Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosua Reubena, eo Gada, eo Manasa boganaeao tupona i eogaidi.
2I ribalau aridi eai, i ene, riba gamagaridi Mose, Guiau ena heaheari i lauhesomiu au sogohidio, riba gamagaridi hinage ea lauhesomiu aridi ena au avaabiegu.
3Asubena gamagaridi emi tataoeao nige au laugabaedi i laoma e teina asubena ta, Guiau emi Eaubada ena riba arinai i lauhesomiu va au sogohidi.
4Guiau, emi Eaubada, emi tataoeao abo i heaiavasidi doha hinage i ribahesunumadi: abo au uio emi numa ruru eai, eo emi tano va Mose Guiau ena heaheari i reava, Ioridano hari teha eai.
5Riba va, eo laugagaeo, Mose, Guiau ena heaheari i rediva, au nuatukomanidi eo au abivataidi; Guiau, emi Eaubada, au gadosisiei, ena dobila gamagaridi au lauvataidi, ena laugagaeo au sogohidi, au patulau ia arinai, au heaeaiei, ma nuamiu eo ma earuamiu.
6Iosua i aihelahuidi, abo i hetamaridi se lau: se lau edi numa ruru aridi eai.
7Manasa boganaeao tupona edi tano Mose Basana eai i mosedi: Manasa tupona esau edi tano Iosua i mosedi Ioridano teina teha eai, tupo lalasi eai, Iosua i hetamaridi hinage se lau edi numa ruru aridi eai, i aihelahuidi.
8I ribalau aridi eai i ene, au uio emi numa ruru aridi eai, emi gogo gamagari au laei, eo emi bulumakau gamagaridi, eo ario, eo auro, eo barasi, eo poasi, eo emi ruru gamagaridi: ami vaiunu edi gogo au girihai emi tataoeao maemiu au soiei.
9Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa boganaeao tupona se uio, Siloa, Kanana eai, Isaraela nanatunaeao se laugabaedi, se lau Giliadi oeana eai, edi tano mamohoi eai, doha Guiau i ribaei Mose avana eai.
10Isi abo se lage Ioridano sigasigana eai, Kanana oeana eai, Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa boganaeao tupona, hatahata tabuna se ginauri, hatahata va i lai ariri,
11Isaraela nanatunaeao vasana se ataiei, nige se ataiei komakomani, si ene Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa boganaeao tupona, hatahata tabuna se abi Kanana hari tupo eai, Ioridano sigasigana eai, Isaraela nanatunaeao edi aba gaeoavasi eai.
12Isaraela nanatunaeao se ataieao, maudoudoidi se oigogoesega Siloa eai, bena se sae se ialaidi.
13Isaraela nanatunaeao Piniasi, Eleasa kohena natuna, se hetamari Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao eo Manasa boganaeao tupona aridi eai.
14Vasavasa nanatudieao saudoudoi maena, Isaraela hari boga, hari boga, Vasavasa nanatudio, Isaraela moutuadi edi Vasavasa esau, esau.
15Abo se lagema Giliadi eai Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa boganaeao tupona aridi eai, se ribalau aridi eai, si ene.
16Guiau nanatunaeao se ribagogoesega, si ene, Teina baaea ta aisana omi au abi Isaraela edi Guiau matana eai: teina asubena ta au lau suara Guiau nige au hemurivatai, hatahata tabuna au hetero bena asubena ta Guiau au nuagabaei?
17Peoa eai baaea ta abi, au ene i gagiri; baaea eai va sora nige se heaada, i laoma teina asubena eai ta, hinage Guiau nanatunaeao moutuadi boeadi eai baaea lailai se hearo va.
18Omi teina asubena eai ta au lau suara, Guiau nige au hemurivatai? Vau ta Guiau au avaeagaraei, maraitom Isaraela moutuadi maudoudoidi abo i ouealaealaedi.

