Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I lau e, huia muriaririna eai Guiau Isaraela i heaiavasidi, edi vaiunu se hetaiiridi, nige se hebaaeadi: Iosua abo i tautaubada, ena borimai se gamagari.
2Iosua Isaraela maudoudoidi i eogaidi edi babada, eo edi vasavasa, edi tauhekiraino, adi tanuaga hinage, aridi eai i ribalau i ene, Ea tautaubadao, eo egu borimai se gamagari:
3Guiau, emi Eaubada, ena laulau teina basileia gamagaridi aridi eai omi debamiu eai au itaeao: Guiau emi Eaubada emi iala i ialaidi.
4Teina basileia kelero eai enamiu ea soi, ami bogao edi tano Ioridano ie tubu, basileia headi ea torehesuaradi, i lau gabogabo lailai eai, tupo lalasi eai.
5Guiau, emi Eaubada, matamiu eai abo i helautomdi, abo i henaudi taba nige au itadi, tano va abo au abi enamiu, doha Guiau emi Eaubada i ribahesunumamiu va.
6Au nuakipikipi abo, ginauri gamagari se uridi Mose ena laugagaeo bukana eai au sogohidi, eo au abivataidi, tabu au lau suaraidi, tabu au lau teha tutuna, e teha seuseurina.
7Teina basileia headi se mia boeamiu eai va tabu u lau boeadi eai: eo edi eaubada esadi tabu au ataidi, tabu au aigora aridi eai, tabu au heaeaiedi, eo tabu au tabaohu nuanuadi eai.
8Guiau, emi Eaubada, au patudidini arinai, doha emi laulau asubena ta.
9Paana basileia lailaidi, eo adidiridi matamiu eai i hetatagorigoridi, nige tau esau i toro matamiu eai i laoma e asubena ta.
10Tau esega arimiu eai, tausani esega abo i henaudi: paana ede Guiau, emi Eaubada, emi iala i ialaidi, doha hinage i ribahesunumamiu.
11Au nuatukomakomaniuioimiu: Guiau emi Eaubada abo au gadosisiei.
12Ata au sinibui, eo au patulau teina basileia headi boeamiu eai se mia aridi eai, eo au tavasoraidi, eo boeadi eai au sae, eo au dobi.
13Eamoisa, abo au nuatui, Guiau, emi Eaubada, taba nige basileia esau matamiu eai abo i hetatagorigori, isi abo se miahai boeamiu eai doha sa e, eo lisilisimiu edi pidipidiri, eo matamiu edi nurinuri, i lau e, teina oea lorona, Guiau emi Eaubada i leava, arinai abo au mateohi.
14Teina asubena ta tanoubu dobilana abo ea lauei: gamagarimiu nuamiu eai, eo earuamiu eai au nuatuiao, nige ginauri esega ue dabu, ginauri lorodi gamagaridi Guiau, emi Eaubada, i heribamiu: gamagaridi i ledivao enamiu; nige ginauri esega ue dabu.
15Ginauri lorodi gamagaridi Guiau, emi Eaubada, i ribahesunumamiu va i ledivao; hinage doha, Guiau abo ginauri baaeadi gamagaridi i hetubudi arimiu eai, i lau e, oea lorona Guiau, emi Eaubada, i reava va arinai abo i hemateohimiu.
16Ena Guiau, emi Eaubada, ena riba i ribahesunumamiu au utusi, eo au lau hari eaubada au heaeaiedi, eo au tabaohu nuanuadi eai, nei huiana ne Guiau ena ouealaeala arimiu eai abo ie hetubu, tano lorona eai i reava enamiu abo au mateheula.