Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ Sinai gbɛ musu
2aà o Isailiↄnɛ aà mɛ: Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ málɛ kpáwá guu, àli tó bùsupi ĩ́ampamɛɛ.
3Àli pↄ́tↄ̃ á bua e wɛ̃̀ soolo, àli á vɛ̃ɛliↄ midãɛ, í á pↄ́ↄ kɛkɛ,
4a wɛ̃̀ soplade íli tó bùsupi ĩ́ampamɛɛ. Ásuli pↄ́tↄ̃ á bua wɛ̃piuo, mɛ́ ásuli á vɛ̃ɛliↄ midãɛo.
5Ásuli á bua pↄzãↄ kɛkɛ à a kákĩi kɛo. Ásuli á vɛ̃ɛligↄ̃na pↄ́ kɛ̀ yàayaaↄ kↄ́ zↄ̃zↄ̃o. Tↄↄlɛ gbaa ĩ́ampaa wɛ̃ɛ.
6Pↄzã pↄ́ bↄ̀lɛ tↄↄlɛ ĩ́ampaa guuↄ líↄ dɛɛ́ á blɛ ũ, ápiↄ ń á zↄ̀blenaↄ ń á gbɛ̀winaↄ ń nibↄ pↄ́ dɛ bↄ̀mↄ ũ á guuↄ
7ń á pↄtuoↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄ. Pↄzãpiↄ líↄ dɛ á pↄblea ũ.
8Àliↄ ĩ́ampaa wɛ̃piↄ dↄdↄ wɛ̃̀ soplapla lɛɛ sopla, à kɛ̀ píi wɛ̃̀ blakwi mɛ̀ndosai.
9Àli kuupɛ wɛ̃pi mↄ soplade gↄↄ kwide zĩ́ á bùsu gupiiu Duunkɛ̃magↄↄzĩpi.
10Íli wɛ̃pi dilɛ ma pↄ́ ũ, í gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ kpàwakɛ á bùsu gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄnɛ píi. Iↄ dɛɛ́ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃ ũ, á baade i su azĩa bùsuu a bui kĩ́i.
11Wɛ̃̀ blakwide líↄ dɛɛ́ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃ ũ. Ásuli pↄ́tↄ̃o. Ásuli pↄzã kɛkɛo. Ásuli vɛ̃ɛ ligↄ̃na pↄ́ kɛ̀ yàayaaↄ kↄ́ zↄ̃zↄ̃o,
12asa gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃ɛ. Ìↄ adoaɛ́, í pↄbↄlɛnzĩaɛↄ ble.
13Gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃pi guu á baade lí su a tↄↄlɛwa.
14Tó álɛ á bú yia ge álɛ lúkↄ̃wa, ásuli ↄ̃nↄkɛkↄ̃ɛo.
15Àli wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ sɛa za gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃wa da wɛ̃naoa guu, í lú. Búde sↄ̃ ìli wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ wà pↄkɛkɛ da wɛ̃naoa guu, i gbasa yía.
16A ↄ̃a lí kã́fĩ wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ dasilɛu. Tó wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ bílao, a ↄ̃a lí lao, asa pↄkɛkɛa wɛ̃naoa ↄ̃ wàlɛ yiawà.
17Ásuli ↄ̃nↄkɛkↄ̃ɛo. Àliↄ ma vĩa vĩ. Mámɛmaa Dii á Lua.
18Àli zĩkɛ ma ikoyãↄwa, íↄ ma yãdilɛaↄ kũa, íↄ kú á bùsuu dↄdↄa.

19Bùsupi ali blɛkɛɛ́, à mↄ́wáɛ, íↄ ku a guu dↄdↄa.
20Á mɛ, tó wi pↄ́tↄ̃ wa pↄ́ kɛ̀kɛo, bↄ́ wá ble wɛ̃̀ sopladepi guui?
21Mámɛ máli báaadaágu a wɛ̃̀ soolodepi guu, tↄↄlɛ i blɛkɛɛ́ wɛ̃̀ àaↄ̃ pↄ́ ũ.
22A wɛ̃̀ swaaↄ̃de guu íli pↄ́tↄ̃, mɛ́ áli pↄ́wɛn zi ble e a gɛ pɛò a wɛ̃̀ kɛ̃okwi pↄkɛkɛawaɛ.
23Wasuli tↄↄlɛ yía, i gↄ̃ we e gↄↄpiio, asa bùsupiá ma pↄ́ɛ, mɛ́ á dɛmɛɛ a guu bↄ̀mↄↄ ń nibↄↄ ũɛ.
24Bùsu pↄ́ á kũa á pↄ́ ũ guu píi àli tó wà a tↄↄlɛ tↄ̀ↄmabo.
25Tó á gbɛ̃e gↄ̃̀ taaside ũ, mɛ́ à a tↄↄlɛ kĩni yìa, aà daɛ fɛ̃̀ɛɛ lí mↄ́ pↄ́ pↄ́ a yìapi tↄ̀ↄmabo.
26Tó gbɛ̃́ daɛ fɛ̃̀ɛɛ vĩ aà a tↄ̀ↄmabo sↄ̃o, mɛ́ à gbãa è à kà à a tↄ̀ↄmabo,
27aà wɛ̃ pↄ́ gɛ̃̀ sɛa za gↄↄ pↄ́ á yìa nao, i wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ fĩabo gbɛ̃́ pↄ́ á yìawàɛ, i a pↄ́ sí.
28Tó aà gbãa i ka aà fĩaboɛ̀ sↄ̃o, tↄↄlɛpi lí gↄ̃ a lunaɛ a ↄzĩ e gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃u. Wɛ̃piu ↄ̃ a lunapi a sↄaaɛ̀, i a pↄ́ sí.
29Tó gbɛ̃́ kpɛ́ yìa wɛ̃́lɛ bĩ́ideu, e wɛ̃̀ do àↄ gɛ́ kũaai, aↄ a boa zɛ́ vĩ. Gↄↄ bee ↄ̃ a a boa zɛ́ vĩ.
30Tó i a tↄ̀ↄmaboo e wɛ̃̀ dopi gɛ̀ kũ̀aaò, kpɛ́pi a gↄ̃ a lunaɛɛ ń a buiↄ e gↄↄpii. Wàli sↄaaɛ̀ baa gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃uo.
31Wàli kpɛ́ pↄ́ kú zↄ̃ɛwia bĩ́isaide guu dilɛ lán bugbɛwaɛ. A tↄ̀ↄmaboa zɛ́ kú, mɛ́ wàli sↄaanɛ́ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃uɛ.
32Levii buiↄ ń kpɛ́ pↄ́ kú ń wɛ̃́lɛ guuↄ tↄ̀ↄmaboa zɛ́ vĩ gↄↄpiiɛ.
33Levii buiↄ wɛ̃́lɛ kpɛ́ pↄ́ aa yìa tↄ̀ↄmaboa zɛ́ kú, mɛ́ wàli sↄaanɛ́ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃uɛ, asa Levii buiↄ wɛ̃́lɛ kpɛ́ↄ dɛ kpaalɛ pↄ́ aa sɛ̀ Isailiↄ guu ũɛ.
34Aasuli ń wɛ̃́lɛ dã́dãkɛkĩiↄ yíao, asa an baan we e gↄↄpii.
35Tó taasi á gbɛ̃e kũ̀, mɛ́ a fↄ̃ azĩa gwa lↄo, àliↄ aà kũa lán bↄ̀mↄ ge nibↄwa, kɛ́ aà e àↄ kú á guu yã́i.
36Ásuli ↄ'idiaɛ̀o, ásuli a í gbaɛ̀o. Àliↄ ma vĩa vĩ, kɛ́ á gbɛ̃́pi e àↄ kú á guu yã́i.

