Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ
2aà o Isailiↄnɛ: Tó Isailie ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guue a nɛ́ kpà Mↄlↄkuwa, wali ade dɛ. Bùsudeↄ lí aà pápa ń gbɛo aa dɛ.
3Máli fɛlɛ ń gbɛ̃́pioɛ, mí aà bↄ a gbɛ̃́ↄ guu, asa à a nɛ́ kpà Mↄlↄkuwa, à ma kúkĩi gbãlɛ̀ à ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpàɛ.
4Tó gbɛ̃́pi a nɛ́ kpà tã́a Mↄlↄkuwa, tó á Isailiↄ a wɛkpà á vĩ̀a, i aà dɛo,
5má fɛlɛ ń gbɛ̃́pio ń aà bɛdeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãsĩkɛ̀aànↄ Mↄlↄku yã́ musuↄ píiɛ, mí ń bↄlɛ ń gbɛ̃́ↄ guu mà ń dɛdɛ.
6Gbɛ̃́ pↄ́ yãmà gɛ̀sisinaↄ ge tã́adeↄwa à gbãsĩkɛ̀ńnↄ sↄ̃, má fɛlɛ ń adeoɛ, mí aà bↄ aà gbɛ̃́ↄ guu mà dɛ.
7À tó á kua àↄ adoa gbãsĩsai, asa Dii á Luan ma ũ.
8Àliↄ ma ikoyãↄ kũa, íↄ zĩkɛwà. Ma Dii ma á dílɛ adoaɛ.
9Tó gbɛ̃́ a de ge a da kà, wà ade dɛ. Lá à a de ge a da kà, à azĩa dɛ̀ɛ.
10Tó gbɛ̃́ wùlɛ ń gbɛ̃pãle nↄo, wàli ń dɛ ḿpla ḿpii.
11Tó gbɛ̃́ wùlɛ ń a mae nↄo à a mae kpɛbↄ̀ɛ, wàli ń dɛ ḿpla ḿpii. Aa ńzĩa dɛ̀ɛ.
12Tó gbɛ̃́ wùlɛ ń a nɛ́ nao, wàli ń dɛ ḿpii. Aa yãdↄↄsai kɛ̀ɛ, aa ńzĩa dɛ̀ɛ.
13Tó gↄ̃ɛ wùlɛ ń a gↄ̃ɛ deeo lán nↄɛwa, an pla ḿpii aa dàa bɛ̃̀ɛ kɛ̀, wàli ń dɛdɛ. Aa ńzĩa dɛ̀dɛɛ.
14Tó gbɛ̃́ nↄsɛ̀ mɛ́ à ɛ̀a à aà da nàwà lↄ, dàa vãiɛ. Wàli ń kpasa ḿpii aa tɛ́kũ, kɛ́ dàa vãie su àↄ kú á guuo yã́i.
15Tó gↄ̃ɛ kù pↄtuowa, wàli ade dɛ, wi nↄ̀ↄpi dɛ lↄ.
16Tó nↄɛ tò pↄtuo kpáwa'òwa, wàli ń dɛdɛ, kɛ́ aa ńzĩa dɛ̀dɛɛ nↄↄ.
17Tó gↄ̃ɛ a dãe sɛ̀, aà de nɛ́ ge aà da nɛ́n lò, mɛ́ aa kↄ̃ dↄ̃̀, ásooɛ. Wàli ń bↄ ń gbɛ̃́ↄ guu wà ń dɛdɛ. Lá à a dãe dã̀akpà, à azĩa dɛ̀ɛ.
18Tó gbɛ̃́ wùlɛ ń nↄɛ pↄ́ ↄkũao, à kã̀ aà aubↄkĩiwa. Wàli ń bↄ ń gbɛ̃́ↄ guu, wà ń dɛdɛ ḿpla ḿpii.

19Ásuli á da vĩ̀i ge aà dãuna dã̀akpao ge á dasɛ̃, asa daɛ fɛ̃̀ɛɛ kpɛbↄan we. An tàae a wi ń musuɛ.
20Tó gbɛ̃́ wùlɛ ń a mae vĩ̀i ge aà dãuna nↄo, à a mae vĩ̀i ge aà dãuna kpɛbↄ̀n we. An tàae a wi ń musuɛ, aai ga fĩi.
21Tó gbɛ̃́ a vĩ̀i ge a dãuna nↄ sɛ̀, wíyãɛ. À a vĩ̀i ge a dãuna kpɛbↄ̀ɛ. Aa gↄ̃ fĩiɛ.
22Àliↄ ma ikoyãↄ ń ma yãdilɛaↄ kũa, íↄ zĩkɛwà, kɛ́ bùsu pↄ́ málɛ gɛ́uánↄ à zↄ̃lɛu su á yáo yã́i.
23Ásu bui pↄ́ málɛ ń yáɛ́ↄ ↄlɛsɛo. Aa yã́piↄ kɛ̀ píiɛ, ↄ̃ má ye ń gĩyãio.
24Má òɛ́, ámɛ á gↄ̃ ń bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupi vĩ. Má kpáwá á pↄ́ ũɛ. Mámɛ má Dii á Lua, ma á dílɛ adoa ń buipãleↄɛ.
25Àliↄ nↄ̀ↄ ń bã pↄ́ áli sóↄ ń pↄ́ pↄ́ áli sóoↄ dↄ̃kↄ̃ɛ. À suli tó à gbãlɛ nↄ̀ↄ ge bã ge pↄ́taa'onkuawa pↄ́ má dìlɛɛ́ tɛ̃ ũↄ yã́ musuo.
26Àli tó á kua àↄ adoa mɛɛ, asa ma Dii ma kua adoaɛ. Ma á dílɛ adoa ń buipãleↄ, kɛ́ àↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũɛ.
27Tó gↄ̃ɛ ge nↄɛ kú á guu gɛ̀sisina ge tã́ade ũ, wàli ade pápa ń gbɛo wà dɛ. À azĩa dɛ̀ɛ.