Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2Mɛbaagyãde pↄ́ wà mↄ̀ò sa'onaɛ gbãbↄa yãdilɛan kɛ:
3Sa'ona lí bↄ bòo kpɛ à gɛ́ wɛ́tɛi gbɛ̃́pizi. Tó a è à gbã̀gbã ń a gyãpio,
4aàli o wà mↄɛ̀ ń bã pↄ́ dɛ tɛ̃ ũo bɛ̃́ɛↄ mɛ̀n pla ń sɛdɛ lío ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń ése ṹao.
5Sa'ona lí o wà bãpiↄ do dↄ oo pↄ́ wà í bàalɛa kàu musu, wi a kòlokpa,
6i bã pↄ́ bɛ̃́ɛ sɛ́ ń sɛdɛ lío ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń ése ṹao, i apii málɛ bã pↄ́ wà a kòlokpa ípi musu au guu,
7i fã́ gbɛ̃́ pↄ́ álɛ aà mɛbaagyã gbãbↄɛ̀wà gɛ̃n sopla, i gbãbↄɛ̀, i bã bɛ̃́ɛpi gbaɛ sɛ̃u.
8Gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãbↄɛ̀ lí a pↄkasaↄ pí, i a kã́ↄ wa píi, i zu'o, i gↄ̃ gbãlɛsai. Bee gbɛa i gɛ̃ bòou, i gↄↄ sopla kɛ gĩa, i gbasa gɛ̃ a kpɛ́u.
9A gↄↄ soplade zĩ́ aàli a kã́ wa píi, aà mikã, aà lɛkãna, aà wɛ́kpammizĩ, kã́ pↄ́ kú aà mɛwa píi lé. Aàli a pↄkasaↄ pí, i zu'o, i gↄ̃ gbãlɛsai.
10A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ aàli mↄ́ ń sãsa nɛ́ bↄlↄ sãasaiↄ mɛ̀n pla ń sãda sãasai wɛ̃donao mɛ̀ndo ń pↄ́wɛntio kiloo soolo yãalɛa ń nísi litili kĩnio.
11Sa'ona pↄ́ lɛ́ gbãbↄ gbɛ̃́piɛ lí mↄ́ ń gbɛ̃́pio Diiɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ ń aà gbapiↄ.
12Sa'ona lí sãsa sɛ mɛ̀ndo, i sa pↄ́ wì a pↄ́ mↄ Diiɛ oò tàae fĩabobↄ ũ ń nísi litili kĩnipio.
13Aàli sãpi kòlokpa gu pↄ́ a kua adoa, wì duun awakpabↄ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄo kòlokpau. Tàae fĩabobↄpiá sa'ona pↄ́ɛ lán duun awakpabↄwa. Dii pↄ́ɛ.
14Sa'ona lí tàae fĩabobↄpi au sɛ́ à máma gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ gbãbↄɛ̀ ↄplaa swã́lɛbawa ń aà ↄplaa ↄnɛmio ń aà ↄplaa gbánɛmio,
15i nísi litili kĩnipi dã à ka a ↄzɛɛu,
16i a ↄplaa ↄnɛzↄblena zↄ̃ nísi pↄ́ kú a ↄzɛɛupiwa, i nísipi fã́fã Dii aɛ gɛ̃n sopla ń a ↄtonapio.
17Aàli nísi kĩni pↄ́ gↄ̃̀ a ↄzɛɛu máma aà ↄplaa swã́lɛbawa ń aà ↄplaa ↄnɛmio ń aà ↄplaa gbánɛmio tàae fĩabobↄ au pↄ́ á màwà musu.
18Sa'ona lí nísi kĩni pↄ́ gↄ̃̀ a ↄu máma aà miwa, i aà tàae kɛ̃owà Dii aɛ.