37Ásuli ↄ̃a sɛ̃aɛ̀ à a igbao. Ásuli blɛ yíawà à ài wɛɛlɛ a guuo.
38Mámɛmaa Dii á Lua. Ma á bↄ́lɛ Egipi, kɛ́ mà Kanaa bùsu kpáwáɛ, míↄ dɛ á Lua ũ.
39Tó taasi á gbɛ̃e kũ̀ mɛ́ à azĩa yìawá, ásuli zↄzĩdaɛ̀o.
40A gↄ̃ á guu lán gbɛ̀wina ge nibↄwaɛ, iↄ zĩkɛɛ́ e gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃u.
41Aàpi ń a nɛ́ↄ aai gbasa bↄ á bɛ, aai tá ń buiↄ kĩ́i tↄↄlɛ pↄ́ an deziↄ sɛ̀ kpaalɛ ũ guu.
42Lá á gbɛ̃́ pↄ́ ma á bↄ́lɛ Egipi bùsuuↄ á dɛ ma zↄ̀blenaↄ ũ, i kũ wà á yía zↄↄ ũ lↄo.
43Ásuli gbãablemáo. Àliↄ ma vĩa vĩ.
44Bui pↄ́ liaaáziↄ gↄ̃ɛↄ ń ń nↄɛↄ ↄ̃ áliↄ ń vĩ zↄↄ ũ. Ampiↄ ↄ̃ áli ń lúlu zↄↄ ũ.
45Áli fↄ̃ nibↄ pↄ́ kú á guuↄ lu lↄ ń nɛ́ pↄ́ aa i á bùsuuↄ, aai gↄ̃ á àizɛɛↄ ũ,
46aai gↄ̃ á nɛ́ↄnɛ túbi ũ, aaiↄ zↄbleɛ́ e ń wɛ̃ni lɛ́u, ãma ásuli wɛ́tɛ̃amↄ á gbɛ̃́ Isailiↄnɛo.
47Tó bↄ̀mↄ ge nibↄ pↄ́ kú á guu ↄ lɛ́ a kpɛ le, mɛ́ taasi sù á gbɛ̃e kũ̀, mɛ́ à azĩa yìa bↄ̀mↄpiwa ge aà buie,
48aà boa zɛ́ kú. Aà daɛe a fↄ̃ à aà bo,
49aà maee ge aà mae nɛ́e ge aà daɛ fɛ̃̀ɛɛe. Tó aà ↄ nìniɛ sↄ̃, aà azĩa bo.
50Aàpi ń a lunao lí wɛ̃ nao sɛa za aàzĩa yíagↄↄ e gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃u, aà yía ↄ̃a iↄ doũ ń gↄↄ bee gbɛwizĩ ↄ̃ao.
51Tó wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ e gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃ àↄ gɛ́ kái dasi, aà boa ↄ̃a aↄ zↄ̃ↄɛ.
52Tó wɛ̃ pↄ́ gↄ̃̀ bíla sↄ̃o, aà nao, i fĩabo màa.
53I gↄ̃ a diiɛ gbɛ̀wina ũ wɛ̃ ń wɛ̃o. Ásuli tó aà dii wɛ́tɛ̃amↄɛ̀o.
54Baa tó aà boa i zɛkɛ màao, aàpi ń a nɛ́ↄ gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ wɛ̃uɛ,

55asa Isailiↄ mɛ́ ma zↄ̀blena pↄ́ ma ń bↄ́lɛ Egipi bùsuuↄ ũ. Mámɛmaa Dii á Lua.