Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀:
2Tó gbɛ̃́ gue lɛ́ ká ge àlɛ bↄkɛ ge àlɛ puakũ, mɛ́ a dɛ gyã pↄ́ ì lińzi ũ, wàli gɛaànↄ sa'ona Aalona ge aà nɛ́ↄ do kĩ́i.
3Sa'onapi i wɛ́tɛ gyã pↄ́ kú ade mɛwai. Tó gupi kã́ puakũ̀, mɛ́ a ɛ zuuua, gyã pↄ́ ì lińzin we, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛa.
4Tó mɛbaa puakũ̀, mɛ́ a ɛ zuuuao, mɛ́ a kã́ i puakũo, sa'onapi lí zɛ́kaka adelɛ e gↄↄ sopla,
5a gↄↄ sopladepi zĩ́ i wɛ́tɛi. Tó a è gyãpi ku a gbɛu, í zↄ̃ↄkũo, sa'ona lí ɛa zɛ́kaka adelɛ e gↄↄ sopla lↄ,
6a gↄↄ sopladepi zĩ́ i ɛa wɛ́tɛi lↄ. Tó gyãpi lào, i kã́fĩo, aàli ade dilɛ gbãlɛsai. Gyã bɛ̃̀ɛ no. Ade lí a pↄkasaↄ pí, i gↄ̃ gbãlɛsai.
7Tó gyãpi sù kã̀fĩ ade azĩa ↄlↄa sa'onaɛ gbɛaɛ, aàli ɛa gɛ́ azĩa ↄlↄiɛ̀ lↄ,
8sa'ona i wɛ́tɛi. Tó gyãpi kã̀fĩɛ, aàli aà dilɛ gbãlɛa. Gyã pↄ́ ì lińziɛ.
9Tó gbɛ̃́ gyã pↄ́ ì lińzi vĩ, wàli gɛaànↄ sa'ona kĩ́i,
10i wɛ́tɛi. Tó gu kaapi puakũ̀, mɛ́ a kã́ pù, mɛ́ à pìa tɛ̃́nsuii,
11gyã pↄ́ ì lińzi mɛ́ zĩ́na dìlɛ we kↄ̀, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛa. Asuli zɛ́kaka adelɛo, asa á ade dↄ̃ gbãlɛa kↄ̀.
12Tó gyã lì gbɛ̃́ mɛa, mɛ́ sa'ona è à lì aà mɛa píi sɛa za aà minanguo e à gɛ̀ pɛ̀ aà kɛ̀sɛkpɛawa,
13aàli wɛ́tɛi. Tó gyãpi lì ade mɛa píiɛ, aàli ade dilɛ gbãlɛsai. Lá aà mɛ dàkↄ̃i píi, a gbãsĩ vĩo.
14Zĩ́ pↄ́ wà sù è a pia tɛ̃́nsuii, a gbãlɛan we.
15Tó sa'ona bↄ̀ tɛ̃api è, aàli ade dilɛ gbãlɛa. Bↄ̀ tɛ̃api aↄ gbãlɛaɛ, gyã pↄ́ ì lińziɛ.
16Tó bↄ̀ tɛ̃api sù lìlɛ, à puakũ̀, ade lí gɛ́ sa'ona kĩ́i,
17sa'onapi i wɛ́tɛi. Tó bↄpi puakũ̀, aàli ade dilɛ gbãlɛsai, iↄ gbãlɛsai.
18Tó gbɛ̃́ bↄ vĩ, mɛ́ à làa,

19ↄ̃ a gbɛa à kɛ̀ púuu ge àlɛ tɛkɛ gɛ̃̀nɛgɛ̃nɛ, ade lí gɛ́ à azĩa ↄlↄ sa'onaɛ,
20i wɛ́tɛi. Tó a è a ɛ zuuua, mɛ́ a kã́ puakũ̀, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛa. Gyã pↄ́ ì lińzi mɛ́ bↄ̀wà bↄ̀ gbɛu we.
21Tó sa'ona wɛtɛ̀i a è a dáamavĩ, kã́ pua ku weo, mɛ́ a ɛ zuuuao, sa'onapi lí zɛ́kaka adelɛ e gↄↄ sopla.
22Tó a è àlɛ kã́fĩɛ sↄ̃, aàli ade dilɛ gbãlɛa. Gyã pↄ́ ì lińziɛ.
23Tó gu tɛkɛapi ku a gbɛu, i kã́fĩo, bↄpi gbɛɛ, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛsai.
24Tó gbɛ̃́ tɛkũ̀, ↄ̃ a bↄ puakũ̀ guei ge à kɛ̀ gɛ̃̀nɛgɛ̃nɛ,
25sa'ona lí wɛ́tɛi. Tó a è a kã́ puakũ̀, ge a ɛ zuuua, gyã pↄ́ ì lińzi mɛ́ dàalɛ tɛbↄpiu we, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛa, asa gyã pↄ́ ì lińziɛ.
26Tó sa'ona wɛtɛ̀i a è a dáamavĩ, mɛ́ a kã́ pua vĩo, mɛ́ a ɛ zuuuao, sa'onapi lí zɛ́kaka adelɛ e gↄↄ sopla,
27a gↄↄ sopladepi zĩ́ i wɛ́tɛi. Tó à kã̀fĩ, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛa, asa gyã pↄ́ ì lińziɛ.
28Tó bↄ̀ puapi ku a gbɛu, mɛ́ i kã́fĩo, a dáamavĩ, tɛbↄɛ, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛsai, asa tɛbↄ gbɛɛ.
29Tó gↄ̃ɛ ge nↄɛ bↄ vĩ a mikãu ge a lɛtãwa,
30sa'ona lí wɛ́tɛi. Tó a è bↄpi zuuua, mɛ́ a kã́ kɛ̀ tɛ̃́n'ũa'ũannↄ, sa'onapi lí ade dilɛ gbãlɛa. Ũaɛ, mi ge lɛtã gyã pↄ́ ì lińziɛ.
31Tó sa'ona wɛtɛ̀i mɛ́ a è ṹapi zuuuao, mɛ́ kã́ sia ku weo, sa'onapi lí zɛ́kaka adelɛ e gↄↄ sopla,
32i ɛa wɛ́tɛ bↄpizi a gↄↄ sopladepizĩ. Tó a è ṹapi i kã́fĩo, mɛ́ kã́ tɛ̃a ṹa'ũana ku weo, mɛ́ a zuuuao,
33wàli miboɛ̀, ãma wasuli gu pↄ́ ṹapi kuu boo, sa'ona lí zɛ́kaka adelɛ e gↄↄ sopla,
34a gↄↄ sopladepi zĩ́ i wɛ́tɛ ṹapizi. Tó a è ṹapi i kã́fĩo, mɛ́ a zuuuao, sa'onapi lí ade dilɛ gbãlɛsai. Ade lí a pↄkasaↄ pí, iↄ ku gbãlɛsai.
35Tó ṹapi sù kã̀fĩ aà dilɛa gbãlɛsai gbɛaɛ sↄ̃,
36sa'ona lí wɛ́tɛi. Tó ṹapi kã̀fĩ, sa'ona suli kã́ tɛ̃a tàasika lↄo, asa ade gbãlɛaɛ.

