Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaraela nanatunaeao moutuadi lailai maudoudoina Siloa eai se oigogo, numa bahebaheusi edi aba oigogo se hetoro. Oea va tataodi matadi eai se heiluedi.
2Isaraela nanatunaeao boga haligigi‐labui sora edi tano nige se soiedi.
3Iosua i ribalau Isaraela nanatunaeao aridi eai i ene, i lau e huia esana, emi beruberu abo i lautom, abo au lau tano au abi, Guiau tamamiueao edi Eaubada i reava va?
4Hari boga, hari boga, tatao haiona, haiona, au hineridi, abo ea hetamaridi, se torohai se lau oea va se dioi, abo se soi gonogonoadi, e abo se uioma arigu eai.
5Abo se soi haligigi‐labui: Iuda abo se miahai geregere eai teha eavana eai, boga Iosepa abo se miahai teha bauri eai.
6Oea va abo au soi, haligigi‐labui, sigasigadi va abo au heribagu, Guiau emi Eaubada matana eai, enamiu abo ta hekelero.
7Boga Levi mo nige edi tano, isi Guiau ena kohena eai se lau: eo Gada eo Reubena, eo Manasa tupona, enadi se abieao tupo aruabo eai, Ioridano hari teha eai, doha Mose Guiau ena heaheari, i mosedi.
8Tatao va abo se torohai, se lau, Iosua i lauhesomdi i ene, tano sigasigadi au uridi, au lau tano au taudadai, au uri, abo au uioma arigu eai, Guiau matana eai Siloa eai enamiu abo ea hekelero.
9Tatao va se lau oea va se taudadai, buka eai eanua haligigi‐labui se uridi, abo se uioma Iosua arinai, Siloa eai.
10Guiau matana eai Iosua i hekelero, arinai Iosua tano i soi Isaraela nanatunaeao enadi.
11Beniamina edi kelero se abi edi tano sigasigadi se uri komakomanidi, eo edi eanua headi hinage.