Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - MALAKI

MALAKI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì: Ákↄ̃nↄ sa'orinↄ á yãn dí sà.
2Tó ádi ma yã maro, tó ádi da á swɛ̃̀n à ma tↄ́ kpáro, mani láari boáwa de àsun gↄ̃ arubarika vĩro. Ma bòáwa se kↄ̀, zaakũ ádi da á swɛ̃̀n a ma tↄ́ kpàro.
3À ma! Mani kpãkɛ̃ á burinↄi á yãi, mani dikpɛ sa'opↄnↄ gbↄ̃̀ lↄ́lↄ á ãnnwa, oni á sɛ́tɛ ò á kↄ́tɛ.
4Ánigↄ̃ dↄ̃ sà kũ ma yã dí dìtɛárɛ de ma bàka kunna kũ Levi burinↄ kpɛ́ kun. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò.
5Ma bàka kunna kũńwo pìi gũn ma wɛ̃̀ndi kũ aafiaao kpàḿma de ògↄ̃ ma vĩna vĩ, akũ ò ma vĩna vĩ, ń nini kòko ma tↄ́ yãi.
6Yãdannɛna yãpura da ń lɛ́n, odi ɛ́kɛyã ma ń lɛ́nlo. Ò táa ò kũmao kũ lɛ́dokↄ̃nↄo kũ nɛ̀sɛpurao ò gbɛ̃nↄ bò yã vãni gũn dasi.
7À mana sa'ori gↄ̃ dↄ̃na vĩ de gbɛ̃nↄ le ò yãdannɛna ma a lɛ́i, zaakũ àkũmɛ makũ Dikiri Zĩ̀karide zĩ̀ri ũ.
8Ákↄ̃nↄ sↄ̃ a zã zɛ́a, á yãdannɛnanↄ tò gbɛ̃nↄ fù dasi, a ma bàka kunna kũ Levi burinↄ gbòro. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò.
9Akũ ma tò ò á gya bò ma á kĩa gbɛ̃ sĩnda pínki kĩnaa, kũ ádi tɛ́ ma ágbairo akũsↄ̃ adì gbɛ̃nↄ tɛ̃̀ bo doka musu.
10À de ó pínki De mɛ̀n domɛɛ? À de Luda dokↄ̃nↄ mɛ́ à ó kɛɛ? Bↄ́ mɛ́ à tò odì yãfutɛ kɛkↄ̃nɛɛ? O Luda bàka kunna kũ ó dizinↄ yã gbòro.
11Yudanↄ yãfutɛ kɛ̀ ò yã vãni kɛ̀ Isarailanↄ bùsun kũ Yurusalɛmuo, zaakũ ò tãnagbagbarinↄ sɛ̀ nↄ ũ ò Dikiri kpɛ́ kũ à yeii gbã̀a lɛ̀o.
12Gbɛ̃ kũ à yã dí taka kɛ̀, Dikiri a kɛ̃ Yakubu burinↄa, bee tó dímɛ, bee tó à sù kũ gbanↄ Dikiri Zĩ̀karidenɛ.
13Yã plade kũ adì kɛn dí. Adìgↄ̃ ↄ́ↄ dↄ àgↄ̃ wiki pɛ́, á wɛ́'i dìgↄ̃ kú Dikiri gbagbakia, kũ adi wɛ́ sɛ́ à gba kũ a suonɛ gwa gbasa à sìro yãi.
14Adì pi: Bↄ́ mɛ́ à sù kũ yã dioo? Kũ Dikiri mɛ́ à sèedade ũ á dagura kũ n kɛfɛnnakɛgↄrↄ nↄkpammao yãimɛ. Zaakũ n nↄkpamma pìn n gbɛ̃ndo kũ a kↄ̃ yã mà ũ, akũ n yã fùtɛnɛ.
15À de Dikiri á kɛ mɛ̀ dokↄ̃nↄ ũ de á mɛ̀ kũ á lɛ́o gↄ̃ dokↄ̃nↄ yãimɛɛ? Bↄ́n Luda tɛn pɛ́a á mɛ̀dokↄ̃nↄkɛ pìi musuu? De á nɛ́nↄ le ò a yã ma yãimɛ. Abire yãi àgↄ̃ á zĩda kũna dↄ̃ de àsun yã futɛ á nↄkpammanɛro.
16Makũ Dikiri Isarailanↄ Luda ma pì, ma zã yìgidɛnan kũ nↄ kpebonaao. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò. Àgↄ̃ á zĩda kũna dↄ̃, àsun yã futɛnɛro.
17A tò Dikiri kpàsa kũ á yã'onaao. Adì pi: Ó yã kpate mɛ́ à a kpàsaa? Kũ adì pi vãnikɛrinↄ mana Dikirinɛ, akũ ń yã dì káagu yãi. Adì pi dↄ Luda kũ àdi yãkpatɛ kɛ kũ gbɛ̃nↄo a zɛ́a pì kú mámɛɛ?