Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2Aalona sɛ́ ń a nɛ́ↄ ń sa'on pↄkasaↄ ń nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ ma pↄ́ ũo ń duun awakpazuo ń sãsakao mɛ̀n plaↄ ń gbí pↄ́ kàa kauo,
3ní Isailiↄ kãaa píi kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ.
4Mↄizĩkɛ̀ lá Dii òɛwa, à ń kãaa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ.
5Ɔ̃ Mↄizi ò bílaɛ: Yã́ pↄ́ Dii dìlɛ wà kɛn kɛ.
6À mↄ̀ ń Aalonao ń a nɛ́ↄ, ↄ̃ à ń zu'ò.
7À ulatao dà Aalonaɛ, à asana lɛ̀ɛlɛ dↄ̀a, ↄ̃ à ulatao dàɛ̀ ń sa'o'ulao, ↄ̃ à sa'o'ulapi asana dↄ̀ɛ̀ a pi.
8À bↄ̀ↄloonnↄɛ lòoɛ̀, ↄ̃ à Uliũ ń Tumiũo kà bↄ̀ↄpiu.
9À tuludìɛ̀, ↄ̃ à vua pɛpɛɛna pↄ́ ì aà dilɛ Dii pↄ́ ũ nà tulupi aɛwa, lá Dii dìlɛɛ̀wa.
10Ɔ̃ Mↄizi nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ Dii pↄ́ ũ sɛ̀ a mà zwã̀akpɛwa ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ píi, aa gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũ.
11Ɔ̃ à nísi fã̀fã sa'okĩiwa gɛ̃n sopla, a màma sa'okĩipiwa ń a pↄ́ↄ píi ń dàao ń a dibↄo, aa gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũ.
12Ɔ̃ à nísipi kà Aalona miwa, à gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũ.
13Ɔ̃ à mↄ̀ ń Aalona nɛ́ↄ, à ulatao dàdanɛ́, à asanadↄ̀dↄnɛ́ ń pi, à fùa gbã̀a kpàkpanɛ́, lá Dii dìlɛɛ̀wa.
14Ɔ̃ à mↄ̀ ń duun awakpazupio, Aalona ń a nɛ́ↄ ↄnàna a miwa.
15Ɔ̃ Mↄizi zupi kòlokpa, à a au sɛ màma sa'okĩi kↄ́baↄwa ń a ↄtonao à lìai, à gbãbↄ̀ɛ̀. Ɔ̃ à au pↄ́ gↄ̃̀ ɛ̀lɛ sa'okĩipi gbázĩwa. Màa à gbãbↄ̀ɛ̀, à gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũ.
16Ɔ̃ à zupi guupↄ nísiↄ sɛ̀lɛ píi ń a pↄa nísio ń a gòleↄ ń gòlepi nísiↄ, a kpàsa sa'okĩiwa.
17Ɔ̃ à zuswanapi kàtɛu à tɛkũ̀ bòo kpɛ lá Dii dìlɛɛ̀wa, a báa ń a nↄ̀ↄo ń a gbↄ̃o píi.
18Ɔ̃ à mↄ̀ ń sãsakaopiↄ doo sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ. Aalona ń a nɛ́ↄ ↄnàna a miwa,
19ↄ̃ Mↄizi a kòlokpa, à a au fã̀fã sa'okĩiwa à lìai.
20Ɔ̃ à sãpi gòaagoaa, à a mi ń a guↄ ń a nísio kpàsa.
21À a guupↄↄ ń a koeↄ pìpi, ↄ̃ à sãpi kpàsa sa'okĩiwa píi sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ, a gĩ ìↄ na Diiɛ ũ, lá Dii dìlɛ Mↄizipiɛwa.
22Ɔ̃ à mↄ̀ ń sãsakao pãleo an daazĩu sa'obↄ ũ. Aalona ń a nɛ́ↄ ↄnàna a miwa,
23ↄ̃ Mↄizi a kòlokpa, à a au sɛ̀ a mà Aalona ↄplaa swã́lɛbawa ń aà ↄplaa ↄnɛmio ń aà ↄplaa gbánɛmio.
24Ɔ̃ à mↄ̀ ń Aalona nɛ́ↄ, à aupi màma ń ↄplaa swã́lɛbaↄwa ń ń ↄplaa ↄnɛmiↄ ń ń ↄplaa gbánɛmiↄ. Ɔ̃ à aupi lɛ̀ sa'okĩiwa à lìai.
25Ɔ̃ à sãpi nísi nàaa, a vlã́ nísi ń a sálanao ń a pↄa nísio ń a gòleↄ ń gòlepi nísiↄ ń a ↄplaa gbáo.
26Ɔ̃ à kàa boolo sɛ̀ mɛ̀ndo kàa gbí pↄ́ ìↄ ku Dii aɛ guu ń kàa nísideo mɛ̀ndo ń kàawanao mɛ̀ndo, a kà nísipiↄ ń ↄplaa gbápiola.
27À apii nà Aalona ń a nɛ́ↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ aa mↄ̀ Diiɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ mↄɛ̀ ũ.
28Ɔ̃ Mↄizi pↄ́piↄ sì ń ↄzĩ, a kpàsa sa'okĩipiwa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ musu an daazĩu sa'oa ũ. Pↄ́ pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ, a tɛ́kũa gĩ ìↄ naɛ̀n we.
29Mↄizi sãsakaopi kùla sɛ̀ lↄ, a mↄ̀ Diiɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ mↄɛ̀ ũ, lá Dii dìlɛɛ̀wa. Kulapi mɛ́ Mↄizi baa ũ.
30Ɔ̃ Mↄizi nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ Dii pↄ́ ũ dã̀ ń au pↄ́ kálɛ sa'okĩio, a fã̀fã Aalona ń a nɛ́ↄwa ń ń pↄkasaↄ. Màa a tò Aalona ń a nɛ́ↄ ń ń pↄkasaↄ gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũ.
31Ɔ̃ Mↄizi ò Aalonaɛ ń a nɛ́ↄ: À nↄ̀ↄɛ bee fùukɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, í só we ń á daazĩu kàa gba pↄ́ kú gbí guuↄ, lá Dii dìlɛwa à mɛ̀ ámɛ á só.
32Í nↄ̀ↄ ń kàa pↄ́ gↄ̃̀o kátɛu à tɛ́kũ.
33Ásu go kpaaũkpɛ kpɛɛlɛo e gↄↄ sopla e á daazĩu gↄↄ lɛ́ gɛ kaò, asa waↄ á daazĩu zĩpi kɛ e gↄↄ soplaɛ.
34Dii mɛ́ yã́ pↄ́ kɛ̀ gbãpi dìlɛ kɛ́ à á duuna kɛ̃́wá yã́i.
35Àↄ ku kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ fãanɛ ń gwãasĩnao e gↄↄ sopla, íↄ zĩ pↄ́ Diipi dàɛ́ kɛ, kɛ́ ásu gagao yã́i, asa màa a dìlɛmɛɛ.
36Ɔ̃ Aalona ń a nɛ́ↄ yã́ pↄ́ Dii dà Mↄiziɛ a ònɛ́ kɛ̀ píi.