Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Guiau, Iosua i heriba eanua headi Isaraela nanatunaeao se hetorodi, tauaiunugaibu ena aba dago. Ena tau esau helena taumia i unuigaibu, nige nuana aiunu, abo i dago, eanua esau va edi aba dagodagolau arinai i lage, abo i mauri.
7Eanua va se hineridi ede teina, esadi abadagodagolau eanuadi, Kedesa, Galilaia eai. Sekema, Iperima eai. Kirigata‐aba, Heberona eai. eo Ioridano hari teha eai, Besa, Reubena edi gonu eai. Ramota, Giliadi eai. Golani, Basana eai.