19Sa'ona lí sa'o ń duun awakpabↄo, i gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ gbãbↄɛ̀ duuna kɛ̃owà. Bee gbɛa i sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ kòlokpa,
20i sa'oò sa'okĩiwa ń pↄ́wɛn gbao, i aà duuna kɛ̃owà, i gↄ̃ gbãlɛsai.
21Tó taasideɛ mɛ́ i ka à pↄ́piↄ kpao, aàli sãsa sɛ mɛ̀ndo tàae fĩabobↄ ũ, wi pↄ́pi mↄ Diiɛ ń pↄ́wɛntio kiloo pla yãalɛa ń nísio aà duunakɛ̃awà yã́i. Aàli nísi litili kĩni sɛ́ lↄ
22ń felenao mɛ̀n pla ge felenguulu nɛ́ bↄlↄↄ mɛ̀n pla aà gbãa lɛ́u, ado iↄ dɛ duun awakpabↄ ũ, ado sↄ̃ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ.
23Aàli mↄò sa'onaɛ Dii aɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ a gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ a gbãbↄaɛ yã́i.
24Sa'ona lí tàae fĩabosã sɛ́ ń nísipio, i pↄ́piↄ mↄ Diiɛ,
25i sãpi kòlokpa tàae fĩabobↄ ũ, i a au dã máma gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ gbãbↄɛ̀ ↄplaa swã́lɛbawa ń aà ↄplaa ↄnɛmio ń aà ↄplaa gbánɛmio,
26i nísipi dã ka a ↄzɛɛu,
27i fã́fã Dii aɛ gɛ̃n sopla ń a ↄplaa ↄnɛzↄblenao,
28i nísi pↄ́ kú a ↄu máma aà ↄplaa swã́lɛbawa ń aà ↄplaa ↄnɛmio ń aà ↄplaa gbánɛmio gu pↄ́ à tàae fĩabobↄ au màmawàu.
29Aàli nísi kĩni pↄ́ gↄ̃̀ a ↄu máma aà miwa aà tàae kɛ̃awà Dii aɛ yã́i.
30Aàli sa'o ń felenapiↄ doo
31duun awakpabↄ ũ, i sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń adoo ń pↄ́wɛntio, i aà duuna kɛ̃owà Dii aɛ.
32Yã́ pↄ́ wa dìlɛ gbɛ̃́ pↄ́ mɛbaagyã vĩ, mɛ́ aà gbãa i ka à pↄ́ pↄ́ wì gbãbↄòↄ kpá píion we.
33Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀:
34Tó a gɛ̃ Kanaa bùsu pↄ́ málɛ kpáwá á pↄ́ ũ guu, mɛ́ má tò kpɛ́ fù kpà á bùsuu we,
35kpɛde lí gɛ́ o sa'onaɛ pↄ́ pↄ́ dɛ lán fuwa ku a kpɛ́u.
36E sa'ona àↄ gɛ́ gɛ̃i kpɛ́piu wɛ́tɛi fupizi, aàli o wà bↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ, kɛ́ pↄ́piↄ su gbãlɛo yã́i, ili gbasa gɛ̃ à wɛ́tɛ kpɛ́pizi,

37ili a fukpaapi gwagwa. Tó a è fupi kpɛ́ gĩ sↄ̀ à zùu, à kɛ̀ búunnↄ ge tɛ̃́ɛɛ,
38aàli bↄ kpɛ́piu, i a gbata e gↄↄ sopla.
39A gↄↄ soplade zĩ́ aàli ɛa su, i wɛ́tɛi. Tó fupi lì kpɛ́pi gĩaɛ,
40aàli o wà gĩpi gbɛ pↄ́ fù kpàↄ bↄlɛ wà gɛ kↄ́lɛ bɛ'aɛ.
41Aàli tó wà kpɛ́ guu gĩↄ wa wà liai, wi gɛ bùsu pↄ́ wa wàpi kↄ́lɛ bɛ'aɛ.
42Wi gbɛ̀ pãleↄ sɛ́lɛ, wi káka gbɛpiↄ gbɛu, wi kpɛ́pi gĩyↄↄ ń bùsu pãleo.
43Gbɛpiↄ bↄlɛa ń kpɛ́pi waaa ń a yↄↄao gbɛa, tó kpɛ́pi ɛ̀a fù kpà à lìa,
44sa'ona lí ɛa gɛ̃ wɛ́tɛi. Tó fupi kã̀fĩ kpɛ́piuɛ, fù pãsĩɛ, kpɛ́pi gbãlɛ̀n we.
45Wàli kpɛ́pi gboo, wi bↄlɛ ń a gbɛↄ ń a líↄ ń bùsu pↄ́ wa yↄ̀ↄoↄ, wi kↄ́lɛ bɛ'aɛ.
46Gↄↄ pↄ́ kpɛ́pi gbataa, tó gbɛ̃e sù gɛ̃̀u, ade aↄ gbãlɛaɛ e oosi.
47Tó gbɛ̃e ì kpɛ́piu ge à pↄblèu, aàli a pↄkasaↄ pí.
48Kpɛ́pi yↄↄa gbɛa tó sa'ona mↄ̀ wɛtɛ̀i, mɛ́ a è i fù kpa lↄo, aàli gbãbↄ kpɛ́piɛ, asa fukpaapi làaɛ.
49Aàli bã sɛ mɛ̀n pla ń sɛdɛ lío ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń ése ṹao, kɛ́ aà gbãbↄò kpɛ́piɛ,
50i bãpiↄ do dↄ gĩ̀ oo pↄ́ wà í bàalɛa kàula, i a kòlokpa,
51i sɛdɛ lí ń ése ṹao ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bã bɛ̃́ɛpio sɛ́ málɛ bã pↄ́ à a kòlokpa au guu ń ípio, i fã́fã kpɛ́piwa gɛ̃n sopla.
52Aàli gbãbↄ kpɛ́piɛ ń bãpi auo ń ípio ń bã bɛ̃́ɛo ń sɛdɛ lío ń ése ṹao ń wↄ̃ↄtɛ̃nao,
53i bã bɛ̃́ɛpi gbaɛ wɛ̃́nkpɛ sɛ̃sao. Màa a gbãbↄ kpɛ́piɛ, i gↄ̃ gbãlɛsai.
54Mɛbaagyã ge ṹa yãdilɛaↄn we

55ń fu pↄ́ ì kpa pↄkasawao ń kpɛ́ guupↄo
56ń gukaao ń bↄo ń mɛbaa puakũao,
57kɛ́ wà e pↄ́ kua gbãlɛsai ge gbãlɛa gↄↄ dↄ̃. A yãdilɛaↄn we.