19Taiede ena au ene emi tano va arinai au mia i baaea, au gaeoavasi au lau Guiau ena tano eai, Guiau ena numa bahebaheusi ena aba mia, abo au miahai boeamai eai: tabu Guiau au isuevaei, eo tabu au isuevaemai hinage, doha hatahata esau au hetero Guiau eda Eaubada ena hatahata tabuna hasarina eai.
20Akana, Seraha natuna ena baaea i abi, e nigee? Isaraela maudoudoidi arinai se ouealaealaedi, e nigee? nei tau ne nige iabom mo ie mate ena baaea debana eai.
21Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa boganaeao tupona se heuio se ribalau Isaraela moutuadi edi babadaeao aridi eai, si ene,
22Guiau, eaubada edi Eaubada, eaubada edi Eaubada i nuatui, hinage Isaraela abo se nuatui: ena Guiau ai avaeagaraei, eo ai nuagabaei (teina asubena ta tabu au nuatoatoaimai).
23Hatahata tabuna va ai hetero bena Guiau ai lausuaraei, eo nige ai hemurivatai; bena sarai alagorugoru, eo aitalasam arinai ai toredi, e bena ema roni ainauiadi ai toredi, Guiau ia i nuatui.
24Nigee, ai hetoro paana ai matausi, ai ene, Huia murida eai ata nanatumiueao abo se ribalau nanatumaieao aridi eai, si ene, Guiau Isaraela edi Eaubada au sahai?
25Paana Guiau Ioridano doha sigasigana i tore duaduarida eai, ai ede ina, omi ede nei, omi Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao arinai nige emi tupo: arinai abo nanatumiueao nanatumaieao se heberuberudi, Guiau nige se matausiei, abo se lautom.
26Arinai ede ai ene, Hatahata tabuna enada ta hetero, alagorugoru, eo aitalasam nige ai nuatui.
27Ema nuatu mo bena omi, eo ai, eda heiheinoi ede, eo ada isimurita edi heiheinoi hinage, ai bena Guiau ena heaeaiei ai abi, ema alagorugoru, eo ema aitalasam, eo ema roni ainauiadi: na huia murida eai nanatumiueao nanatumaieao aridi eai taba nige se ene, Guiau arinai omi nige emi saha.
28Arinai ai ene huia murida eai taba arimai eai eo ama isimurita aridi eai si ene doha nei, ai ene, Guiau ena hatahata tabuna tamadaeao se ginauri ana ao au ita, nige se ginauri bena se alagorugoru, eo se aitalasam: eda heiheinoi mo enamai eo enamiu.
29Eaubada bena i nuahimai Guiau tabu ai ouealaealaei asubena ta ai lau suaraei, eo ia nige ai hemurivatai, bena hatahata tabuna ai ginauri ema alagorugoru, eo ema aitalasam; Guiau eda Eaubada ena hatahata tabuna hasarina eai, ena numa bahebaheusi matana eai, se tore.
30Piniasi, kohena tauna, eo Isaraela moutuadi maudoudoidi edi babada, eo edi Vasavasa maenaeao Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa nanatunaeao edi riba se ataiei, nuadi se loro.
31Piniasi, Eleasa kohena tauna natuna, i ribalau Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa nanatunaeao aridi eai, i ene Vau asubena ta ai itaeao Guiau boeada eai i mia, paana teina baaea va nige au abi Guiau matana eai, Guiau nimana eai Isaraela nanatunaeao abo au abihemauridi.
32Piniasi, Eleasa kohena natuna, eo Vasavasa maenaeao, Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, se laugabaedi, oea Giliadi eai se lau Kanana eai, Isaraela nanatunaeao aridi eai, Vasavasa se heribadi.
33Isaraela nanatunaeao vasa va se ataiei abo nuadi se loro: Isaraela nanatunaeao Eaubada se aihelahui, nige se sae se ialaidi va, Reubena, eo Gada nanatudieao edi oea, edi aba mia hinage nige se hebaaea.
34Reubena, eo Gada nanatudieao hatahata tabuna va esana se tore Ede, paana si ene hatahata va eda heiheinoi, Guiau ia Eaubada.