Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosua i tautaubadao, ena borimai se gamagari: Guiau i ribalau ia arinai i ene, U tautaubadao, eo em borimai se gamagari, sora tano lailai nige au abiheohi.
2Tano va sora nige se abi va anasigasiga Guiau Iosua i heriba.
7Tano ta abo au soi boga haligigi‐hasi aridi eai, eo Manasa boganaeao tupona arinai.
8Reubena, eo Gada, eo Manasa boganaeao tupona, edi oea se abiao, Mose i mosedi va, Ioridano hari teha eai, tupo aruabo eai, doha Mose Guiau ena heaheari i mosedi.
9Vau Reubena, eo Gada, eo Manasa boganaeao tupona, edi oea sigasigadi Iosua i ribaedi.
14Levi boganaeao mo oea nige i mosedi, Guiau, Isaraela edi Eaubada ena aitalasam oeagi alaalasina eai se ginauridi enadi meta, doha hinage i heribadi.
15Reubena boganaeao edi oea sigasigadi se uridi.
24Gada boganaeao edi oea sigasigadi se uridi.
29Manasa boganaeao tupona edi oea sigasigadi se uridi.
33Mose Levi boganaeao oea nige i mosedi, Guiau, Isaraela edi Eaubada, edi oea ede, doha hinage i heribadi.