Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Levii buiↄ

Levii buiↄ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó gbɛ̃e lɛ́ Dii gba pↄ́wɛna, aali mↄò tí ũ, i nísi ɛ́wà, i tulaletikau,
2i gɛò sa'ona Aalona nɛ́ↄ kĩ́i. Sa'ona i dã ↄkũ do ń a tulaletipio píi, i a yãdↄa Diigu gbapi kpasa sa'okĩiwa pↄ́ pↄ́ wì kátɛu a gĩ ì kɛɛ̀ na ũ.
3Pↄ́wɛn gba pↄ́ gↄ̃̀ líↄ dɛ Aalona ń a nɛ́ↄ pↄ́ ũ. Ìↄ ku adoa pↄ́ pↄ́ wa kà Diiɛ tɛ́u à tɛkũ̀ kĩni ũ.
4Tó álɛ aà gba kàa, aliↄ dɛ a sɛsai pↄ́ wà a tí yã̀alɛ ń nísio ũ ge kàagbaala pↄ́ wà nísi ɛ̀wà.
5Tó kàa asaaɛ, aliↄ dɛ kàa sɛsai pↄ́ wà a tí yã̀alɛ ń nísio ũ.
6Àli ɛ́'ɛ, í nísikawà pↄ́wɛn gba ũ.
7Tó gàsada'ianaɛ, àli kɛ ń pↄ́wɛntio ń nísio.
8Àli mↄ́ Diiɛ ń pↄ́ pↄ́ á kɛ̀piↄ pↄ́wɛn gba ũ, í kpá sa'onawa. Sa'onapi i gɛò sa'okĩi,
9i aà yãdↄa Diigu gba bↄ à kpasa sa'okĩiwa pↄ́ pↄ́ wì kátɛu a gĩ ì kɛɛ̀ na ũ.
10Pↄ́wɛn gba pↄ́ gↄ̃̀ líↄ dɛ Aalona ń a nɛ́ↄ pↄ́ ũ. Ìↄ ku adoa pↄ́ pↄ́ wa kàtɛu Diiɛ à tɛkũ̀ kĩni ũ.
11Pↄ́wɛn gba pↄ́ áli mↄò Diiɛ suliↄ sɛ'ɛsɛ vĩo. Ásuli pↄ́sɛ'ɛsɛ ge zↄ́ kpasa pↄ́ pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́u ũo.
12Tó buapↄ́ káauɛ sↄ̃, àli mↄò Diiɛ, ãma ásuli a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ sa'okĩiwa pↄ́ pↄ́ a gĩ ìↄ na ũo.
13Àli pↄ́wɛn gbada ń wisio. Ásuli da wisi pↄ́ dɛ á Lua bàakuaánↄ seela ũ saio. Àli wisika gba pↄ́ álɛ da píiu.
14Tó álɛ mↄ́ Dii gbai pↄ́wɛn káau, àli mↄɛ̀ ń mase dafu kpasaa pↄ́ wà a aampào.
15Àli nísikawà ń tulaletio, iↄ dɛ pↄ́wɛn gba ũ,
16sa'ona i aà yãdↄa Diigu pↄ́wɛn gba bↄ à kpasa ń a nísio ń a tulaletio píi pↄ́ pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́u ũ.