Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ
2aà o Isailiↄnɛ: Dikpɛ pↄ́ má dìlɛↄn kɛ: Àli ma dikpɛ pↄ́ wàli gbɛ̃́ↄ kãaamɛɛɛ beeↄ kpàwakɛ.
3Àli zĩkɛ gↄↄ soolo, a gↄↄ soplade í kã́mabo kãaaamɛɛ yã́i. Ásuli zĩe kɛo. Kã́mabogↄↄzĩpiá Dii pↄ́ɛ gu pↄ́ á kúu píi.
4Dikpɛ pↄ́ Dii dìlɛↄn kɛ: Àli a kpàwakɛ a gↄↄwa, í kↄ̃ kãaamɛɛ.
5Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ oosiɛlɛ àli Gɛ̃amusu dikpɛkɛmɛɛ.
6Mↄpi gↄↄ gɛ̃ode zĩ́ àli Kàaso dikpɛkɛ, íↄ kàa pↄ́ wi a sɛ'ɛsɛ káuo so e gↄↄ sopla.
7Dikpɛpi gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ àli kↄ̃ kãaamɛɛ. Ásuli zĩ gbãae kɛo.
8Àliↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ oa e gↄↄ sopla, a gↄↄ sopladepi zĩ́ í kↄ̃ kãaamɛɛ. Ásuli zĩ gbãae kɛ zĩbeezĩo.
9Dii ò Mↄiziɛ
10aà o Isailiↄnɛ: Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ málɛ kpáwáu, mɛ́ a á buapↄ́ káauↄ kɛ̀kɛ, àli a bàaa ye mↄò sa'onaɛ.
11Tó kã́mabogↄↄzĩ gu dↄ̀, sa'onapi lí pↄ́ bàaapi mↄmɛɛ, mí síánↄ.
12Gↄↄ doũpi zĩ́ aàli sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń sã wɛ̃dona sãasaio
13ń a pↄ́wɛntio kiloo síiↄ̃ yãalɛa ń nísio pↄ́ pↄ́ wì kátɛu à tɛ́kũ a gĩ ì kɛmɛɛ na ũ, i vɛ̃ɛ ɛ́lɛwà litili do.
14Ásuli pↄ́wɛn dafu blɛ bleo, a pɛ̃ɛ ge a kpasaa e gↄↄ pↄ́ a mↄ mapi á Luaɛ ń pↄ́ káau bàaapio. Yã́piↄá yãdilɛaɛ́ɛ e á buiwa gu pↄ́ á kúu píi.
15Kã́mabogↄↄ pↄ́ a mↄ ń pↄ́ bàaapio gbɛa, àli ãsↄ̃a dↄdↄ e sopla.
16Àli gↄↄdↄdↄ blakwi e kã́mabogↄↄ soplade gu dↄ, í gbasa mↄmɛɛ ń pↄ́wɛn dafuo.
17Àli pɛ̃ɛkɛ mɛ̀n plapla ua ń uao ń pɛ̃ɛtio litili plapla ń a sɛ'ɛsɛo. Á buapↄ́ káau ↄ̃ áli pↄ́piↄ kɛò, í mↄomɛɛ.
18Íli mↄ́ ń pɛ̃ɛpiↄ ń sã wɛ̃dona sãasaiↄ mɛ̀n sopla ń gáaenao mɛ̀ndo ń sãsakaoↄ mɛ̀n pla, í sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ooa ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo pↄ́ pↄ́ wì kátɛu a gĩ ì kɛmɛɛ na ũ.

19Íli sa'o ń blesanao mɛ̀ndo duun awakpabↄ ũ ń sã wɛ̃donaↄ mɛ̀n pla sáaukpasa ũ.
20Sa'ona lí sãpiↄ mↄmɛɛ ń buapↄ́ káauↄ pɛ̃ɛpio. Sa'oblɛpiá ma pↄ́ɛ, sa'onapi mɛ́ ali ble.
21Gↄↄ doũpi zĩ́ àli kↄ̃kãaa kpàwakɛ. Ásuli zĩ gbãae kɛo. Yã́piↄá yãdilɛaɛ́ɛ e á buiwa gu pↄ́ á kúu píi.