37Tó ṹapi kɛ̀ɛ̀ doũ, mɛ́ à kã́ sia bↄ̀lɛ, ṹapi làa, ade gbãlɛao, sa'ona i aà dilɛ gbãlɛsai.
38Tó pↄ́ puaↄ bↄ̀bↄ gↄ̃ɛ ge nↄɛ mɛwa bàebae,
39sa'ona lí wɛ́tɛi. Tó pↄ́ pua fàuluuɛ, debu mɛ́ bↄ̀ aà mɛwa we, ade gbãlɛao.
40Tó gↄ̃ɛ mikã wòlo, migbaadeɛ, a gbãlɛao.
41Tó aà mi'aɛ kã́ mɛ́ wòlo, mi'aɛgbaadeɛ, a gbãlɛao.
42Tó bↄ pua bↄ̀ aà migbaa ge aà mi'aɛgbaawa, gyã pↄ́ ì lińzi mɛ́ bↄ̀ we,
43sa'ona lí wɛ́tɛi. Tó bↄpi kaa dɛ púuu lán gyã pↄ́ ì lińziwa,
44gↄ̃ɛpi gyã pↄ́ ì lińzi vĩɛ. À gbãlɛ̀ɛ, sa'ona lí ade dilɛ gbãlɛa bↄ pↄ́ kú aà miwa yã́i.
45Tó gbɛ̃́ gyã pↄ́ ì lińzi vĩ màa, aàliↄ pↄkasa kɛ̃́kɛ̃a daa, i a mikã tó da pã, aàli ↄku a lɛ́wa, i mɛ: Gbãlɛa! Gbãlɛa!
46Gↄↄ pↄ́ àlɛ gyãpi kɛ píi, aↄ gbãlɛaɛ. Gbɛ̃́ gbãlɛaɛ, aↄ ku bòo kpɛ adoɛ.
47Tó pↄkasa pↄ́ wa tã̀ ń sãkão ge ń buao fù kpà,
48ge pↄ́lɛ ge báa ge báa pↄ́,
49tó a fukpaapi kɛ̀ búunnↄ ge tɛ̃́ɛɛ, wàli ↄlↄ sa'onaɛ,
50i wɛ́tɛi, i zɛ́kaka pↄ́pilɛ e gↄↄ sopla,
51i ɛa wɛ́tɛi a gↄↄ sopladezĩ. Tó a fukpaapi kã̀fĩɛ, fù pãsĩɛ. Pↄ́pi gbãlɛ̀ɛ, zĩ pↄ́ wì kɛò píin lò.
52Aàli pↄ́ pↄ́ fù kpàpi kátɛu à tɛ́kũ, asa fù pãsĩɛ.
53Tó sa'ona wɛtɛ̀i a è pↄ́pi fukpaapi i kã́fĩo,
54aàli o wà pↄ́ pↄ́ fù kpàpi pípi, i ɛa zɛ́kakaɛ̀ lↄ e gↄↄ sopla,

55i ɛa wɛ́tɛ pↄ́ pↄ́ wa pìpipizi lↄ. Tó a è fukpaapi i lilɛo, baa tó i kã́fĩo, pↄ́pi gbãlɛ̀ɛ. Àli kátɛu à tɛ́kũ, tó pↄ́pi aɛ ge a kpɛ mɛ́ fukpaan lò.
56Tó sa'ona wɛtɛ̀i a è fukpaapi lào pↄ́pi pípia gbɛa, aàli gu pↄ́ fù kpàpi golɛ.
57Tó pↄ́pi ɛ̀a lɛ́ fù kpa lↄ àlɛ lia, aàli pↄ́pi kátɛu à tɛ́kũ.
58Pↄ́ pↄ́ wa pìpi a fukpaa làa sↄ̃, wàli pípi a gɛ̃n plaade, i gↄ̃ gbãlɛsai.
59Pↄ́ pↄ́ wa tã̀ ń sãkão ge ń buao yãdilɛan we, pↄkasa ń pↄ́lɛo ge báa pↄ́ↄ píi, kɛ́ wà e dilɛ gbãlɛsai ge gbãlɛa.