Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ
2aà o Isailiↄnɛ píi aà mɛ: Á kua líↄ adoa, asa ma Dii á Lua ma kua adoaɛ.
3Á baade lí misiilɛ a da ń a deoɛ. Àli kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛ yãda. Mámɛmaa Dii á Lua.
4Ásu ɛa su tã́aↄwao. Ásuli mↄkasa á dii ũo. Mámɛmaa Dii á Lua.
5Tó álɛ sáaukpa sa'oa, àli o a zɛ́wa, mí sí.
6Àli sa'onↄↄ so a ogↄↄ ge a gu sìa dↄa, í a pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ kátɛu à tɛ́kũ.
7Tó gbɛ̃e su sò a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ sↄ̃, pↄ́pi gbãlɛ̀n we, má sí lↄo.
8Gbɛ̃́ pↄ́ sò, a yã́ ali wí ade musuɛ, asa a tò ma pↄ́ gbãlɛ̀ɛ. Wàli ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu.
9Tó a á pↄ́ↄ kɛ̀kɛ á bùsuu, ásuli kɛkɛ e á bú lɛ́wao, mɛ́ ásuli a kↄ̃nwɛo.
10Ásuli á vɛ̃ɛ kɛkɛ gɛ̃n plao, mɛ́ ásuli a bɛ pↄ́ kwɛ̀ zĩ́lɛ sɛ́lɛo. Àli tó taasideↄnɛ ń bↄ̀mↄↄ. Mámɛmaa Dii á Lua.
11Ásuli kpã́i'oo. Ásuli ɛɛtoo. Ásuli mↄafilikɛ á gbɛ̃́deeɛo.
12Mámɛmaa Dii á Lua. Ásuli ɛɛto à mɛ á simanↄ à ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpao.
13Ásuli á gbɛ̃́dee ble ge à aà pↄ́ síwào. Ásuliↄ á zĩkɛna asea kũa e gu dↄo.
14Ásuli swãdona kao. Ásuli pↄ́ dilɛ vĩaɛ zɛ́u aà kpaao. Àliↄ ma vĩa vĩ. Mámɛmaa Dii.
15Ásuli yã́gↄ̃gↄ̃ koleao. Ásuli zɛ ń wɛ̃nadeo a wɛ̃nadekɛ yã́io, ge tↄde a tↄdekɛ yã́io. Àli yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa.
16Ásuliↄ bɛ ń gbɛ̃peo á gbɛ̃́ↄ guuo. Ásuli á gbɛ̃́dee ga wɛɛlɛ à yãdↄwào. Mámɛmaa Dii.
17Ásuliↄ za á Isaili deeguo. Àli á gbɛ̃́dee gba laai, kɛ́ aà duuna su wí á musuo yã́i.
18Ásuli tↄsi á Isaili deewao, ásuliↄ yã́kũaaànↄo. Àliↄ ye á gbɛ̃́deezi lá ázĩa wɛ̃niwa. Mámɛmaa Dii.

19Àliↄ ma ikoyãↄ kũa. Ásuli pↄtuo bui dodoa kpakↄ̃a aa kpáwa'okↄ̃wao. Ásuli pↄbui dodoa tↄ̃ bú doũ guuo. Ásuli pↄkasa pↄ́ wà a pↄ́lɛ tã̀ ń bà bui dodoao dao.
20Tó gↄ̃ɛ wùlɛ ń zↄ̀ wɛ̃́ndiana pↄ́ dɛ gbɛ̃pãle nↄkpama ũo, mɛ́ i aà bo à gↄ̃̀ wɛ̃́ɛ ũ gĩao, wàli ń swã́gaga. Wasuli ń dɛdɛo, kɛ́ nↄɛpi i gↄ̃ wɛ̃́ɛ ũ yãao yã́i.
21Gↄ̃ɛpi lí mↄmɛɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ ń sãsakaoo a tàae fĩabobↄ ũ.
22Sa'ona lí duuna pↄ́ a kɛ̀ kɛ̃wà ma aɛ, mí sùuukɛaànↄ.
23Tó a gɛ̃ á bùsuu, mɛ́ a li bɛdee bà, àli a bɛ dilɛ tɛ̃ ũ gĩa. Lípi bɛ líↄ dɛɛ́ tɛ̃ ũ e wɛ̃̀ àaↄ̃, ásuli bleo.
24A wɛ̃̀ síiↄ̃de a bɛ líↄ dɛ ma pↄ́ ũ píi, í ma sáaukpaò.
25A wɛ̃̀ sↄode íli a bɛ ble sa. Beewa lípi nɛ'iaɛ́ aↄ kã́fĩ. Mámɛmaa Dii á Lua.
26Ásuli nↄ̀ↄ kòlokpasai sóo. Ásuli màsokɛo. Ásuli pↄdamáo.
27Ásuli mizↄ̃io. Ásuli á lɛkãna kã́ kpaaĩo.
28Ásuli á mɛ líli gɛ yã́ musuo. Ásuli wɛ̃̀sã li ge à sↄti zↄ̃o. Mámɛmaa Dii.
29Ásuli á nɛnↄɛ ↄ̃̀ↄkpa aà gↄ̃ káalua ũo, kɛ́ bùsudeↄ su zɛ ń káaluakaao, dàa vãi i kↄ̃́ á bùsuuo yã́i.
30Àli kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛↄ yãda. Àliↄ ma kúkĩi vĩa vĩ. Mámɛmaa Dii.
31Ásuli yãma gɛ̀sisinaↄwao, mɛ́ ásuli tã́adeↄ kĩ́i wɛɛlɛ, an gbãsĩ i liázio. Mámɛmaa Dii á Lua.
32Àli fɛlɛ zɛ mikãpuadeɛ, àli zↄ̃ↄkɛ dↄ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ, íↄ ma vĩa vĩ. Mámɛmaa Dii á Lua.
33Tó bↄ̀mↄ kúánↄ á bùsuu, ásuli gbãamↄɛ̀o.
34Àli bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guu dilɛ lán belewa. Àliↄ yeaàzi lá ázĩa wɛ̃niwa, asa bↄ̀mↄↄn á ũ Egipi bùsuu yãa. Mámɛmaa Dii á Lua.
35Àↄ kú ń yãkɛa a zɛ́wao pↄ́yↄ̃a guu, pↄ́ gbã̀a ge a gbia ge a zↄ̃ↄn lò.
36À tó á pↄ́gbiayↄ̃bↄↄ ń á zaaↄ aaↄ kú wásawasa. Mámɛmaa Dii á Lua pↄ́ á bↄ́lɛ Egipi.

37Àliↄ ma ikoyãↄ ń ma yãdilɛaↄ kũa píi, íↄ zĩkɛwà. Mámɛmaa Dii.