Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane birin yi e malan, keli Dan ma siga han Bɛriseba han Galadi yamanani, yamaan yi e malan alo muxu kedenna Alatala yɛtagi Misipa yi.
2Yama kuntigine Isirayila bɔnsɔnne birin yi, ne yi ti Alaa yamaan yɛtagi, sofaan muxu wuli kɛmɛ naanin fan yi na naxanye yi e sanni, silanfanne yi naxanye yii.
3Bunyamin bɔnsɔnna muxune yi a mɛ a Isirayila kaane bata siga Misipa yi. Nayi, Isirayila kaane yi a fala, e naxa, “Ɛ a fala, gbaloni ito ɛ sɔtɔxi di?”
4Nayi, Lewi bɔnsɔnna muxun naxan ma ɲaxanla faxa, na xɛmɛn yi falan tongo, a naxa, “Nxu nun n ma konyi ɲaxanla nan fa Gibeya taani Bunyamin yamanani, alogo nxu xa xi na.
5Gibeya kaane yi keli n xili ma, n yi banxin naxan kui, e yi na rabilin kɔɛɛn na. E yi waxi n tan nan faxa fe yi, koni e sa dutunxi n ma konyi ɲaxanla nan ma, e yi a faxa.
6Nayi, n yi n ma konyi ɲaxanla tongo, n yi a yisɛgɛ dungi dungin na, n yi a rasiga Isirayila bɔnsɔnne birin yi, bayo e bata fe xɔsixin liga Isirayila yi.
7Iki, Isirayila kaane birin xa e bode to, ɛ yi fena nde ragidi.”
8Yamaan birin yi keli alo muxu kedenna, e naxa, “En tan sese mi sigama a konni.
9En na ito nan ligama Gibeya taan na: En kelima nɛn a xili ma, en masɛnsɛnna ti.
10Bɔnsɔn yo bɔnsɔn, xa muxu kɛmɛ na, en muxu fu tongoma nɛn, xa wuli keden na, en yi kɛmɛ tongo, xa wuli fu na, en wuli keden tongoma nɛn, e sa fandane fen sofane xa naxanye sa Gibeya taan yɛngɛma Bunyamin yamanani alogo na taan xa raxɔri alo a lan e kɛwali ɲaxin ma kii naxan yi, e naxan liga Isirayila yi.”
11Nayi, Isirayila kaane birin yi e malan alo muxu kedenna siga Gibeya xili ma.
12Isirayila bɔnsɔnne yi xɛrane rasiga a faladeni Bunyamin bɔnsɔnna muxune birin xa, e naxa, “Gbaloni ito faxi ɛ tagi di?
13Fe ɲaxi rabaan naxanye Gibeya yi, ɛ ne so nxu yii, nxu xa e faxa alogo gbalon naxan Isirayila yamani, na xa ɲan.” Koni, Bunyamin bɔnsɔnna muxune mi e ngaxakedenne xuiin suxu.
14Bunyamin bɔnsɔnna muxune yi mini e taani, e sa e malan Gibeya yi alogo e xa Isirayila kaane yɛngɛ.
15Bunyamin bɔnsɔnna muxun naxanye tɛngɛ na lɔxɔni, naxanye mini e taane yi, muxu wuli mɔxɔɲɛn nun sennin, silanfanna yi naxanye yii, Gibeya muxune mi yi ne yɛ, naxanye yatɛn yi sigɛ han sofa kɛmɛ solofere.
16Na ganla yɛ, sofa yɛbaxi kɛmɛ solofere yi e yɛ kɔmɛnmaan yi naxanye ra, ne birin yi nɔɛ lantanna wolɛ nɛn hali xun sɛxɛ kedenna ma, e mi fula a ra.
17E mɔn yi Isirayila bɔnsɔnna bonne yatɛ, ba Bunyamin bɔnsɔnna muxune ra, e yatɛna: Muxu wuli kɛmɛ naanin, silanfanna yi naxanye yii, e birin sofa.
18Isirayila kaane yi keli, e siga Betɛli yi, e sa Ala maxɔdin, e naxa, “Nxu nde singe rasigɛ a xa sa Bunyamin bɔnsɔnna muxune yɛngɛ?” Alatala yi e yabi, a naxa, “Yuda kaane nan singe sigama.”

19Na xɔtɔn bode, Isirayila kaane yi sa e malan e daaxadeni Gibeya binni.
20Na xanbi ra, e mɔn yi siga Bunyamin kaane yɛngɛdeni, e yi sa ti yɛngɛ so xinla ma Gibeya yɛtagi.
21Bunyamin kaane yi mini Gibeya taani. Na lɔxɔni, e yi Isirayila kaan muxu wuli mɔxɔɲɛn nun firin faxa.
22Isirayila yamaan mɔn yi e wɛkilɛ, e sa ti yɛngɛ so xinla ma na yireni e yi sa tixi dɛnaxan yi lɔxɔ singeni.
23Isirayila kaane yi siga, e sa wuga Alatala yɛtagi han ɲinbanna. E yi Alatala maxɔdin, e naxa, “Nxu mɔn lan nxu sa Bunyamin kaane yɛngɛ ba, nxu ngaxakedenne?” Alatala yi e yabi, a naxa, “Ɛ sa e yɛngɛ.”
24Isirayila kaane mɔn yi siga Bunyamin kaane yɛngɛdeni lɔxɔ firindeni.
