Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Malachi

Malachi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua Koia e Aamua ga helekai gi digau hai mee dabu, “Deenei taganoho adu gi goodou:
2Godou hangahaihai gii hai di mee e haga modongoohia aga di godou hagalabagau Au. Maa goodou hagalee hagalongo mai gi dagu mee dela e hai adu gi goodou, gei Au ga haga halauwa goodou. Au ga dugu anga di halauwa gi hongo nia hagadilinga mee ala e kae go goodou i di godou hai di moomee o digau hai mee dabu. Au guu lawa di haga halauwa nia maa, idimaa, goodou digi hagalabagau agu haganoho.
3Au ga hagaduadua godou dama, mo di mmili godou golomada gi nia duudae manu o godou manu ala e tigidaumaha. Au gaa kili goodou gi hongo di hagabae duudae manu.
4Goodou ga iloo laa bolo ma ko Au dela ne gowadu gi goodou taganoho deenei. Gei di hagababa ang gi digau hai mee dabu o di madawaawa Levi la hagalee mooho.
5“I lodo dagu hagababa, Au ne hagababa ang gi digaula di mouli mo di aumaalia humalia. Au guu wanga gi digaula nia mee huogodoo aanei, bolo gii mee di nadau hagalabagau Au. Malaa, di madagoaa hua deelaa, gei digaula gu hagalabagau Au mo di mmaadagu i di Au.
6Digaula gu agoago digau ala i golo di hai o nia mee donu, hagalee go nia mee hala. Nadau hangahaihai i ogu mua le e humalia, hagalee bolo anga hua gi ginaadou e haihai nia mee donu, gei e hagamaamaa digau dogologo gi dugua gi daha nadau haihai huaidu.
7Deenei tegau o digau hai mee dabu, bolo gi aago ina digau ala i golo bolo gi iloo ginaadou di tonu o God. Nia daangada e hai gii hula gi baahi digaula gi iloo ai di hai o dogu manawa, idimaa, aanei go digau kae hegau ni Dimaadua Koia e Aamua.
8“Dolomeenei, goodou digau hai mee dabu, goodou guu nngala i di ala dela e donu. Godou agoago ne hidi ai digau dogologo gaa hai nia mee hala. Goodou gu haga hala di hagababa dela ne hai adu gi goodou.
9Malaa, godou haihai aanei ne hidi iei Au, gaa hai digau Israel gi haga balumee ina goodou, idimaa, goodou hagalee hagalongo mai gi dogu manawa, mo di godou hilihili dangada i di godou haihai agoago ang gi digaula.”
10E hai behee? Gidaadou huogodoo hagalee tadau Damana hua e dahi? E hagalee donu bolo ma di God hua e dahi dela ne hai gidaadou? Ma e aha gidaadou e oho tadau hagababa i tadau mehanga? Ma e aha gidaadou e haga balumee di hagababa a God dela gu hai anga gi tadau maadua mmaadua?
11Digau Judah guu oho di nadau hagababa ang gi God, ge guu hai di huaidu huoloo i lodo Jerusalem mo i lodo Israel hagatau. Digaula gu haga milimilia di Hale Daumaha o Dimaadua dela e aloho ai. Nia daane gu hai lodo gi nia ahina ala e daumaha gi nia god tuadimee.
12Dimaadua gi daawa ina gi daha mo digau Israel digau ala ne hai di mee deenei, hagalee dumaalia anga gi digaula gii buni gi di madau hai tigidaumaha o di madau guongo dela e hai anga gi Dimaadua Koia e Aamua.
13Deenei di mee e hai labelaa go goodou: Nia wai o godou golomada gu haga hontula di gowaa hai tigidaumaha o Dimaadua i tangitangi, idimaa, Mee gu hagalee hila adu gi godou haihai tigidaumaha ang gi de Ia.
14Goodou e heheeu be di maa e aha Mee dela hagalee manawa tenetene gi godou haihai tigidaumaha. Idimaa, Mee e iloo Ia bolo goodou guu oho di godou hagababa ne hai gi godou lodo i di godou madagoaa nogo dama daane. Di ahina deenei la di hoo ni oou, gei goe dela guu oho dau hagababa dela ne hai gi mee, ma e aha maa goe gu hagababa i mua o God bolo goe ga manawa dahi ang gi Mee.
15God guu hai bolo goolua guu hai hua tuaidina mo di hagataalunga hua e dahi. Dehee di hai a Maa ne hai di mee deenei? Idimaa, goodou gi hagadili godou dama ala go nia daangada donu a God. Gei goodou gii pula i goodou, gi dee oho di godou hagababa ang gi godou lodo.
16Dimaadua Koia e Aamua dela go di God o Israel ga helekai, “Au e de hiihai huoloo gi di maewae taga hai lodo! Au e de hiihai huoloo gi dahi dangada i goodou e hai tagadilinga huaidu deenei ang gi dono lodo. Malaa, goodou gii bida hagadina ina goodou gi humalia gi dee oho hua di godou hagababa dee odi ang gi godou lodo.”
17Dimaadua gu duadua i godou helekai! Goodou e heheeu, “Dehee tadau hai ne hai gaa hidi iei Mee ga duadua?” Mai i godou helehelekai boloo, “Dimaadua e hagamaanadu bolo nia daangada huogodoo ala guu hai di huaidu, aanei go digau ala e humalia, gei e donu, Mee e hila anga gi digaula.” Be mai i godou heheeu boloo, “Dehee di God dela bolo Ia e donu?”