22Tó álɛ pↄkɛkɛ á bùsuu, ásuli kɛkɛ e á bú lɛ́wao, mɛ́ ásuli a kↄ̃nwɛo. Àli tó taasideↄnɛ ń bↄ̀mↄↄ. Mámɛmaa Dii á Lua.
23Dii ò Mↄiziɛ
24aà o Isailiↄnɛ: Mↄ soplade gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ àli kã́mabo, í kã̀aepɛ à kãaamɛɛ, ma yã́ i dↄágu.
25Ásuli zĩ gbãae kɛo, í sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ oa.
26Dii ò Mↄiziɛ:
27Mↄ sopladepi gↄↄ kwide zĩ́ líↄ dɛ Duunkɛ̃magↄↄ ũ. Àli kↄ̃ kãaamɛɛ, í lɛye, í sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ oa.
28Ásuli zĩe kɛ zĩbeezĩo, asa Duunkɛ̃magↄↄɛ, zĩ́ pↄ́ wì á duuna kɛ̃́wá ma Dii á Lua aɛɛ.
29Wà gbɛ̃́ pↄ́ i lɛye zĩbeezĩo bↄ a gbɛ̃́ↄ guu.
30Má gbɛ̃́ pↄ́ zĩe kɛ̀ zĩbeezĩ bↄ a gbɛ̃́ↄ guu mà dɛɛ.
31Ásuli zĩe kɛ zĩbeezĩo. Yã́piá yãdilɛaɛ́ɛ e á buiwa gu pↄ́ á kúu píi.
32Àliↄ dɛɛ́ kã́mabogↄↄzĩ ũ, í lɛyeu, íↄ kã́mabo sɛa za mↄpi gↄↄ kɛ̃okwide zĩ́ oosi e a gu sìa dↄa oosi.
33Dii ò Mↄiziɛ
34aà o Isailiↄnɛ: Mↄ sopladepi gↄↄ gɛ̃ode zĩ́ àli Lákpɛdↄa dikpɛkɛmɛɛ gↄↄ sopla.
35A gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ àli kↄ̃ kãaamɛɛ. Ásuli zĩ gbãae kɛo.
36Àliↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ oa e gↄↄ sopla, a gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ í kↄ̃ kãaamɛɛ, í sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ oa. Ásuli zĩ gbãae kɛo, kↄ̃kãaa midɛgↄↄɛ.

37Dikpɛ pↄ́ má dìlɛↄn we. Àli a kpàwakɛ, í kↄ̃ kãaamɛɛ, í sa'oa lá gu lɛ́ dↄ lá má dìlɛwa, sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń pↄ́wɛntio ń sa'obↄ pãleↄ ń vɛ̃ɛo.
38Àli sapiↄ oa kã́mabogↄↄ pↄ́ pↄ́ má dìlɛ bàasi, á gbaↄ ń á lɛ́gbãdↄa pↄ́ↄ ń á pↄeã pↄ́ↄ bàasi.
39Sɛa za mↄ soplade gↄↄ gɛ̃ode zĩ́ á bùsu pↄ́ↄ kɛkɛa gbɛa àli dikpɛpi kɛmɛɛ e gↄↄ sopla. A gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ ń a gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́o líↄ dɛɛ́ kã́mabogↄↄ ũ.
40A gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ àli libɛ maaↄ sɛ́ ń daminalaↄ ń ligↄ̃n ladeↄ ń swagbalagↄ̃naↄ, íↄ pↄnakɛ mapi Dii á Lua aɛ e gↄↄ sopla.
41Wɛ̃ ń wɛ̃o mↄ soplade guu àliↄ dikpɛpi kɛmɛɛ e gↄↄ sopla. Yã́piá yãdilɛaɛ́ɛ e á buiwa.
42Á Isailiↄ líↄ ku lákpɛ pↄ́ á dↄↄ guu e gↄↄ sopla,
43kɛ́ á buiↄ e dↄ̃ má tò an deziↄ ì lákpɛↄ guu ma ń bↄlɛa Egipi bùsuu gbɛa. Mámɛmaa Dii á Lua.
44Ɔ̃ Mↄizi dikpɛ pↄ́ Dii dìlɛpiↄ yã'ònɛ́.