Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ Mↄizi Aalona ń a nɛ́ↄ sìsi ń Isailiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ.
2Ɔ̃ a ò Aalonaɛ: Zugaaena sãasai sɛ́ n duun awakpabↄ ũ ń sãsakao sãasaio sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ, ní sa'oò Diiwa.
3Ní o Isailiↄnɛ aa blesana sɛ duun awakpabↄ ũ ń zugaae wɛ̃dona sãasaio ń sã wɛ̃dona sãasaio sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ ũ,
4ń zuo ń sãsakaoo sáaukpa sa'obↄↄ ũ, aa sa'oò Diiwa ń pↄ́wɛn gba pↄ́ yãalɛa ń nísioo, asa Dii a bↄ mↄ́má gbãɛ.
5Wà pↄ́ pↄ́ Mↄizi òpiↄ sɛ̀ mↄ̀ò kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, ↄ̃ gbɛ̃́pii mↄ̀ sĩ̀ Dii aɛ.
6Ɔ̃ Mↄizi mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii dìlɛ kɛ́ à aà gawi en kɛ.
7Ɔ̃ a ò Aalonaɛ: Sↄ̃ sa'okĩii, ní sa'o ń duun awakpabↄo, ní sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o, ǹ n duuna ń n nɛ́ↄ pↄ́o kɛ̃́wá, ní sa'o ń bíla pↄ́ↄ, ǹ ń duuna kɛ̃́má lá Dii òwa.
8Ɔ̃ Aalona sↄ̃̀ sa'okĩii, à zugaaena kòlokpa a duun awakpabↄ ũ.
9Aà nɛ́ↄ mↄ̀ɛ̀ ń a auo, à ↄtona zↄ̃̀wà, a màma sa'okĩi kↄ́baↄwa, ↄ̃ à au kĩni ɛ̀lɛ sa'okĩipi gbázĩwa.
10À zupi nísi ń a gòleↄ ń a pↄa nísio kpàsa sa'okĩipiwa, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa.
11À a nↄ̀ↄ ń a báao kpàsa bòo kpɛ à tɛkũ̀.
12À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò, ↄ̃ aà nɛ́ↄ a au kpàwà, a lɛ̀ sa'okĩipiwa à lìai.
13Aa sãpi guↄ kpàwà dodo ń a mio, ↄ̃ a kpàsa sa'okĩiwa.
14À a guupↄↄ pìpi ń a koeↄ, a kpàsa sa'okĩiwa a kĩni pↄ́ kálɛa musu.
15Ɔ̃ Aalona mↄ̀ ń bíla sa'obↄↄ. À ń duun awakpable sɛ̀ à a kòlokpa, ↄ̃ a kɛ̀ò lá a kɛ̀ ń duun awakpabↄ sɛ̃́iaowa.
16À mↄ̀ ń ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄo, ↄ̃ à sa'òò lá Dii dìlɛwa.
17À mↄ̀ ń pↄ́wɛn gbao, a dã̀ ↄkũ do, ↄ̃ a kpàsa sa'okĩiwa, sa kↄↄ oa pↄ́ bàasi.
18À bíla sáaukpazu ń sãsakaoo kòlokpa. Aà nɛ́ↄ a au kpàwà, ↄ̃ a lɛ̀ sa'okĩiwa à lìai.

19Zu ń sãpio nísiↄ, an vlã́ nísi ń a sálanaↄ ń a gòleↄ ń a pↄa nísiↄ
20ↄ̃ aa kàlɛ nↄ̀ↄpiↄ kulaↄwa, ↄ̃ Aalona kpàsa ń a nísipiↄ sa'okĩiwa.
21À a kulapiↄ ń ↄplaa gbáo mↄ̀ Diiɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ mↄɛ̀ ũ lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa.
22Ɔ̃ Aalona ↄdↄ̀ńla musu, à samaa'ònɛ́. Kɛ́ à sa'ò ń duun awakpabↄo màa ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄo ń sáaukpapↄo, ↄ̃ à pìla sa'okĩipiwa.
23Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao gɛ̃̀ kpaaũkpɛu. Kɛ́ aa bↄ̀, aa samaa'ò bílaɛ, ↄ̃ Dii gawi bↄ̀ gupuau gbɛ̃́pii wáa.
24Tɛ́ bↄ̀ Dii kĩ́i à kũ̀ sa pↄ́ wàlɛ a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń nísipiↄwa sa'okĩi. Kɛ́ gbɛ̃́pii è màa, aa gulakɛ̀, ↄ̃ aa mipɛ̀lɛ.