Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Jueces

Jueces 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaura Israelcunaga shuntacaran Danpita-pacha Beersebacama. Galaadpitapis shuntacaran. Llapan shuntacaran Mizpaman Tayta Diospa ñaupancho parlacunanpaj. Llapanpa yarpaynin tincuran.
2Israelcunapaga cada trïbupami mandajnincunapis caycaran. Tayta Dios acrashan runacuna tiyashancho carcaycaj suldärucuna shuntacaran chuscu pachac waranga (400,000) chaquipa cajlla.
3Benjamín runacunaga mayaran waquin Israelcuna Mizpacho shuntacashanta. Llapan shuntacasha carcaycashanchömi Leví trïbu runata tapuran: «¿imanöpataj warmiqui wañusha?» nir.
4Wañoj warmipa runan niran: «Nogaga chayarä warmëwan Gabaa siudächo Benjamín trïbu tiyashanman pachacoj.
5Chaycho tiyaj runacunami chay chacayga pachacushä wasiman juntapaycamuran wañuchimayta yarpar. Warmillätana llapan bigulaypa wañuycachisha.
6Chaura nogaga ayata pidasyariycur apachishcä llapan Israel castaman Gabaacho fiyupa melanaypaj juchata rurashanta llapan Israelcuna musyananpaj.
7Cananga Israelcuna llapayqui yarpachacuy imano ruranayquipäpis.»
8Chaura llapan runacuna juc yarpaylla niran: «Mayganchïpis manami wasinchïman cutishunchu.
9Cananga surtitana jitashun Gabaa siudäman maygan trïbu primëru yaycunanpäpis.
10Cada trïbupitaga chuncajpita juc runami micuyta shuntamonga suldärucunapaj. Waquinninchïnami aywashun Gabaaman Israelcunacho juchata rurashanpita wañuchinapaj.»
11Israelcunaga juc yarpaylla shuntacasha carcaycaran Gabaa siudäman pillyaj aywananpaj.
12Benjamín trïbumanga llapanman cachata cacharan «¿Imanirtaj fiyupa juchataga rurashcanqui?
13Gabaacho caycaj juchasapacunata juclla entregamay wañuchinäpaj. Chaynöparämi Israelcho jucha rurashan illganga» nir. Benjamín runacunaga chayno willachiptinpis manami cäsuranchu waquin Israelcuna nishanta.
14Chaypa ruquenga Benjamín trïbu runacuna Gabaa siudäman llapan shuntacaran waquin caj Israelcunata ichipänanpaj.
15Benjamín trïbu pillyapaj shuntacajcuna caran ishcay chunca sojta waranga (26,000). Chayga caran Gabaacho ganchis pachac (700) mejornin caycajta mana yupayllapa.
16Benjamín runacunachöga caycaran ganchis pachac (700) runa ichoj caj maquinwan waracay yachaj. Chay runacunaga caran llënu maquimi. Cada waracaymi juc ajchallatapis chayachej.
17Waquin Israelcunanami chuscu pachac waranga (400,000) pillyay yachajlla shuntacaran.
18Israelcuna aywaran Bet-el siudäman. Chaychöna Tayta Diosta tapuran Benjamín trïbuman maygan trïbu rimir-puntata yaycunanpäpis. Chaura Tayta Diosna musyachiran Judá trïbu primëru yaycunanpaj.

