Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teina oea gamagaridi Isaraela nanatunaeao Kanana eai se abidi, Eleasa kohena tauna, eo Iosua Nuna natuna, eo Isaraela edi bogao edi babada se soi isi enadi.
2Kelero eai se abidi doha Guiau Mose nimana eai i lauhesomdi, boga haligigi‐hasi enadi, eo boganaeao tupona.
3Paana Mose boga labui eo tupona edi tano i mosedi Ioridano hari teha eai: Levi tataodi tano enadi nige i mosedi.
4Paana Iosepa nanatunaeao boga labui, Manasa, eo Iperima, arinai Levi tataodi oea enadi nige se mosedi, edi eanua headi mo edi aba mia, eo eanua va murimuridi eai edi bulumakau, eo edi aba aibai.
5Doha Guiau Mose i lauhesom, Isaraela nanatunaeao se ginauri, tano abo se soi.
6Giligali eai Iuda nanatunaeao Iosua arinai se laoma: Kaleba Iepuna natuna, Kenese tauna, i ribalau ia arinai, i ene, Riba va Kadesa‐banea eai Guiau Mose. Eaubada tauna, i heriba va u nuatui, enagu i riba va.
7Egu borimai tatao labui Mose, Guiau ena heaheari, Kadesa‐banea eai i hetamarigu oea va bena ea itasipoi; abo ea uio ia arinai nuagu ea hemasaraha.
8Agu sasagueao maegu ai sae va tatao nuadi se hevelodi: eau Guiau egu Eaubada, ea hemurivatai ma nuagu i ohi.
9Nei asubenana ne Mose i aigora i ene, Mamohoi, oea va arinai aem se utu abo em oea, eo am isimurita edi oea i lau e nige nosina, paana ma nuam i ohi Guiau em Eaubada u hemurivatai.
10Hage u ita Guiau egu mauri i heroha, doha i ribaei, teina borimai 45, nabada va Guiau teina riba ta Mose i heriba, Isaraela nanatunaeao sora se tautausi barabara eai, teina asubena ta eau egu borimai 85.
11Hinage teina asubena ta ea adidiri doha egu adidiri nei asubenana ne arinai Mose i hetamarigu, ea iala, eo ea pesa, eo ea avasae, egu adidiri ta doha egu adidiri nei huiana ne.
12Arinai ea ne teina oea tupina ta u reama doha Guiau nei asubenana eai ie ribaei, paana nei asubenana ne u ataiei Anakimi metai, eo edi eanua se lai, eo se ganaidi: taiede ena Guiau maegu abo ea henaudi se lau, doha Guiau i ribaei.
13Iosua ia i aihelahui, Kaleba, Iepuna natuna, Heberona i mosei ena oea.
14Arinai Heberona, Kaleba, Iepuna natuna, Kenese tauna i abi i laoma e huia ta, paana Guiau, Isaraela edi Eaubada, i hemurivatai, ma nuana i ohi.
15Heberona esana bagubaguna ede Kiriata‐araba, Araba Anaki tau adidiri esau esana, oea va boeana eai se labini.