Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ:
2O Isailiↄnɛ aa mↄnɛ ń nísi wásawasao filiaↄ nabↄ ũ, kɛ́ aaↄ naa gↄↄpii.
3Aalona mɛ́ ali filiapi kɛkɛ kpaaũkpɛu ma aɛ zwãa pↄ́ kpaa ikoyã kpagoloi saɛ za oosi e gu gɛ lí dↄò gↄↄpii. Yã́piá yãdilɛaɛ́ɛ e á buiwa.
4Aàliↄ filia pↄ́ kú vua dauwaↄ kɛkɛ ma aɛ gↄↄpii.
5Níli pɛ̃ɛti sɛ́ ǹ pɛ̃ɛkɛò mɛ̀n kuɛpla, pɛ̃ɛ mɛ̀ndo tí kiloo síiↄ̃siiↄ̃.
6Níli pɛ̃ɛpiↄ kálɛ ma aɛ vua táabũnuwa mɛ̀n soolosoolo dↄ̀ↄ pla.
7Níli tulaleti zálala fã́fãwà dↄ̀ↄdↄↄ, ní kámɛɛ tɛ́u pɛ̃ɛ gbɛu á yãdↄamagu yã́i.
8Kã́mabogↄↄ ń kã́mabogↄↄo píi waliↄ kálɛ dↄ̀ↄdↄↄ ma aɛ Isailiↄ pↄ́ ũ ma bàakuańnↄ gↄↄpii yã́i.
9Pɛ̃ɛpi líↄ dɛ Aalona ń a nɛ́ↄ pↄ́ ũ, aali só gu pↄ́ wa dìlɛ a zɛ́iu, asa ma pↄ́ɛ a zɛ́i. Aliↄ dɛ ń baa ũ sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ oaa guu.
10Gↄ̃ɛe ku, aà da á Isailiɛ, aà mae sↄ̃ Egipiɛ. Kɛ́ à gɛ̃̀ Isailiↄ bòou, ↄ̃ sòle ń daa ń Isailieo.
11Ɔ̃ gↄ̃ɛ pↄ́ aà da á Isailiɛpi Dii tↄbɛ̃ɛsì à dↄ̀ɛaànↄ, ↄ̃ wà gɛ̀aànↄ Mↄizi kĩ́i. Aà dapi tↄ́n Selomi, Dibeli nɛ́ɛ, Dã buiɛ.
12Ɔ̃ wà aà dàkpɛu gĩa e wà ma Dii lɛ́u lá wa sɛaànↄ.
13Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ:
14Bↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀ɛmanↄpio bòo kpɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa yã́pi mà aà lɛ́uↄ i ↄnana aà miwa gĩa, wi gbasa aà pápa ń gbɛo wà dɛ.
15Ní o Isailiↄnɛ, tó gbɛ̃́ dↄ̀ɛmanↄ, à yã'ì azĩaɛɛ.
16Wàli gbɛ̃́ pↄ́ ma tↄbɛ̃ɛsì pápa ń gbɛo wà dɛ. Bↄ̀mↄ ge belen lò, tó à ma tↄbɛ̃ɛsì, à gàn we.
17Tó gbɛ̃́ gbɛ̃dɛ̀, wàli ade dɛ.
18Tó gbɛ̃́ gbɛ̃́ pↄtuo dɛ̀, aàli a gɛ̃ɛ kpá.

19Tó gbɛ̃́ ĩakpà a gbɛ̃́deezi, wà ĩa doũpi kpaaàzi sↄ̃.
20Tó gbɛ̃́ gbɛ̃́ wá ɛ̀, wa ade wá ɛ́ sↄ̃. Tó wɛ́ a wì, wa aà pↄ́ wí sↄ̃. Tó swaa a ɛ̀, wa aà pↄ́ ɛ́ sↄ̃. Wàli kɛɛ̀ lá a kɛ̀nɛ́wa.
21Tó gbɛ̃́ gbɛ̃́ pↄtuo dɛ̀, a a gɛ̃ɛ kpaɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃dɛ̀ sↄ̃, wa aà dɛɛ.
22Bↄ̀mↄ ge belen lò, yãdilɛa doũpiɛ. Mámɛmaa Dii á Lua.
23Mↄizi yã́pi ònɛ́, ↄ̃ aa bↄ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀ɛ ń Diiopio bòo kpɛ, aa aà pàpa ń gbɛo aa dɛ̀. Màa aa kɛ̀ lá Dii ò Mↄiziɛwa.