Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaraela nanatunaeao gora va laugagaeona se utusi: Akana, Kami natuna, Sabidi natuna, Seraha natuna, boga Iuda, ginauri se aigoraidi va esau i abi: Guiau Isaraela nanatunaeao i ouealaealaidi.
2Ieriko eai Iosua tatao headi i hetamaridi se lau Eae eai, Bete‐avena hanahanauna eai, Betele teha aruabo eai. I heribadi i ene, Au sae abo oea au itasipoi.
3Isi se uio Iosua arinai ia se heriba si ene, Tatao gamagaridi tabu se sae: tatao tausani labui, e tausani haiona abo se sae Eae abo se ialaidi, paisoa lailai tatao gamagaridi se sae, paana isi nige se gamagari.
4Arinai tatao doha tausani haiona abo se sae nei eai: Eae tataodi matadi eai abo se dagogorigori.
5Eae tataodi Isaraela tataodi 36 se unuidi: edi eanua va guduna eai i lau e Sibarima eai se dobi se henaudi, se unuidi: arinai tatao nuadi se vero, doha se hemala goila.
6Iosua ana ruru i purisidi, matana eai i gurisalaoba tano eai Guiau ena ake nuanuana eai, I lau e i maimailahi, ia eo Isaraela edi babada hinage ahu urudi eai se tore.
7Iosua i ene, Kapore, Guiau Eaubada e, saha hesabana teina tatao ta Ioridano eai au woeaidima Amoraiti tataodi nimadi eai u mosedi, bena u hebaaeamai? Eaubada e, i loro ena Ioridano hari teha eai ai miakomakomani.
8Guiau e, abo ea ene edoha, Isaraela se dago adi vaiunu matadi eai?
9Kanana tataodi, eo oea lailai ta taumiaidi vasa va abo se ataiei, isi abo se hetaiirimai, esamai tanoubu eai abo i lautom: saha esam lailai debana eai abo u ginauri?
10Guiau i ribalau Iosua arinai i ene, U torohai: ue saha u ota matam eai doha nei?
11Isaraela se abibaaeaemiu, egu riba hesunuma laugagaeona ea lauhesomdi va se utusi: mamohoi ginauri se goraedio se abidi, se aieahari, se boraauri hinage, ginauri va se tore edi gogo boeana eai.
12Arinai ede Isaraela nanatunaeao nige se toro adi vaiunu matadi eai, adi vaiunu se dagogabaedi paana se baaea, taba nige ea saguuioimiu sora ginauri se aigoraei va boeamiu eai se gabaebagunaei.
13U toro, tatao u heaadi, u ene, Au heaanonohaimiu i lau e maraitom: Guiau i ene ina doha, Isaraela e, ginauri se aigoraeao esau se abi edi gogo boeana eai taba nige au toro ami vaiunu matadi, eai, i lau e, ginauri va se aigoraeao boeamiu eai au abigabaei.
14Maraitom hari boga, hari boga au laoma, boga esau Guiau i abi abo se oigogo, hari bada, hari bada, abo Vasavasa Guiau i abi, se laoma hari numa, hari numa, eo abo numa va Guiau i abi, abo se laoma hari tau, hari tau,
15E, abo ia se abi ginauri va i abiao abo se gabu oeagi alaalasina eai, ia, eo ena ginauri gamagaridi hinage, paana Guiau ena ribahesunuma laugagaeona i utusi, Isaraela eai ena laulau eaueauri i abi.
16Mara‐ie‐tom Iosua i torohai Isaraela i woeaidima hari boga, eo hari boga, abo Iuda boganaeao se abi.
17Iuda edi Vasavasa i woeaidima, abo Vasavasa esau esana Saraiti se abi: Saraiti tataodi i woeaidima hari numa, hari numa, abo Sabidi se abi:
18Sabidi ena numa tataodi i abidi, tau esau, tau esau, abo Akana se abi, Sabidi natuna, Seraha natuna, Iuda boganaeao.

19Iosua i ribalau Akana arinai i ene Natugu e, Isaraela edi Guiau Eaubada u hedebasae, ia arinai em baaea ta u ribahemasaraha, em laulau aisana arigu eai u ribaei, tabu u toreamui.
20Akana Iosua i heuio i ene, Mamohoi Isaraela edi Guiau matana eai ea baaea, egu laulau doha ede ina:
21Ada vaiunu edi ginauri nimada eai se laoma va, Babalonia edi ruru lorona esau ea ita, eo ario sekela hanere labui, eo auro tupi esega, porohena sekela 50: ea henuaaririedi abo ea abidi: egu numa eai ea toreamuidi, ario va ubuna eai ea tore.
22Tatao Iosua i hetamaridi se aitautau se lau ena numa ruru eai: ginauri va numa eai se toreamuidi, eo ario va ubuna eai.
23Numa ruru va boeana eai se abidi, se laedi Iosua arinai, eo Isaraela nanatunaeao gamagaridi aridi eai, Guiau matana eai se toredi.
24Iosua, Isaraela gamagari maenaeao Akana Seraha natuna se laei, eo ario hinage, eo ruru lorona va, eo auro tupina, ia nanatunaeao, tatao eo sisine, eo ena bulumakau, ena asina, eo ena mamoe, eo numa ruru hinage se laedi Akora gonuna eai.
25Iosua i ene, Ue saha u hebaaeamai? Teina asubena ta Guiau oa hinage abo i hebaaeam: Isaraela gamagaridi veu eai ia se lauveui, abo oeagi alaalasina eai se gabudi, eo veu eai se lauveuidi.
26Ia potana eai veu se tarini peina lailai, arinai se ota i laoma e, teina huia ta. Arinai Guiau ena ouealaeala i lausuara. Arinai hinage nei dimo ne esana se tore Akora gonuna, esana i ota i laoma e, huia ta.