Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aalona nɛ́ↄ Nadabu ń Abiuo ń tɛ́sibↄↄ sɛ̀, aa tɛkàu aa tulaletikàa, ↄ̃ aa mↄ̀ Dii aɛ ń tɛ́ zĩ̀lo pↄ́ i dilɛnɛ́oo.
2Ɔ̃ tɛ́ bↄ̀ Dii kĩ́i à ń dɛdɛ, aa gàga Dii aɛ we.
3Ɔ̃ Mↄizi ò Aalonaɛ: Yã́ pↄ́ Dii òn we à mɛ̀, á tó gbɛ̃́ pↄ́ sↄ̃̀aziↄ dↄ̃ kɛ́ a kua adoa, i tↄbↄ gbɛ̃́pii wáa. Ɔ̃ Aalona nílɛ.
4Mↄizi Aalona desɛ̃ Uziɛli nɛ́ↄ Misaɛli ń Ɛlɛzafão sìsi, ↄ̃ a ònɛ́: À sↄ̃ kãi. À á gbɛ̃́ↄ gɛ sɛ́lɛ zwã̀akpɛ kpɛɛlɛ, í bↄò bòo kpɛ.
5Ɔ̃ aa mↄ̀ gɛpiↄ sɛ̀lɛ ń ń ulataoↄ, aa bↄ̀ńnↄ bòo kpɛ lá Mↄizi òwa.
6Ɔ̃ Mↄizi ò Aalonaɛ ń aà nɛ́ↄ Ɛleazaa ń Itamaao: Ásu to ĩ́ana á mikã páo. Ásu à á ulaↄ ga kɛ̃́kɛ̃o. Tó á kɛ̀ màa, á gagaɛ, Dii pↄ i pa gbɛ̃́piizi. Á gbɛ̃́ Isailiↄ mɛ́ aa gbɛ̃́ pↄ́ Dii tò tɛkũ̀mápiↄ ↄ́ↄlↄ.
7Ásu go kpaaũkpɛ kpɛɛlɛao, kɛ́ ásu gagao yã́i, asa Dii nísi pↄ́ tò a gↄ̃ aà pↄ́ ũ kú á mɛwaɛ. Ɔ̃ aa kɛ̀ lá Mↄizi òwa.
8Ɔ̃ Dii ò Aalonaɛ:
9Mpi ń n nɛ́ↄ, tó álɛ gɛ̃ kpaaũkpɛu, ásuli vɛ̃ɛ ge í gbãa mio, kɛ́ ásu gagao yã́i. Yãdilɛapi aↄ ku gↄↄpii e á buiwaɛ.
10Àli pↄ́ pↄ́ dɛ ma pↄ́ ũ dↄ̃kↄ̃ɛ ń pↄ́ pↄ́ dɛ ma pↄ́ ũoo. Àli pↄ́ gbãlɛa dↄ̃kↄ̃ɛ ń pↄ́ gbãlɛsaio.
11Àli yãdilɛa pↄ́ má dà Mↄiziɛ a ò dada Isailiↄnɛ píi.
12Mↄizi ò Aalonaɛ ń aà nɛ́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ Ɛleazaa ń Itamaao à mɛ̀: Àli pↄ́wɛn gba pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́u kĩni ble sa'okĩi saɛ. Ásuli ɛsɛ káu à kɛ pɛ̃ɛ ũo, asa blɛpi adoaɛ.
13Àli ble gu pↄ́ wa dìlɛ a zɛ́iu, asa á baan we sa pↄ́ wì a pↄ́ nísika Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ guu. Màa Dii dìlɛmɛɛ.
14Mpi ń n nɛgↄ̃ɛↄ ń n nɛnↄɛↄ àli a kùla pↄ́ wì mↄ Diiɛ ń a gbá pↄ́ wì bↄ adoao so gu pↄ́ wa dìlɛ a zɛ́iu, asa á baan we Isailiↄ sáaukpa sa'oa guu.
15Aali mↄ́ ń a gbápio ń a kùlao ń a nísi pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́uo, í mↄ Diiɛ. Mpi ń n nɛ́ↄ á baan we gↄↄpii lá Dii dìlɛwa.
16Mↄizi duun awakpable yãgbɛ̀amá. À mↄ lè à tɛkũ̀ kↄ̀, ↄ̃ Mↄizi pↄ pà Ɛleazaa ń Itamaaozi à mɛ̀:
17Bↄ́yãi i duun awakpabↄ nↄ̀ↄpi so zwã̀akpɛ uao ni? Dii blɛɛ. A kpàwáɛ kɛ́ à gbɛ̃́pii duuna kɛ̃omáɛ, í síńnↄ.
18Lá wi gɛ́ ń a auo Dii kúkĩio, à kũ̀ à a nↄ̀ↄ so uaɛ, lá má òwa.

19Ɔ̃ Aalona ò Mↄiziɛ: Gwa, aa mↄ̀ Diiɛ gbã ń ń duun awakpabↄo ń ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũo, ↄ̃ yã́ ma le gbã. Tó má sò yãa, a kɛ Diiɛ nae?
20Kɛ́ Mↄizi yã́pi mà, ↄ̃ a sì.