Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2O Aalonaɛ ń aà nɛ́ↄ, aaliↄ ńzĩa kũa dↄ̃ pↄ́ pↄ́ Isailiↄ lɛ́ ma gbaↄ yã́ musu, kɛ́ aasu ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpao yã́i. Mámɛmaa Dii.
3Onɛ́, e an buiwa tó an gbɛ̃e gbãlɛ̀ mɛ́ à sↄ̃̀ pↄ́ pↄ́ Isailiↄ sa'òoai, wàli ade kɛ̃a. Mámɛmaa Dii.
4Tó Aalona buie mɛbaagyã ge kɛ̃nu vĩ, asuli sa'oblɛ bleo e aà gbãsĩ gɛ̀ wòlowà. Tó gbɛ̃́ ↄkã̀ pↄ́ pↄ́ gbãlɛa gɛ yã́ musuwa, ge à azĩa è, à gbãlɛ̀n we.
5Màaɛ lↄ, tó à ↄkã̀ pↄ́ kelena pↄ́ ì táa'o tↄↄlɛwa ge gbɛ̃́ gbãlɛa ge gbãsĩ píi lé.
6Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ pↄ́ bee taawa, aliↄ gbãlɛaɛ e oosi. Asuli sa'oblɛ bleo, mɛ́ i kɛ à zu'ò bàasio.
7Tó ĩatɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́u, mɛ́ à zúpi ò, ↄ̃ aà gbãsĩ a láa, i gbasa sa'oblɛ ble sa, asa aà pↄbleaɛ.
8Asuli pↄgɛ ge pↄ́ pↄ́ wài dɛ so à gbãlɛo. Mámɛmaa Dii.
9Sa'onaↄ líↄ ma yãdilɛnɛpiↄ kũa, kɛ́ aasu dↄ́ɛ ń ma blɛo, an duuna wi ń musu aa gao yã́i. Mámɛ má Dii pↄ́ ń dílɛ ńdoa ũ.
10Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ sa'ona ua gbɛ̃́ ũo suli sa'oblɛ bleo, baa gbɛ̃́ pↄ́ pìla sa'ona bɛ ge aà zĩkɛna.
11Tó sa'ona zↄ lù ge tó wà zↄpi ì aà bɛɛ, a zɛvĩ à blɛpi ble.
12Tó sa'ona nɛnↄɛ zãkɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛ sa'ona ũoo, nↄɛpi zɛvĩ à sa'onaↄ blɛ ble lↄo.
13Tó sa'ona nɛnↄɛ gↄ̃̀ gyaa ũ ge wà aà yà zadↄ̃ i nɛ'io, mɛ́ à ɛ̀a sù a mae bɛ lá aà wɛ̃́ndiagↄↄwa, a a mae blɛ blea zɛ́ vĩ. Nibↄe suli bleo.
14Tó gbɛ̃́ zã̀zã à sa'oblɛ blè, aàli a fĩabo sa'onaɛ, i a ↄ̃a sↄode nawà.
15Sa'onaↄ suli tó sa'oblɛ pↄ́ Isailiↄ kã̀aakãaa Diiɛ gbãlɛo.
16Tó aa tò gbɛ̃́ pↄ́ a blea zɛ́ vĩo blè, aa yã'ìɛ̀ɛ. Mámɛ má Dii pↄ́ ń dílɛ ńdoa ũ.
17Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
18O Aalonaɛ ń aà nɛ́ↄ ń Isailiↄ píi, Isaili bui ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guun lò, tó á gbɛ̃e mↄ̀mɛɛ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄo lɛ́gbãdↄa ge gban lò,

19tó a ye mà siɛ, sema aàli mↄ́ ń pↄ sà sãasaio, zu ge sã ge ble.
20Ásuli mↄmɛɛ ń pↄ́ sãadeoo, asa má sio.
21Tó gbɛ̃́ mↄ̀ sáaukpa sa'oia ń zuo ge sã ge ble lɛ́gbãdↄa ge gban lò, tó a sãa vĩo, má sí.
22Ayãmɛto ásuli sa'oa ń pↄ́ vĩ̀aoo ge a kↄ̃̀ↄkũa ge a pↄ́ pↄ́ wà a kaikɛ̀ ge a bↄde ge a yìade ge a sɛ́ɛde. Ásuli sa pↄ́ wì a pↄ́ nísikatɛu ma gbagbakĩiwa à tɛ́kũ oòo.
23Á zɛvĩ à ma gba zu ge sã kↄ̃̀ↄ ge a giana. Tó álɛ lɛ́gbã dↄoaɛ sↄ̃, má sio.
24Ásuli sa'oa ń pↄ́ pↄ́ wà a lɛba bↄ̀lɛoo ge pↄ́ pↄ́ wà a lɛ wì ge a taia ge a paaa. Ásuli bee kɛ á bùsuuo,
25mɛ́ ásuli pↄtuo bee taa sí bui zĩ̀loe kĩ́i à sa'oò mapi á Luawa blɛ ũo. A sãa vĩɛ, a ↄ̃̀ↄkpaaɛ. Má sio.
26Dii ò Mↄiziɛ:
27Tó zu ge sã ge ble nɛ'ì, nɛ́pi a kɛ a dawa gↄↄ soplaɛ. Sɛa za a gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ áli fↄ̃ sa pↄ́ wì a pↄ́ nísikatɛu à tɛ́kũ ooa.
28Ásuli zu ge sã kòlokpa ń a nɛ́o gↄↄ doũ zĩ́o.
29Tó álɛ sáaukpa sa'oa, àli o a zɛ́wa, mí sí.
30Àli a nↄ̀ↄ so zĩbeezĩ, ásuli a kee to gu dↄwào. Mámɛmaa Dii.
31Àliↄ ma yãdilɛaↄ kũa à zĩkɛwà. Mámɛmaa Dii.
32Ásuli ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpao, a adoaɛ. Á Isailiↄ lí dↄ̃ kɛ́ ma kua adoa. Mámɛ má Dii pↄ́ á dílɛ ádoa ũ.
33Ma á bↄ́lɛ Egipi, kɛ́ màↄ dɛ á Lua ũɛ. Mámɛmaa Dii.