɑɑ kĩ u kɛ̃ru ɡɑru mwɑ bɛɛn nɔmɑn di.
14Mɑ i ɡerumɔ i mɔ̀, mbɑn sɔ̃nɑ n sɑ̃ɑ mɛ. N sɑ̃ɑ mɛ yèn sɔ̃ bɛɛn bɑɑwure u ǹ win ɑrukɑwɑni yibie ye u kɑ win kurɔ ɡbiikoo bɔkuɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ.
15Yinni Gusunɔ u ǹ bɛɛ kue tiɑ wɑsi sɔɔ kɑ bwisikunu sɔɔ? Mbɑ i nɑɑ ɡire sɑnnu. N ǹ Gusunɔ u bɛɛ bibu kɛ̃? Ǹ n mɛn nɑ, i n tii sɛ kpɑ bɛɛn bɑɑwure u ku win kurɔ ɡbiikoo yinɑ.
16Domi Gusunɔ Isirelibɑn Yinni u kurɔ yinɑbu kɑ mɑɑ bɔbunu tusɑ. Yen sɔ̃, i n tii sɛ, kpɑ bɛɛn ɡoo u ku rɑɑ win kurɔ ɡbiikoo tɔnu kɑndu kuɑ u nùn yinɑ.
17I derɑ Yinni Gusunɔ u wɑsirɑ bɛɛn ɡɑrin sɔ̃. Adɑmɑ i ɡerumɔ i mɔ̀, yen yere sɔɔrɑ i derɑ u wɑsirɑ. Yerɑ sɑnɑm mɛ̀ sɔɔ i ɡerumɔ i mɔ̀, wi u kɔ̃sɑ mɔ̀, wiyɑ u wɑ̃ Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ. Yɛ̃rowɑ u rɑ nùn wɛ̃re. Ǹ kun mɛ, kpɑ i n mɔ̀, mɑnɑ Gusunɔ wi u rɑ siri dee dee mi, u wɑ̃ɑ.