19Chaynöpami llapan Israelcunaga tutalla aywar pachacuran Gabaapa chimpanman.
20Benjamín trïbu runacunata wañuchinanpaj aywar Gabaapa chimpanman camacaran pillyananpaj.
21Benjamín trïbu runacuna siudäpita aywar chay junäga waquin Israelcunata wañuycachiran ishcay chunca ishcay warangata (22,000).
22Chaymi Israelcunaga Bet-elman aywaycur Tayta Diospa ñaupancho wagaran pacha chacänancama. Yapay Tayta Diosta tapuran wauguin Benjamín trïbu runacunaman pillyaj cutinanpaj mana cutinanpäpis. Chaura Tayta Diosga musyachiran yapay cutinanpaj. Chaymi yapay balurcharan cutinanpaj. Warannin cutishpanmi Benjamincunataga yapay shuyaran rimir junaj pillyashan cajllacho.
25Benjamincunaga yapaymi pillyananpaj Gabaapita aywar waquin Israelcunataga wañuchiran chunca pusaj warangata (18,000).
26Chaura yapay Bet-elcho wagaran Israelcunapis suldärucunapis. Goyarpoj ayunaran. Rupachina sacrifisyucunata y alli goyaypita sacrifisyucunatapis rupachiran.
27Chay wichanga Tayta Diospa babulnin Bet-elcho caycaran. Tayta Dios acrashan cüranami Finees caycaran. Payga caran Eleazarpa wamran, Aaronpa willcan. Israelcunaga Tayta Diosta tapucuran: «¿Yapay aywashäcunarächu Benjamín wauguëcunata magaj u ‹binsimashanami› nirchu cachaycärishaj?» nir. Niptin Tayta Dios niran: «Yapay ayway. Waraga yanapäshayquimi binsinayquipaj.»
29Chaura Israelcunaga waquin aywar pacacaycäriran Gabaa siudä läduncunapa.
30Yapay quimsa junaj cajcho Benjamín trïbuta magananpaj aywashpan Gabaapa chimpancho sumaj camacaran rimir junajno.
31Chaura yapaymi Benjamincunaga siudäpita llojshiran waquin Israelcunata ichipaj. Siudäpita carutana gatishpanmi Israel castacunataga quimsa chuncatano (30) wañuchiran Gabaapita Bet-elman aywana nänicho y jircacunacho.
32Benjamincuna yarparan yapay binsiycashanta. Israelcunaga siudäpita carumanmi gueshpiycaran guepanpa gatir nänicama aywananpaj.
33Israelcunaga pacarpaycashanpita illajpita llojshipäcamuran. Nircur Baal-tamarcho pillyananpaj ichicaycäriran. Gabaa siudäpa läduncho pacarpaycajcunapis jinan öra llojshir
34Gabaa siudäman yaycuran. Pillyay yachajcunalla caran chunca waranga (10,000) runa. Pillya fiyupa gallaycuran. Benjamín runacunaga mana musyaranchu paycunatana binsircaycashanta.
35Benjamincunata binsinanpaj Tayta Diosmi yanaparan Israelcunataga. Chay junaj Israelcunaga Benjamín trïbu runacunata wañuchiran ishcay chunca pichga waranga juc pachacninta (25,100).
36Chayrämi Benjamín runacunaga musyaran pillyacho pirdishanta. Israel runacunaga gueshpircaycaran Benjamín trïbu gatiynin-tupu. Israelcunaga yäracurcaycaran Gabaaman pillyaj yaycunanpaj pacaraycaj runacunaman.
37Pacaraj runacuna Gabaa siudäman yaycur sabliwan llapanta wañuchiran.
38Siudäman yaycunanpaj pacarpajcunawanga mayna parlacuran «yana goshtay jatariptin musyanquinami siudäman yaycushäta» nir.
39Waquin Israelcuna niran «Gueshpiycashächo goshtay jatarcojta ricarga Benjamincunata ichipämushäna.» Chay öra Benjamín runacunaga Israelcunata wañuycärachiran quimsa chuncatano (30). Chaymi paycunaga yarparan rimir cajno binsiycashanta.

40Chayno gatircaycaptin siudäpita goshtay jatariyta gallaycuran. Benjamín runacuna siudäninman ricäriptin yana gontayraj jatariycaran.
41Chayta ricärir Israelcunaga ichiparan. Benjamín trïbu runacunana imata ruraytapis mana camäpacuranchu jananchöna wañuy captin.
42Chaymi jinan öra Israelcunapita gueshpir aywacuran chunyajman näni aywajpa. Gueshpirpis manana camäpacurannachu. Siudäpita shamoj caj Israelcunana chapacaycärir wañuchiran.
43Benjamín trïbu runacunataga Israelcuna intërupana curalapaycäriran. Gueshpejcunata gatishpan wañuycärachiran Menuhapita-pacha Gabaaman inti yagamunan cajcama.
44Chaynöpami Benjamín runacunaga wañuran chunca pusaj waranga (18,000).
45Waquinnami cutishpan chunyaj jircapa gueshpir aywacuran Rimón gagaman. Chayman gueshpir aywarcaycajtami wañuycärachiran pichga warangata (5,000). Israelcunaga jinallami gaticacharan. Wañuycachiran yapay ishcay warangata (2,000).
46Chay junaj Benjamín runacunaga wañuran ishcay chunca pichgan waranga (25,000) mas allinnin pillyajcunalla.
47Sojta pachac (600) Benjamín runacunaga gueshpir aywacuran chunyajman. Paycunaga chuscu quilla tiyacuran Rimón gagacho.
48Waquin quëdajcunatapis Benjamín runacunataga Israelcuna wañuchiran siudäman yaycuycur-yaycuycur, tarishan cajtaga llapanta. Uywancunatapis wañuchiran. Siudänincunatapis rupaycärachiran.