Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ásuli pↄe kɛ tã́a ũo. Ásuli gbɛ'ã ge à pɛ́lɛ á bùsuu à kúlɛɛ̀o, asa mámɛmaa Dii á Lua.
2Àliↄ kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛↄ yãda, íli ma kúkĩi dilɛ gbia. Mámɛmaa Dii.
3Tó á tɛ́ ma ikoyãↄi mɛ́ á ma yãdilɛaↄ kũa, álɛ zĩkɛwà,
4máli tó lou ma á bùsuu a gↄↄwaɛ, tↄↄlɛ ali blɛkɛɛ́, líↄ i nɛ'iɛ́.
5Áↄ pↄ́wɛmbↄzĩkɛɛ e à gɛ pɛò vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃gↄↄwa, vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃a sↄ̃, e à gɛ pɛò pↄ́tↄ̃gↄↄwa. Áli pↄble à kã́, íↄ kú á bùsuu dↄdↄa.
6Má tó àↄ ku aafia á bùsuu. Á wúlɛ mɛ́ yãe a to vĩa á kũo. Má wàiↄ midɛ á bùsuu mɛ́ zĩ a gɛ̃ weo.
7Á pɛ́lɛ á ibɛɛↄziɛ, í ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao.
8Á gbɛ̃ↄn sↄoↄ a ń gbɛ̃ↄn basↄoↄ yá, mɛ́ á gbɛ̃ↄn basↄoↄ a ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwiↄ (10.000) yá, í ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao.
9Má á wɛgwa, mí tó à nɛ'i à kã́fĩ, ma bàakuaánↄ iↄ gɛ́.
10Áliↄ blɛble e a zi bↄ, í a zipi kↄ́lɛ a dafu káua yã́i.
11Ma kúkĩi aↄ kú á guu, mɛ́ ma nisĩna a gíázio.
12Máↄ bɛbɛ á guu á Lua ũɛ, íↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ.
13Mámɛmaa Dii á Lua. Mámɛ ma á bↄ́lɛ Egipi, kɛ́ ásu àↄ dɛ ń zↄↄ ũ lↄo yã́i. Ma zuu pↄ́ aa dàɛ́ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ, ↄ̃ a gↄ̃ bɛ ń mio daa ía.
14Tó i ma yãdilɛaↄ ma, álɛ zĩkɛwà píio,
15tó a gi ma ikoyãↄi, mɛ́ á nisĩna ye ma yãdilɛnɛio, tó álɛ ma ↄtondↄkĩi gwao, mɛ́ a ma bàakuaánↄ yãdilɛaɛ́ gbòo,
16àↄ dↄ̃ lá má kɛɛ́n kɛ: Má tó gili gɛ̃águ, mí tↄↄn vãi káágu ń sionao, á wɛ́ iↄ wo, á yɛ̃̀ɛɛ i láa. Á pↄ́tↄ̃ pãɛ, asa á ibɛɛↄ mɛ́ aa ble.
17Má fɛlɛánↄ, á ibɛɛↄ i á fu, á zangudepiↄ iↄ gbãablewá. Baa tó gbɛ̃e lɛ́ á yáo, áli tílɛɛ.
18Bee gbɛa tó i ma yãmao, má ɛa mà á swã́gagaɛ lↄ gɛ̃n sopla á duuna yã́i.

19Má á wala gbãa kↄ'ɛ. Luabɛ i gↄ̃ɛ́ gii mↄ̀sɛsai lán mↄsiwa, á tↄↄlɛ i gbãakũ lán mↄgotɛ̃wa.
20Á á gbãa kↄ́lɛ pãɛ, asa tↄↄlɛ a blɛkɛɛ́o, mɛ́ líↄ nɛ'iɛ́o.
21Tó a gi lɛ́ swã́gbãakɛmanↄ, mɛ́ i ma yãmao, má á swã́gagaa kã́fĩ lↄ lɛɛ soplaɛ e á duuna lɛ́wa.
22Má wàiↄ gbaɛwá, aai to à gↄ̃ nɛ́sai, aai á pↄtuoↄ dɛdɛ, í lao, á zɛ́e a sɛa kɛ lↄo.
23Tó á wɛ́ i kɛ̃ yã́piↄ musuo, mɛ́ a gi lɛ́ swã́gbãakɛmanↄ,
24mámɛ má fɛlɛánↄ mazĩa sa, mí ĩadawá gɛ̃n sopla á duuna yã́i.
25Má tó wà mↄ lɛ́lɛwá ń zĩo, kɛ́ a ma bàakuaánↄ yã́ gbòo yã́i. Tó a si á wɛ̃́lɛↄ guu, má gagyãkaáguɛ, mí á na á ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩ.
