Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ
2aà yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ, ↄ̃ Mↄizi ònɛ́: Tó zãma gbɛ̃e lè, à zã̀ Dii yãdilɛaewa, à duunakɛ̀ à yã́ pↄ́ wìli kɛo kɛ̀, a yã́n kɛ:
3Tó sa'onkia pↄ́ wa dìlɛ mɛ́ kɛ̀, à gbɛ̃́pii dàyãu. Aàli mↄ́ Diiɛ ń gáae sãasaio duuna pↄ́ á kɛ̀pi awakpabↄ ũ.
4Aàli mↄ́ ń zupio Dii aɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, i ↄna a miwa, i a kòlokpa we.
5I zupi au sɛ́ gɛ̃ò kpaaũkpɛu,
6i ↄtona zↄ̃ aupiwa, i fã́fã Dii kùɛ gɛ̃n sopla aà kúkĩi zwãa pↄ́ daa saɛ.
7Sa'onapi i aupi máma tulaletikatɛakĩi kↄ́baↄwa Dii kùɛ kpaaũkpɛu we, i a kĩni ɛ́lɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi gbázĩwa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ.
8Aàli awakpazupi nísi golɛ píi, a sálana ń a guupↄ nísiↄ píi
9ń a gòleↄ ń gòlepi nísiↄ ń a pↄa nísi pↄ́ wì golɛ ń gòleↄ gↄ̃̀ↄo,
10lá wì sáaukpazu nísi golɛwa, i kpasa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩiwa.
11Zupi báa ń a nↄ̀ↄo píi ń a mio ń a koeↄ ń a guupↄↄ ń a gbↄ̃o,
12aàli bↄ ń zù bṹupio bòo kpɛ gu pↄ́ wa dìlɛ a pↄ́ ũ a zɛ́iu, gu pↄ́ wì sa'otufu kↄ́lɛu, i kátɛu à tɛ́kũ túfupia we.
13Tó Isailiↄ zã̀ Dii yãdilɛaewa ḿpii, aa yã́ pↄ́ wìli kɛo kɛ̀, baa tó aai gĩkɛ no mɛ́ aa dↄ̃o, aa gↄ̃̀ tàaedeↄ ũɛ.
14Gbɛzã tó aa dↄ̃̀ kɛ́ wà duunakɛ̀, aali mↄ́ ń gáaeo awakpabↄ ũ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ.
15Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ i ↄnana zupi miwa, wi a kòlokpa Dii aɛ we.
16Sa'onkia i zupi au sɛ́ gɛ̃ò kpaaũkpɛu,
17i ↄtona zↄ̃wà à fã́fã Dii aɛ gɛ̃n sopla zwãa pↄ́ daapi saɛ.
18Aàli máma tulaletikatɛakĩi kↄ́baↄwa Dii kùɛ kpaaũkpɛu we, i a kĩni ɛ́lɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi gbázĩwa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ.

19Aàli zupi nísi golɛ píi, i kpasa sa'okĩiwa,
20i kɛ ń zupio lá a kɛ̀ ń awakpazu káauowa. Màa sa'ona ali ń duuna kɛ̃́má, Dii i sùuukɛńnↄ.
21Aàli bↄ ń zupio bòo kpɛ, i kátɛu à tɛ́kũ, lá zù káau tɛkũ̀wa. Gbɛ̃́pii duun awakpabↄn we.
22Tó dↄaana duunakɛ̀, à zã̀ Dii a Lua yãdilɛaewa à yã́ pↄ́ wìli kɛo kɛ̀, baa tó i gĩkɛ no, à gↄ̃̀ tàaede ũɛ.
23Tó wa òɛ̀ à duunakɛ̀, aàli mↄ́ ń blesan sãasaio,
24i ↄna blepi miwa, i a kòlokpa Dii aɛ gu pↄ́ wì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ pↄ́ kòlokpau duun awakpabↄ ũ.
25Sa'ona i ↄtona zↄ̃ a auwa, i máma sa'okĩi kↄ́baↄwa, i au pↄ́ gↄ̃̀ ɛ́lɛ sa'okĩipi gbázĩwa.
26Aàli a nísi kpasa sa'okĩiwa píi lán sáaukpa sa'obↄwa. Màa sa'ona ali aà duuna kɛ̃wà, Dii i sùuukɛaànↄ.
27Tó táaa duunakɛ̀, à zã̀ Dii yãdilɛaewa à yã́ pↄ́ wìli kɛo kɛ̀, baa tó i gĩkɛ no, à gↄ̃̀ tàaede ũɛ.
28Tó wa òɛ̀ à duunakɛ̀, aàli mↄ́ ń bleda sãasaio duuna pↄ́ á kɛ̀ sa'obↄ ũ,
29i ↄna awakpabↄpi miwa, i a kòlokpa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi.
30Sa'ona i ↄtona zↄ̃ a auwa, i máma sa'okĩipi kↄ́baↄwa, i au pↄ́ gↄ̃̀ ɛ́lɛ sa'okĩipi gbázĩwa.
31Aàli a nísi golɛ píi lá ì sáaukpapↄ nísi golɛwa, i kpasa sa'okĩiwa pↄ́ pↄ́ a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ. Màa sa'ona ali aà duuna kɛ̃wà, Dii i sùuukɛaànↄ.
32Tó sã àlɛ mↄò awakpabↄ ũ sↄ̃, aàli mↄ́ ń a da sãasaio,
33i ↄna a miwa, i a kòlokpa awakpabↄ ũ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi.
34Sa'ona i ↄtona zↄ̃ a auwa, i máma sa'okĩi kↄ́baↄwa, i a au pↄ́ gↄ̃̀ ɛ́lɛ sa'okĩipi gbázĩwa.
35Aàli a nísi golɛ píi, lá ì sáaukpasã nísi golɛwa, i kpasa sa'okĩiwa pↄ́ pↄ́ wa kà Diiɛ tɛ́u àlɛ tɛ́kũ musu. Màa sa'ona ali duuna pↄ́ a kɛ̀pi kɛ̃wà, Dii i sùuukɛaànↄ.