Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iabini, Hasoa edi Vasavasa va i ataiei headi i hetamaridi Iobaha, Madona edi Vasavasa, eo Simirona edi Vasavasa, eo Asapa edi Vasavasa aridi eai.
2Vasavasa headi hinage oea tupi roharoha teha bauri eai, eo Vasavasa headi gonu eai Sinerota teha eavana eai, eo headi hinage arotau eai, eo Doa sigasigana eai, teha lalasi eai.
3Eo Kanana teha aruabo, eo teha lalasi, eo Amoraiti, eo Hitaiti, eo Peresaiti, eo Iebusaiti oea tupidi eai, eo Haivaiti Hemoni ubuna eai, Misepa oeana eai.
4Isi se lau, isi eo edi tauiala moutuadi hinage, tatao se gamagari, mamohoi isi doha geregere gabogabo hasarina eai se gamagari ariri, eo hosi, eo kariota se gamagari ariri.
5Teina Vasavasa gamagaridi se oigogo‐esega se laoma se abi‐numa Meroma goilana eai, Isaraela bena se ialaidi.
6Guiau i ribalau Iosua arinai i ene, Isi tabu u matausiedi; maraitom, mahana doha ede ina, se mateohi abo ea mosedi Isaraela matadi eai; edi hosi abo au nigoidi, edi kariota abo oeagi eai au gabudi.
7Iosua abo i laoma, eo tauiala gamagaridi maenaeao, i hetagugudi Meroma goilana eai, se ialaidi.
8Guiau Isaraela nimadi eai i mosedi, to se lauelepaidi, eo se henaudi se lau e Sidona eai se lage, eo Misirepota‐maima eai se lage, eo Misepa teha aruabo arotauna eai se lage, se lauelepaidi i lau e nige esega i mia.
9Iosua Guiau ena riba gamagaridi i lauvataidi: edi hosi i nigoidi, eo edi kariota oeagi eai i gabudi.
10Nei asubenana ne Iosua i uio abo Hasoa i girihai, elepa eai edi Vasavasa i unui: beabeana Hasoa va teina basileia gamagaridi i sae tavatavaidi.
11Isi tatao gamagaridi boeana eai se lauelepaidi se unuhematedi: nige esau i mia i eahua: Hasoa hinage i gabu.
12Vau Vasavasa va edi eanua gamagaridi, eo edi Vasavasa hinage Iosua i girihaidi i lauelepaidi, i hebaaeaaririedi, doha Mose, Guiau ena heaheari, i lauhesomdi.
13Eanua lailai headi Isaraela sora nige se gabudi, Iosua Hasoa mo i gabu.
14Teina eanua edi gogo, eo edi bulumakau, Isaraela nanatunaeao se abigaibuidi isi isibom edi ginauri: tatao mo gamagaridi se lauelepaidi, nige tau esau i mia i eahua.
15Doha Guiau ena heaheari Mose i lauhesom, Mose hinage Iosua i lauhesom, Iosua hinage i abivatai: ginauri gamagaridi Guiau Mose i lauhesom va Iosua i abiheohidi.
16Arinai Iosua oea i girihaiohi, oea tupidi, eo oea maudoudoina teha eavana eai, Gosena oeana maudoudoina, eo arotau eo gonu, eo Isaraela edi oea, eo edi gonu.
17Halaki tupina eai i sae Seia eai, i lau e Balagada eai, Labanona arotauna eai, Heamona tupina ubuna eai: edi Vasavasa gamagaridi i abidi, i lauelepaidi, i unuidi hinage.
18Teina Vasavasa gamagaridi aridi eai Iosua huia roharoha eai i ialaidi.

19Nige eanua esau Isaraela maena se labini: Haivaiti tataodi isibom Gibeona taumiaidi: gamagaridi se ialaidi, eo se girihaidi.
20Paana ede Guiau nuadi i heoiuradi, bena se laoma Isaraela se ialaidi, ia abo i hebaaeaaririedi, nige i nuatuidi; bena i hebaaeadi mo, doha Guiau Mose i lauhesom.
21Nei huiana ne Iosua i laoma Anakimi tataodi bena i helautomdi oea tupidi eai, eo Heberona eai, Debiri hinage, eo Anabi, eo Iueda oea tupidi eai, eo Isaraela oea tupidi eai: Iosua i hebaaeaariedi, eo edi eanua hinage.
22Isaraela nanatunaeao edi tano eai nige Anakimi esau i mia; headi mo se mia Gasa eai, eo Gati eai, eo Asidodi eai.
23Tano maudoudoina Iosua i girihai, doha hinage riba gamagaridi Guiau i ribalau Mose arinai: Iosua abo i mosei Isaraela aridi eai, boga esau enana, eo boga esau enana, oea eai va se iala lautom.