Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó gbɛ̃́ mà wàlɛ seeladeↄ wɛɛlɛ, mɛ́ aàpi sↄ̃ à yãe è ge a yãe dↄ̃ yã́pi guu, tó a nílɛ, à duunakɛ̀n we, yã́pi a wi aà musuɛ.
2Tó gbɛ̃́ ↄkã̀ pↄ́ gbãlɛawa, nↄ̀bↄ ge pↄtuo ge pↄ́taa'onkuawa pↄ́ dɛ tɛ̃ ũ gɛn nò, baa tó a a yã́ dↄ̃o, à gↄ̃̀ gbãlɛaɛ, tàaeɛ.
3Tó gbɛ̃́ ↄkã̀ gbɛ̃nazĩn bↄlↄwa ge pↄ́ pↄ́ ì to gbɛ̃́ gↄ̃ gbãlɛa píin nò, baa tó a a yã́ dↄ̃o, gbɛzã tó a dↄ̃̀, tàaeɛ.
4Tó gbɛ̃́ lɛkɛ̀ Luawa làasoosai, à mɛ̀ á yãkɛ, yãvãi ge yãmaan nò, yã́ pↄ́ gbɛ̃́ a lɛkɛ̀ làasoosai píi lé, baa tó a dↄ̃o, tó a dↄ̃̀ gbɛzã, tàaeɛ.
5Tó gbɛ̃́ gↄ̃̀ tàaede ũ yã́piↄ do musu, aàli yã́ pↄ́ à zã̀wà o gupuau,
6i mↄ Diiɛ ń sãdao ge bleda duuna pↄ́ á kɛ̀ fĩabobↄ ũ, iↄ dɛɛ̀ duun awakpabↄ ũ, sa'ona i aà duuna kɛ̃wà.
7Tó aà gbãa i ka aà mↄ́ ń sãoo, aàli mↄ́ Diiɛ ń felenkↄpunao mɛ̀n pla ge felenguulu bↄlↄna mɛ̀n pla duuna pↄ́ á kɛ̀ fĩabobↄ ũ, ado ìↄ dɛ duun awakpabↄ ũ, ado sↄ̃ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ.
8Aàli mↄò sa'onaɛ, sa'onapi i a sɛ̃́ia kpá duun awakpabↄ ũ. Aàli a kòlokpa ń ↄkↄↄo mizↄ̃sai,
9i awakpabↄpi au fã́ sa'okĩi saalowa, i ↄtↄ̃wà, au pↄ́ gↄ̃̀ i bↄlɛ sa'okĩipi gbázĩ. Duun awakpabↄɛ.
10Sa'ona i ado kpa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ũ lá wì kɛwa, i duuna pↄ́ a kɛ̀pi kɛ̃wà, Dii i sùuukɛaànↄ.
11Tó aà gbãa i ka aà felena kpá mɛ̀n plao, aàli mↄ́ ń pↄ́wɛntio kiloo pla duuna pↄ́ á kɛ̀ awakpabↄ ũ. Asuli nísi ge tulaleti káuo, asa duun awakpabↄɛ.
12Aàli mↄò sa'onaɛ, sa'onapi i dã ↄkũ do yãdↄa Diigu gba ũ, i kpasa sa'okĩiwa pↄ́ pↄ́ wa kà Diiɛ tɛ́u àlɛ tɛ́kũ musu. Duun awakpabↄɛ.
13Màa sa'ona ali aà duuna kɛ̃wà yã́piↄ do pↄ́ a kɛ̀ musu, Dii i sùuukɛaànↄ. Pↄ́wɛnti pↄ́ gↄ̃̀ líↄ dɛ sa'ona pↄ́ ũ lán pↄ́wɛn gbawa.
14Dii yã'ò Mↄiziɛ, ↄ̃ Mↄizi mɛ̀:
15Tó gbɛ̃́ náaisaiyãkɛ̀, à zã̀ yã́wa Dii gbaa pↄ́ yã́ musu, duunaɛ. Aàli mↄ́ Diiɛ ń sãsakao sãasaio a fĩabobↄ ũ. Tàae fĩabobↄpi ↄ̃a lí ká, lá wà a lɛ́ dìlɛ Dii kpɛ́uwa.
16Aàli pↄ́ pↄ́ i Dii gbao fĩaboɛ̀, i ɛa à a ↄ̃a sↄode nawà, i kpa sa'onawa, sa'onapi i aà tàae kɛ̃wà, Dii i sùuukɛaànↄ.
17Tó gbɛ̃́ duunakɛ̀, à yã́ pↄ́ Dii gì a kɛai kɛ̀, baa tó a dↄ̃o, tàaeɛ, a wi aà musuɛ.
18Aàli mↄ́ sa'onaɛ ń sãsakao sãasaio tàae fĩabobↄ ↄ̃a lɛ́u, sa'onapi i yã́ pↄ́ à zã̀wà a dↄ̃opi kɛ̃wà, Dii i sùuukɛaànↄ.

19Tàae pↄ́ a kɛ̀ Diiɛ fĩabobↄɛ.
20Dii yã'ò Mↄiziɛ, ↄ̃ Mↄizi mɛ̀:
21Tó gbɛ̃́ ↄ̃nↄkɛ̀ a gbɛ̃́deeɛ pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́pi kpàwà ge à nàɛ a ↄzĩ yã́ musu ge à aà kpã́i'ò ge à aà blè, duunaɛ, à náaisaiyãkɛ̀ Diiɛɛ.
22Màaɛ lↄ tó gbɛ̃́ pↄ́ kↄ̃mpa, mɛ́ à gì kpái ge à ɛɛtò à mɛ̀ ń Diio ge duuna pↄ́ wì kɛ lán bee taawaↄ píi.
23Tó gbɛ̃́ duunakɛ̀ à gↄ̃̀ tàaede ũ màa, aàli pↄ́ pↄ́ à a kpã́i'òpi sↄaa adeɛ ge pↄ́ pↄ́ à aà blèò ge pↄ́ pↄ́ wa kpàwà ge pↄ́ pↄ́ à a kↄ̃mpa
24ge pↄ́ pↄ́ à ɛɛtò à mɛ̀ ń Diio a yã́ musu. Aàli fĩabo pↄdeɛ a bɛɛɛ lɛ́u, i ɛa à a ↄ̃a sↄode nawà, i kpawà gↄↄ pↄ́ àlɛ mↄ́ ń a tàae fĩabobↄo.
25Aàli mↄ́ Diiɛ ń sãsakao sãasai pↄ́ kàò a tàae fĩabobↄ ũ, i kpa sa'onawa,
26sa'ona i yã́ pↄ́ a kɛ̀ a tò à gↄ̃̀ tàaede ũpi kɛ̃wà, Dii i sùuukɛaànↄ.