Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀,
2aa yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ: Sɛ̃̀a nↄ̀bↄ pↄ́ áli sóↄn kɛ:
3Àli nↄ̀ↄ pↄ́ a swɛ paaa pla mɛ́ ì pↄbↄ a kòlou à ɛa só só.
4Nↄ̀bↄeↄ ku, aaì pↄbↄ ń kòlou aa ɛa só, kási an swɛ paaa plao, ásuli sóo. Yiongo ì pↄbↄ a kòlou à ɛa só, a swɛ vĩ sↄ̃o. À tɛ̃́.
5Ɛ̃n'ui'uina ì pↄbↄ a kòlou à ɛa só, a swɛ vĩo. À tɛ̃́.
6Kífɛ̃nɛna ì pↄbↄ a kòlou à ɛa só, a swɛ vĩo. À tɛ̃́.
7Sàwa swɛ vĩ paaa pla, kási ìli pↄbↄ a kòlou à ɛ̀a sòo. À tɛ̃́.
8À nↄ̀ↄpiↄ tɛ̃́, ásuli sóo, ásu ↄkã a gɛwa seo.
9Ílɛpↄ pↄ́ kú ísiau ge swaiↄ, a pↄ́ pↄ́ áli sóↄn kɛ: Tó a ka ń tɛɛo vĩ, àli só.
10Ílɛpↄ pↄ́ ka ń tɛɛo vĩo, pↄ́ pↄ́ kú yↄ̃̀ɛyↄ̃ɛↄ ge pↄ́ pↄ́ kú dodoↄn nò, aaↄ dɛɛ́ pↄ́ giaↄ ũ.
11Lá pↄ́ giaↄnɛ, ásuli sóo. Àli saka a gɛu.
12Ílɛpↄ pↄ́ ka ń tɛɛo vĩo líↄ dɛɛ́ pↄ́ giaↄ ũ.
13Bã pↄ́ áli sakauↄn kɛ: Ásuli sóo, pↄ́ gianaↄnɛ. Yãamusu, kúu, bãso,
14baɛ, zabã, bleaaↄ,
15gbagbaaↄ,
16koohũhũna, taataa, yaabɛɛↄ,
17kooↄ, kpↄbↄ'ilɛna, bãyakpa,
18fana, gáu, tɛɛpili,

19wàaliana, yaapunaↄ, wɛlɛmbã ń sasio.
20Kↄ̀ↄ gã̀sĩadeↄ líↄ dɛɛ́ pↄ́ gianaↄ ũ,
21ãma àli a gbalade pↄ́ ì vĩvĩↄ só.
22A pↄ́ pↄ́ áli sóↄn kɛ: Kwaↄ, vĩikɛɛnaↄ, plɛkasonaↄ ń kwa keleↄ.
23Kↄ̀ↄ gã̀sĩade pãleↄ líↄ dɛɛ́ pↄ́ gianaↄ ũ.
24Pↄ́piↄ to à gbãlɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ a gɛwa aↄ gbãlɛaɛ e oosi.
25Gbɛ̃́ pↄ́ a gɛ sɛ̀ lí a pↄ́ↄ pí, kási a gi àↄ gbãlɛaɛ e oosi.
26À nↄ̀ↄ pↄ́ a swɛ paaao, ge ìli pↄbↄ a kòlou à ɛ̀a sòoↄ tɛ̃ píi. Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀wà gbãlɛ̀n we.
27À pↄ́ ↄmideↄ tɛ̃́. Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ a gɛwa aliↄ gbãlɛaɛ e oosi.
28Gbɛ̃́ pↄ́ a gɛ sɛ̀ lí a pↄ́ↄ pípi, kási a gi àↄ gbãlɛaɛ e oosi. Pↄ́piↄ líↄ dɛɛ́ tɛ̃ ũ.
29Pↄkelena pↄ́ ì táa'o tↄↄlɛwaɛ beeↄ líↄ dɛɛ́ tɛ̃ ũ: Ɛ̃na, zↄ̃,
30kaso, zↄ̃galatɛ̃, nɛwoona, lↄ̀lↄ ń kíkpaoo.
31Pↄkelenapiↄ líↄ dɛɛ́ pↄ́ gbãlɛaↄ ũ. Tó pↄ́piↄ gà, mɛ́ gbɛ̃́ ↄkã̀wà, aↄ gbãlɛaɛ e oosi.
32Tó pↄ́piↄ gà, mɛ́ à lɛ̀lɛ dà pↄ́a, pↄ́pi aↄ gbãlɛaɛ, lí pↄ́ ge zwãa ge báa ge sakili ge zĩkɛbↄen nò. Wàli da íu, kási aↄ gbãlɛaɛ e oosi. Bee gbɛa i gↄ̃ gbãlɛsai.
33Tó pↄ́ kelenapiↄ do gɛ lɛ̀lɛ dà gĩ̀ oou, pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ gbãlɛ̀, wàli oopi wí.
34Tó oopi í kↄ̀lɛ kà pↄblea ge imiau, à gbãlɛ̀n we.
35Pↄ́ pↄ́ pↄgɛpiↄ do lɛ̀lɛ dàa gbãlɛ̀ɛ. Tó blɛkɛbↄ ge kĩnaɛ, àli gboo, asa à gbãlɛ̀ɛ, mɛ́ aↄ gbãlɛaɛ́ɛ.
36Tó nibↄna ge lↄ̀ↄɛ sↄ̃, a gbãlɛo, sema gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ pↄgɛpiwa.

37Tó a gɛ lɛ̀lɛ dà pↄbuia, a gbãlɛo.
38Tó pↄ́wɛna pↄ́ wa kà ílɛɛ sↄ̃, aↄ gbãlɛaɛ́ɛ.
39Tó nↄ̀ↄ pↄ́ wì sóↄ do gà, gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀wà aↄ gbãlɛaɛ e oosi.
40Gbɛ̃́ pↄ́ pↄgɛpi sò ge à pↄgɛpi sɛ̀ lí a pↄ́ↄ pí, kási aↄ gbãlɛaɛ e oosi.
41Pↄ́taa'onkuawa á pↄ́ gianaɛ, ásuli sóo,
42pↄ́ pↄ́ ì táa'o a gbɛɛ ge gbá síiↄ̃wa ge pↄ́ pↄ́ gbá vĩ dasin nò. Ásuli sóo, pↄ́ gianaↄnɛ.
43Ásu to à gↄ̃ pↄ́ gianaↄ ũ pↄ́piↄ yã́ musuo. Ásu to à gbãlɛ ń yã́io. Ásu to aa á gbãlɛo,
44asa Dii á Luan ma ũ. Àↄ ázĩa kũa ma gbɛ̃́ↄ ũ, á kua iↄ adoa, asa ma kua adoaɛ. Ásu to àli gbãlɛ pↄ́taa'onkuawapiↄ yã́ musuo.
45Ma Dii ma á bↄ́lɛ Egipi, kɛ́ màↄ dɛ á Lua ũ. Á kua líↄ adoa, asa ma kua adoaɛ.
46Yã́ pↄ́ má dìlɛ nↄ̀bↄↄ ń bãↄ ń ílɛpↄ bɛ̃́ɛↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ musun we.
47Àliↄ pↄ́ gbãlɛaↄ dↄ̃kↄ̃ɛ ń pↄ́ gbãlɛsaiↄ. Àliↄ pↄ́ pↄ́ wì soↄ dↄ̃kↄ̃ɛ ń pↄ́ pↄ́ wìli sóoↄ.