Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii lɛzù Mↄizizi, ↄ̃ à yã'òɛ̀ kpaaũkpɛu à mɛ̀,
2aà yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ. Ɔ̃ Mↄizi ònɛ́: Tó á gbɛ̃e lɛ́ mↄ́ pↄ́ kpái Diiwa, aàli mↄ́ ń zu ge pↄtuo kelenao, aà aà gba.
3Tó sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ àlɛ o ń zuo, aàli mↄ́ ń swana sãasaio kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, kɛ́ Dii e aà wɛgwa yã́i.
4Aàli ↄna sa'obↄpi miwa, kɛ́ Dii e si aà gɛ̃ɛ ũ, i aà duuna kɛ̃wà.
5Aàli a kòlokpa Dii aɛ, sa'ona Aalona nɛ́ↄ i a au lɛ́ sa'okĩiwa aa liai kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ we.
6Aàli a báa bo, i goaagoaa.
7Sa'ona Aalona nɛ́ↄ i tɛ́ka sa'okĩi, aai yàakau,
8aai nↄ̀ↄpi ka yàaa sa'okĩi tɛ́u ń a mio ń a sálanao.
9Aàli a guupↄↄ ń a koeↄ pípi, sa'ona i apii kpasa sa'okĩiwa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ, a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ.
10Tó sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ àlɛ o ń são ge ble, aàli mↄ́ ń a sà sãasaio,
11i a kòlokpa Dii aɛ sa'okĩi gugbãntoo oi, sa'ona Aalona nɛ́ↄ i a au lɛ́ aa lia sa'okĩipizi.
12Aàli goaagoaa, sa'ona i ka yàaa sa'okĩi tɛ́u ń a mio ń a guupↄ nísiↄ.
13Aàli a guupↄↄ ń a koeↄ pípi, sa'ona i sa'o ń a píio, i kpasa sa'okĩiwa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ, a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ.
14Tó sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ àlɛ o Diiwa ń bão, aàli mↄ́ ń felenkↄpunao ge felenguulu a sa'obↄ ũ,
15sa'ona i gɛò sa'okĩi, i a mi wo à kpasa sa'okĩiwa, i a au yo sa'okĩi saalowa.
16I a sɛsɛ bↄ, i a kã́ wolo kↄ́lɛ tufua sa'okĩi gukpɛ oi.
17I a gã̀sĩaↄ kṹ, i goaa, asu paa plao. Sa'ona i ka yàaa sa'okĩi tɛ́u à kpasa sa pↄ́ wì kátɛu à tɛ́kũ, a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ.