Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ,
2ↄ̃ a ò Isailiↄnɛ à mɛ̀: Tó gbɛ̃́ lɛkɛ̀ Diiwa à mɛ̀, á aà gba gbɛ̃nazĩna, aà bo'ↄ̃an kɛ:
3Sɛa za wɛ̃̀ bao e à gɛ̀ pɛ̀ wɛ̃̀ bàaↄ̃wa, tó gↄ̃ɛɛ, kpaaũkpɛ ã́nusu ↄwatɛ̃ blakwiɛ,
4nↄɛ sↄ̃ baakwi.
5Sɛa za wɛ̃̀ sↄo e à gɛ̀ pɛ̀ wɛ̃̀ baowa, tó nɛgↄ̃ɛɛ, ã́nusu ↄwatɛ̃ baoɛ, nɛnↄɛ sↄ̃ kwi.
6Sɛa za mↄ do e à gɛ̀ pɛ̀ wɛ̃̀ sↄowa, tó nɛgↄ̃ɛnaɛ, ã́nusu ↄwatɛ̃ sↄoɛ, nɛnↄɛna sↄ̃ àaↄ̃.
7Tó gↄ̃ɛ dɛ wɛ̃̀ bàaↄ̃la, ã́nusu ↄwatɛ̃ gɛ̃oɛ, nↄɛ sↄ̃ kwi.
8Tó taasideɛ, mɛ́ aà gbãa i ka màao, aàli gɛ́ sa'ona le, sa'ona lí a bo'ↄ̃a dilɛ lá lɛgbɛ̃na a fↄ̃wa.
9Tó pↄtuo pↄ́ wì sa'oò Diiwaɛ sↄ̃, pↄ́ pↄ́ wà aà gbà ali gↄ̃ aà pↄ́ ũɛ.
10Wasuli lilɛo. Wasuli a maa lɛũkpakɛ ń a vãioo, ge a vãi ń a maaoo. Tó wà pↄtuo lɛũkpakɛ̀, a pla píi a gↄ̃ Dii pↄ́ ũɛ.
11Tó pↄtuo pↄ́ wìli sa'oò Diiwaoɛ sↄ̃, wàli gɛò sa'ona kĩ́i,
12sa'ona i a taa gwa, tó a maa ge a vãiɛ. Lá sa'ona dìlɛ, màa a ↄ̃a aↄ dɛ.
13Tó pↄde ye bo, aàli a ↄ̃a sↄode nawà.
14Tó gbɛ̃́ Dii gbà a kpɛ́, sa'ona lí a taa gwa, tó a maa ge a vãiɛ. Lá sa'ona dìlɛ, màa a ↄ̃a aↄ dɛ.
15Tó kpɛde ye à a kpɛ́ sí, aàli a ↄ̃a sↄode nawà, kpɛ́pi i ɛa gↄ̃ aà pↄ́ ũ.
16Tó gbɛ̃́ Dii gbà tↄↄlɛ pↄ́ á sɛ̀ kpaalɛ guu kĩni, a ↄ̃a líↄ doũ ń pↄ́wɛna pↄ́ a mↄ búpiwa ↄ̃ao. Pↄ́wɛna koko do ↄ̃a kà ã́nusu ↄwatɛ̃ sↄo.
17Tó gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃ ↄ̃ à Dii gbàu sↄ̃, a ↄ̃a a gi àↄ ku a lɛgbɛuɛ.
18Tó gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃ gɛ̃̀, sa'ona lí a ↄ̃a dilɛ wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ e gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃̀ sìa lɛ́u, i a ↄ̃a lao màa.

19Tó búde ye a bú sí, aàli a ↄ̃a sↄode nawà, i gↄ̃ aà pↄ́ ũ.
20Tó i búpi boo, ge tó a yìa gbɛ̃pãlewaɛ, a boa zɛ́ kú lↄo.
21Tó wàlɛ pↄ́ sↄaasↄaanɛ́ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃u, buapi a gↄ̃ Dii pↄ́ ũɛ, lán pↄ́ pↄ́ wà Dii gbà ń a mìbaowaɛ, tↄↄlɛpi i gↄ̃ sa'onaↄnɛ.
22Tó gbɛ̃́ Dii gbà tↄↄlɛ pↄ́ á lù, mɛ́ tↄↄlɛ pↄ́ a sɛ̀ kpaalɛ guu no,
23sa'ona lí a ↄ̃a dilɛ wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ e gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃̀ dasilɛu, gbɛ̃́pi i tↄↄlɛpi bo zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ, ↄ̃api i gↄ̃ Dii pↄ́ ũ.
24Gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃ ↄ̃ wàli buapi sↄaa a yìana pↄ́ tↄↄlɛpi vĩ yãaɛ.
25Lá wà ã́nusu lɛ́ dìlɛ kpaaũkpɛu, màa sa'onaↄ lí pↄ́ ↄ̃a dilɛ. Ãnusu do galaũ baoɛ.
26Pↄtuo nɛ́ sɛ̃́iaↄá Dii pↄ́ɛ kↄ̀. Gbɛ̃e suli aà gbao zu ge sãn lò, asa Dii pↄ́ɛ.
27Tó pↄtuo pↄ́ wìli sa'oòo nɛ́ sɛ̃́iaɛ sↄ̃, aàli bo lá sa'ona dìlɛ lɛ́u, i a ↄ̃a sↄode nawà. Tó i boo, wàli yía ↄ̃a pↄ́ sa'ona dìlɛ lɛ́u.
28Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ vĩ à Dii gbà ń a mìbao, gbɛ̃nazĩna ge pↄtuo ge tↄↄlɛ pↄ́ dɛ a buiↄ pↄ́ ũn lò, asuli yíao, asu bo sↄ̃o. Pↄ́ pↄ́ wà Dii gbà ń a mìbao á pↄ́ pↄ́ wìli booɛ.
29Baa gbɛ̃nazĩna pↄ́ wà Dii gbà ń a mìbao, wà fↄ̃ boo, sema wà ade dɛ.
30Bua pↄ́ↄ kwide líↄ dɛ Dii pↄ́ ũ, pↄ́wɛna ge libɛↄn lò. Aliↄ dɛ Dii pↄ́ ũɛ.
31Tó gbɛ̃́ ye a pↄ́ kwidepiↄ bo, aàli a ↄ̃a sↄode nawà.
32Pↄtuo kwide á Dii pↄ́ɛ. Tó wa nào, a kwideↄ líↄ dɛ aà pↄ́ ũ.
33Wasuli a maa ge a vãi boo, mɛ́ wasuli a kee lɛũkpakɛo. Tó wà a lɛũkpakɛ̀, a pla píi gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũɛ, mɛ́ wa fↄ̃ a kee boo.
34Yã́ pↄ́ Dii dà Mↄiziɛ Sinai gbɛ musu a dìlɛ Isailiↄnɛn we.