Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tàae fĩabobↄ yãdilɛaↄn kɛ: Aↄ dɛ Dii pↄ́ ũ a zɛ́i.
2Wàli a kòlokpa gu pↄ́ wì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ pↄ́ kòlokpau, wi a au lɛ́ sa'okĩiwa wà liai.
3Wàli mↄ́ ń a nísio píi, a vlã́ nísi ń a sálanao
4ń a gòleↄ ń gòle nísiↄ ń pↄa nísi pↄ́ wì golɛ ń gòlepiↄ gↄ̃̀ↄo.
5Sa'ona i kpasa sa'okĩiwa sa pↄ́ wì a pↄ́ nísika Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ ũ. Tàae fĩabobↄɛ.
6Sa'ona bui gↄ̃ɛↄ mɛ́ aali só gu pↄ́ a kua adoau. Dii pↄ́ɛ.
7Tàae fĩabobↄ yãdilɛapi doũ ń duun awakpabↄ yã́oɛ, sa'ona pↄ́ duunakɛ̃̀omá pↄ́ɛ.
8Tó sa'ona sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò gbɛ̃eɛ, sa'obↄpi báa líↄ dɛ sa'onapi pↄ́ ũ.
9Pↄ́wɛn gba pↄ́ wà kàa kɛ̀ò ge wà blɛkɛ̀ò oou ge mↄ̀pɛpɛɛwa líↄ dɛ sa'ona pↄ́ sa'òò pↄ́ ũ.
10Pↄ́wɛn gba pãleↄ líↄ dɛ Aalona buiↄ pↄ́ ũ, aai sɛ sáasaa, tó wa yã̀alɛ ń nísio ge wa kpà nísisain nò.
11Dii sáaukpabↄ pↄ́ waliↄ mↄoɛ̀ yãdilɛaↄn kɛ:
12Tó gbɛ̃e lɛ́ mↄ́ Dii sáaukpai ń pↄtuoo, aàli mↄ́ ń kàa sɛsai pↄ́ wa tòto ń nísio lↄ ń kàagbaala pↄ́ wà nísi ɛ̀wào ń kàa pↄ́ wa kɛ̀ ń pɛ̃ɛti yãalɛa ń nísioo.
13Aàli mↄ́ lↄ ń pↄ́wɛnti pↄ́ wà ɛsɛ kàu à kɛ̀ pɛ̃ɛ ũo,
14i pↄ́piↄ bↄ Diiɛ mɛ̀ndodo, i gↄ̃ sa'ona pↄ́ sáaukpa sa'obↄ au lɛ̀ sa'okĩiwaɛ.
15Wàli sáaukpa sa'onↄↄ so sapi ogↄↄ, wasuli a kĩni tó gu dↄwào.
16Tó lɛ́gbãdↄa ge gba yã́i à sapi òi, aàli a nↄ̀ↄ so sapi ogↄↄ. Tó gu dↄ̀ a kĩniwa, wa fↄ̃ lí só.
17Tó sa'onↄↄ gↄ̃̀ e a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́, wàli kátɛu à tɛ́kũ.
18Tó wà sáaukpa sa'onↄↄ sò a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́, Dii a sio. Aↄ dɛ sa'oa ũ lↄo. Bↄlↄ ↄ̃ a kɛ̀, a yã́ a wi gbɛ̃́ pↄ́ sò musuɛ.

19Wasuli sa'onↄↄ pↄ́ kã̀ pↄ́ gbãlɛawa soo. Wàli kátɛu à tɛ́kũ. Sa'onↄↄ sↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaoↄ mɛ́ aali só.
20Tó gbɛ̃́ gbãlɛa sáaukpa sa'onↄↄ sò, wàli ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu. Nↄ̀ↄpiá Dii pↄ́ɛ.
21Tó gbɛ̃́ kã̀ pↄ́ gbãlɛawa, gbɛ̃nazĩn gbãlɛa ge nↄ̀ↄ ge pↄpãle pↄ́ dɛ tɛ̃ ũn nò, ↄ̃ à sáaukpa sa'onↄↄ sò, wàli ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu.
22Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀,
23aà yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ. Ásuli zu ge sã ge ble nísi sóo.
24Àli pↄgɛ ge pↄ́ pↄ́ wài tàitai nísi mↄaokɛ, ãma ásuli sóo.
25Tó gbɛ̃́ pↄtuo pↄ́ wì sa'oò Diiwa, wì a kĩni kátɛu à tɛ́kũ nísi sò, wàli ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu.
26Gu pↄ́ áↄ kuu píi, ásuli bã ge nↄ̀ↄ kòlokpasai sóo.
27Tó gbɛ̃́ kpàa ge pↄ́ kòlokpasai sò, wàli ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu.
28Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀,
29aà yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ. Tó gbɛ̃́ mↄ̀ Diiɛ ń sáaukpa sa'obↄo, aàli a sa'obↄpi pↄ́ɛ beeↄ kpa Diiwa.
30Aàli mↄ́ ń a nísi pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũo ń azĩa ↄo ń a kùlao, i a kulapi mↄ Diiɛ.
31Sa'ona i a nísi kpasa sa'okĩiwa, kulapi iↄ dɛ Aalona ń a nɛ́ↄ pↄ́ ũ.
32Àli sáaukpa sa'obↄ ↄplaa gbá go ado sa'ona pↄ́ ũ.
33Aalona bui pↄ́ sↄ̃̀ Diizi ń sa'obↄpi auo ń a nísio mɛ́ aliↄ a gbápi vĩ a baa ũ.
34Isailiↄ sáaukpa sa'obↄↄ guu, kùla pↄ́ wì mↄ Diiɛ ń a gbá pↄ́ wì bↄ adoao ↄ̃ Dii dìlɛ wàli kpá Aalona ń a nɛ́ↄwa an asea ũ. Isailiↄ líↄ kpámá gↄↄpii.
35Baa pↄ́ Aalona ń a nɛ́ↄ ì e sa pↄ́ wì a pↄ́ nísika Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ guun we. Bee ↄ̃ Dii kpàmá gↄↄ pↄ́ à ń dílɛ a gbàgbanaↄ ũ.
36Gↄↄ pↄ́ wà nísikàmá, Dii dìlɛ Isailiↄnɛ aaliↄ bee kpámá gↄↄpiiɛ an asea ũ e an buiwa.

37Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ yãdilɛaↄn we ń pↄ́wɛn gbao ń duun awakpabↄo ń tàae fĩabobↄo ń daazĩu sa'obↄo ń sáaukpa sa'obↄo.
38Dii yã́pi dà Mↄiziɛ Sinai gbɛ musuɛ gↄↄ pↄ́ a dìlɛ Isailiↄnɛ aa mↄ sa'oiwa Sinai guwaiwaiu.