Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aalona nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn pla pↄ́ aa gɛ̃̀ Diizi aa gàgaↄ, an gagaa gbɛa Dii ò Mↄiziɛ:
2O ń vĩ̀i Aalonaɛ asuliↄ zwãa pↄ́ daa ma kúkĩi baa vĩ gↄↄpiio. Asuliↄ mↄmↄ duunkɛ̃makĩi pↄ́ kú kpagoloa aɛo, kɛ́ asu gao yã́i, asa mi bↄ mↄ́má tɛlu guu duunkɛ̃makĩipi musuɛ.
3Lá Aalona ali kɛ à gbasa gɛ̃ ma kúkĩin kɛ: Aàli mↄ́ ń gáaeo duun awakpabↄ ũ ń sãsakaoo sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ.
4Aàli bàabaa sòolo gese ye, i a sa'onkɛ ulatao da, i bàabaa asana lɛ̀ɛlɛ dↄ, i bàabaa tulu di. Ali zu'oɛ, ili gbasa sa'onkɛ pↄ́piↄ da.
5Aàli blesan mɛ̀n pla si Isaili pↄ́ kã̀aaↄwa duuna awakpabↄↄ ũ ń sãsakaoo mɛ̀ndo sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ.
6Aalona lí sa'o ń gáaepio, i api ń a bɛdeↄ duuna kɛ̃omá gĩa,
7i blè mɛ̀n plapiↄ sɛ kpakↄ̃i ma aɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ,
8i pↄ́ pↄ́ aↄ dɛ ma pↄ́ ũ ń pↄ́ pↄ́ a gɛ̃zɛa ń gbɛ̃́ↄ duunao dↄ̃akↄ̃ɛ gbɛa ń gbɛo.
9Aalona lí mↄ́ ń ble pↄ́ gbɛ sɛ̀ ma pↄ́ ũo, i sa'oò duun awakpabↄ ũ.
10Ble pↄ́ gbɛ sɛ̀ à gɛ̃zɛa ń duunaoɛ, Aalona lí sɛ́ zɛ ma aɛ bɛ̃́ɛ, i gbaɛ sɛ̃u, kɛ́ aà gɛ̃zɛa ń gbɛ̃́ↄ duunao duunakɛ̃ama yã́i.
11Tó Aalona mↄ̀ ń azĩa duun awakpazupio, aàli a kòlokpa, i api ń a bɛdeↄ duuna kɛ̃omá.
12Aàli tɛyↄ̃ dã sa'okĩi ma aɛ tɛ́sibↄ pai, i tulaleti dã ↄkũ pla pai, i zwãa pↄ́ daa baa vĩò,
13i tulaletipi ka tɛ́piu ma aɛ we, a súɛlɛ i kúlɛ duunkɛ̃makĩi pↄ́ kú ikoyã kpagoloawa, kɛ́ ásu gao yã́i.
14Aàli bↄ gɛ́ zupi au dã, i mↄ fã duunkɛ̃makĩi aɛwa ń ↄnɛzↄblenao, i fã́fã duunkɛ̃makĩipi aɛ gɛ̃n sopla.
15Aàli gbɛ̃́ↄ duun awakpable kòlokpa, i zwãa pↄ́ daa baa vĩ ń a auo, i kɛò lá a kɛ̀ ń zù auowa. Aàli aupi fã́fã duunkɛ̃makĩiwa ń a aɛo.
16Màa ali gbãbↄ ma kúkĩiɛ Isailiↄ gbãsĩ ń ń tàaeↄ ń ń duunao yã́i píi, i kɛ màa lↄ kpaaũkpɛ pↄ́ kú ń bòo gbãlɛauɛ.
17Tó à gɛ̃̀ ma kúkĩi api ń a bɛdeↄ ń Isailiↄ píi duuna kɛ̃́imá e aà gɛ bↄò, gbɛ̃e su àↄ ku kpaaũkpɛpiuo,
18i ɛa bↄ kpɛɛlɛ sa'okĩi, i gbãbↄɛ̀, i zù au ń blè auo dã, i máma sa'okĩipi kↄ́baↄwa à liai,

19i aupi fã́fãwà ń ↄnɛzↄblenao gɛ̃n sopla, i gbãbↄɛ̀ Isailiↄ gbãsĩ yã́i, i sa'okĩipi kɛkɛmɛɛ.
20Tó Aalona gbãbↄ̀ ma kúkĩiɛ ń kpaaũkpɛo ń sa'okĩio a làa, aali mↄ́ ń blè bɛ̃́ɛo,
21i a ↄↄ na blepi miwa, i Isailiↄ dàa vãiↄ ń ń tàaeↄ ń ń duunao o píi, i di blepiɛ, i na gↄ̃ɛ pↄ́ wa dìlɛ aà gɛ gbaɛ sɛ̃uɛ a ↄzĩ,
22gↄ̃ɛpi i gɛ gbaɛ sɛ̃u, blepi iↄ ń dàa vãipiↄ sɛa lákpɛu we.
23Aalona lí ɛa gɛ̃ kpaaũkpɛpiu, ili bàabaa pↄkasa pↄ́ á dà à gɛ̃̀ò ma kúkĩipiↄ bↄlɛ kálɛ we,
24i zu'o gu pↄ́ a kua adoau, i azĩa pↄkasaↄ da, i bↄ gɛ́ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń azĩa pↄ́o ń gbɛ̃́ↄ pↄ́o, i api ń gbɛ̃́ↄ duuna kɛ̃omá,
25i duun awakpabↄ nísi kpasa sa'okĩiwa.
26Gbɛ̃́ pↄ́ ble pↄ́ gɛ̃̀zɛa ń gbɛ̃́ↄ duunao gbàɛ lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, ili gbasa su bòou.
27Zu ń blè duun awakpabↄ pↄ́ wà gɛ̀ ń ń auo ma kúkĩi duunakɛ̃ama yã́iↄ sↄ̃, wàli bↄò bòo kpɛ ń ń báaↄ ń ń nↄ̀ↄↄ ń ń guupↄↄ, wi kátɛu à tɛ́kũ.
28Gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́piↄ kàtɛu lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, ili gbasa su bòou.
29Yãdilɛaɛ beeá gↄↄpii yã́ɛ. Mↄ soplade gↄↄ kwide zĩ́ àli lɛye. Ásuli zĩe kɛo, bele ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guun lò,
30asa zĩbeezĩ ↄ̃ wali á duuna kɛ̃́wá píi, wi gbãbↄɛ́, í gↄ̃mɛɛ gbãlɛsai.
31Gↄↄpi i gↄ̃ɛ́ kã́mabogↄↄ ũ, íli lɛyewà. Yãdilɛapiá gↄↄpii yã́ɛ.
32Sa'ona pↄ́ wa dìlɛ sa'onkia ũ wà zĩpi dàɛ̀ aà mae gbɛu mɛ́ ali bàabaa sa'on pↄkasaↄ da,
33i gbãbↄ ma kúkĩiɛ ń kpaaũkpɛo ń sa'okĩio, i sa'onaↄ ń gbɛ̃́piio duuna kɛ̃́má.
34Yãdilɛapiá gↄↄpii yã́ɛ. Wɛ̃̀ do guu aàli Isailiↄ duuna kɛ̃́má píi gɛ̃n do. Ɔ̃ wa kɛ̀ lá Dii ò Mↄiziɛwa.