26Má tó á blɛ láa, nↄɛ gbɛ̃ↄn kwiↄ mɛ́ aali pɛ̃ɛkɛɛ́ kĩna doũwa, aai kpáwá tãmitãmi, a pↄe bↄwá sↄ̃o.
27Tó i ma yãma yã́piↄ musuo, mɛ́ a gi lɛ́ swã́gbãakɛmanↄ,
28má ɛa fɛlɛánↄ ń pↄfɛ̃aoɛ, mí á swã́gaga gɛ̃n sopla á duuna yã́i.
29Nↄanapi a to à á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ só.
30Má gulɛsĩ pↄ́ á bòↄ daaaĩ, mí á tulaletikatɛakĩiↄ gboo, mí á gɛↄ ká á diiↄ gɛↄla. Ma nisĩna aↄ ye á yã́io.
31Má tó á wɛ̃́lɛↄ gↄ̃ bɛziaↄ ũɛ, mí á sa'okĩiↄ dúuzↄ̃. Á sa'oa pↄ́ tɛ́kũa gĩ a kamagu lↄo.
32Má á bùsu dɛɛ, a yã́ i di á ibɛɛ pↄ́ kú weↄwa.
33Má a fɛ̃nda woɛ, mí á yáò mà á fãaa buiↄ guu. Á bùsu i gↄ̃ gii, á wɛ̃́lɛↄ i gↄ̃ bɛziaↄ ũ.
34Gↄↄ pↄ́ á kú á ibɛɛↄ bùsuu mɛ́ á bùsu gↄ̃̀ da gii, á bùsu a ĩ́ampa sa. Bùsupi á ĩ́ampa, a ĩ́ampaa lɛ́ i ká.
35Gↄↄ pↄ́ á kú we, ĩ́ana pↄ́ a giɛ̀ à pa ĩ́ampaa wɛ̃ guu, gↄↄ pↄ́ a gↄ̃ da yàaa a ĩ́anapi pa sa.
36Á gbɛ̃́ kↄ̃naↄ sↄ̃, má tó aa sↄ̃̀deedeekɛ ń ibɛɛↄ bùsuu. Baa ĩ́ana lásɛa kↄ̃fĩ a to aa tílɛ, aai tílɛ lán fɛ̃nda wàlɛ ń yáòwa. Aa kpagua, baa kɛ́ gbɛ̃e lɛ́ ń yáo.

37Aa kwɛ kákↄ̃a lán fɛ̃nda wà ń kwɛ́òwa. Aa fↄ̃ zɛ gí ń ibɛɛↄ aɛo.
38Màa á midɛ buiↄ guu. Á ibɛɛↄ bùsu a á mↄ́mↄ.
39Á gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ i ibaba ń ibɛɛↄ bùsuu ampiↄ ń ń deziↄ yãvãiↄ yã́i.
40Tó á buipiↄ ń yãvãiↄ ń ń deziↄ pↄ́ↄ dↄ̃̀, an náaisaiyã pↄ́ aa kɛ̀mɛɛ ń swã́gbãa pↄ́ aa kɛ̀manↄpio,
41ↄ̃ ma fɛlɛńnↄ, ma ń kpá ń ibɛɛↄ bùsuu, tó aa ń nↄ̀sɛvãipi tò mɛ́ aa ńzĩa bùsa, tó an yãvãi go ń gbɛ̃a lɛ́ kà,
42ma bàa kua ń Yakↄbuo ń Izaakio ń Ablahaũo yã́ a dↄmagu ń bùsu pↄ́ má kpàmá yã́o.
43Bùsu pↄ́ aa tò we aↄ da gii ń kpɛ, i ĩ́ampa a ĩ́ampaa wɛ̃u. An yãvãi go a ń gbɛ̃ɛ, asa aa gì ma yãdilɛaↄiɛ, an nisĩna ye ma ikoyãio.
44Ń beeo gↄↄ pↄ́ aa kú ń ibɛɛↄ bùsuu, má ń midɛo. Má gíńzi mà a bàakuańnↄ yã́ gbooo, asa mámɛmaa Dii an Lua.
45Ma bàa kua ń ń dezi pↄ́ ma ń bↄ́lɛ Egipi buiↄ wáa kɛ́ màↄ dɛ ń Lua ũ yã́ dↄmagu, mí ń bↄ. Mámɛmaa Dii.
46Ikoyã ń yãdilɛa pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ Sinai gbɛ musu a dà Isailiↄnɛↄn we.