25Na lɔxɔ firindeni, Bunyamin kaane yi mini Gibeya yi, e yi muxu wuli fu nun solomasɛxɛ faxa Isirayila kaane ra, silanfanna yi naxanye yii.
26Nayi, Isirayila yamaan birin yi siga Betɛli yi. E sa wuga mɛnni, e lu Alatala yɛtagi, e sun na lɔxɔni han ɲinbanna, e saraxa gan daxine nun bɔɲɛ xunbeli saraxane ba Alatala yɛtagi.
27Isirayila kaane yi Alatala maxɔdin. Na waxatini, Alaa Layiri Kankiraan yi mɛnna nin,
28Haruna mamandenna, Eleyasari a dii xɛmɛn Finexasi nan yi tixi Alatala yɛtagi. E yi a fala, e naxa, “Nxu mɔn nɔɛ Bunyamin kaane, nxu ngaxakedenne yɛngɛ ba, hanma nxu xa a lu na kiini?” Alatala yi e yabi, a naxa, “Ɛ siga, bayo n na e sama nɛn ɛ sagoni tila.”
29Nayi, Isirayila kaane yi sofane luxun Gibeya rabilinni.
30Isirayila kaane yi siga Bunyamin kaane xili ma xi saxande lɔxɔni, e sa ti yɛngɛ so xinla ma Gibeya yi alo e yi darixi a ra kii naxan yi.
31Bunyamin kaane yi mini yamaan yɛngɛdeni, e yi e masiga taan na, alo e darixi a ra kii naxan yi, e yi Isirayila sofane faxa fɔlɔ, e muxu tonge saxan faxa burunna ra Betɛli nun Gibeya kiraan xɔn.
32E yengi yi a ma a e bata Isirayila kaane nɔ alo e darixi a ra kii naxan yi. Koni Isirayila kaane yi a falama nɛn, e naxa, “En na en gi, en yi Bunyamin kaane mabandun burunna binni, en yi e makuya Gibeya ra.”
33Isirayila sofane birin yi keli e tidene yi, e sa ti Baali-Tamara yi. Isirayila kaan naxanye yi luxunxi Geba binni, ne yi mini Bunyamin kaane xanbi ra e yɛngɛdeni Gibeya lanbanni.
34Isirayila sofa kɛndɛn wuli fuun yi siga Gibeya taan xili ma. Yɛngɛn yi ɲaxu ayi, koni Bunyamin kaane mi yi a kolon a na gbalona e sɔtɛ.
35Alatala yi Bunyamin kaane rayarabi Isirayila kaane xa, e yi sofa wuli mɔxɔɲɛn nun suulun sofa kɛmɛ faxa na lɔxɔni.
36Bunyamin kaane yi a kolon a e bata nɔ. Anu, Isirayila kaane e gi nɛn Bunyamin kaane yɛɛ ra, bayo e yi laxi e sofa luxunxine ra Gibeya taan xili ma.

37Muxun naxanye yi luxunxi, ne yi so Gibeya taani mafurɛn, e taan yiren birin suxu, e yi taan muxune birin faxa silanfanna ra.
38E nun Isirayila sofaan bonne yi lanxi taxamasenna nde nan ma. Muxun naxanye yi luxunxi, ne yi lanma e xa tutin nate taan xun ma.
39Isirayila sofane to xɛtɛ e xanbi ra yɛngɛni, Bunyamin kaane yi e muxu tonge saxan faxa, e yengi yi a ma, a e bata e nɔ alo e darixi a ra kii naxan yi.
40Koni na waxatini, tutin naxan yi findixi taxamasenna ra, na yi te fɔlɔ Gibeya taan xun ma. Bunyamin kaane yi e yɛɛ raxɛtɛ, e tutin to tɛ taan xun ma.
41Isirayila kaane yi xɛtɛ Bunyamin kaane xili ma. Bunyamin kaane yi gaxu, bayo e bata yi gbalon to fɛ e ma.
42E yi e gi Isirayila kaane bun, e siga tonbonna binni, koni e mi tanga yɛngɛn ma. Bunyamin kaan naxanye yi fama taane binni, Isirayila kaan naxanye yi taane yi, ne yi ne faxa.
43Isirayila kaane yi Bunyamin kaane rabilin, e lu e kedɛ, e lu e faxɛ kira yi, e mi tin e yi e matabu han Gibeya sogeteden binni.
44Bunyamin sofa wuli fu nun solomasɛxɛ yi faxa.
45Bunyamin kaan bonne yi e gi siga tonbonna binni, siga Rimɔn fanyen binni. Ne muxu wuli suulun yi faxa kira yi, e yi a dɔnxɛne kedi han Gidomi yi, e mɔn yi muxu wuli firin faxa e ra.
46Bunyamin kaan naxanye faxa na lɔxɔni, sofa wuli mɔxɔɲɛn nun suulun, sofa kɛndɛn gbansanna.
47Koni muxun naxanye e gi siga tonbonne binni, muxu kɛmɛ sennin kisi nɛn ne yɛ e sa so Rimɔn fanye yireni, e lu mɛnni han kike naanin.
48Isirayila kaane yi xɛtɛ Bunyamin yamanani, e yi e muxune faxa silanfanna ra e nun xuruseen naxanye birin yi na. E yi tɛɛn so taane birin na.