Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayilakae birin, fɔlɔ Dana ma, sa dɔxɔ Beriseeba nun Galadi ra, e naxa e malan Ala ya i Misipa.
2Isirayila bɔnsɔɛe kuntigi birin nu na Ala xa ɲama xa malanyi. Sɔɔri wulu kɛmɛ naani nu na, e birin fata santidɛgɛma ra.
3Bunyaminkae naxa a kolon Isirayilakae nu malanxi Misipa. Isirayilakae naxa a fala na Lewika bɛ a xa yi fe ɲaaxi dɛntɛgɛ sa e bɛ.
4Na kui Lewika naxan ma ginɛ faxaxi, a naxa a masen e bɛ, «Muxu nun n ma ginɛ naxa Gibiya li Bunyamin bɔxi ma, muxu xa xi naa.
5Gibiya xɛmɛe naxa keli n xili ma kɔɛ ra. E naxa banxi bilin n nu na dɛnnaxɛ, e xa n faxa. E naxa e waxɔnfe raba n ma ginɛ ra han na faxa.
6N naxa a fure ibolon bolon, n naxa a xuntunyie rasanba Isirayila bɔnsɔɛ birin ma, e xa a kolon yi fe ɲaaxi naxan nabaxi Isirayila bɔxi ma.
7Yakɔsi, Isirayilakae birin, wo xa wɔyɛn, wo xa kiiti sa.»
8Ɲama birin naxa lan a ma mixi yo naxa gbilen a xɔnyi,
9fo e xa mixie sugandi sinden naxee tema Gibiya xili ma.
10E naxa a fala, «Xɛmɛ fu yo xɛmɛ fu, won xa keren xɛɛ a xa donse fen sɔɔrie bɛ. Naxee luxi, e xa te Gibiya e xa wali ɲaaxi sare ragbilen mɛnnikae ma, naxee bara fe xɔnxi raba Isirayila bɔxi ma.»
11Na kui Isirayila xɛmɛ birin naxa e malan na taa xili ma.
12Isirayila bɔnsɔɛe naxa xɛɛrae xɛɛ Bunyamin xabilɛ birin ma, e xa e maxɔrin, «Yi fe ɲaaxi mɔɔli dangixi wo tagi di?
13Wo xa na Gibiyaka mixi ɲaaxie so muxu yi ra, muxu xa e faxa alako yi yunubi xa ba Isirayila ma.» Bunyaminkae naxa tondi e ngaxakerenyi Isirayilakae xui suxude.
14E naxa keli e xa taae kui, e fan xa malan Gibiya Isirayilakae gerede.
15Santidɛgɛma kanyi wulu mɔxɔɲɛn nun senni nu na Bunyaminkae ya ma, nun Gibiyaka mixi kɛmɛ solofere naxee sugandixi gere xili ma.
16Sɔɔri yi matinxinxi kɛmɛ solofere nu na e ya ma, naxee fata gɛmɛ wolide laati ra e kɔɔla bɛlɛxɛ ra. E fata se birin gɔnɔde na ra.
17Isirayilaka sɔɔrie santidɛgɛma kanyie nu lanxi xɛmɛ wulu kɛmɛ naani bafe Bunyaminkae ra.
18E naxa te Beteli, e Ala maxɔrin, «Nde singe tema muxu ya ma a xa Bunyaminkae gere?» Alatala naxa e yaabi, «Yudayakae singe xa na gere fɔlɔ.»

19Gɛɛsɛgɛ, Isirayilakae naxa kuru Gibiya xili ma.
20E naxa Bunyaminkae gere Gibiya ya tagi.
21Bunyaminka naxee keli Gibiya, nee naxa Isirayilaka wulu mɔxɔɲɛn nun firin faxa.
22Na dangi xanbi, Isirayilakae naxa limaniya, e man naxa te Bunyaminkae xili ma, e nu na dɛnnaxɛ na lɔxɔɛ singe.
23E man naxa te Beteli, e naxa wa han nunmare, e fa Alatala maxɔrin, «A lanma muxu man xa Bunyaminkae gere, muxu ngaxakerenyie?» Alatala naxa e yaabi, «Wo e gere.»
24Awa na xi firin nde, Isirayilakae man naxa te Bunyamin xa die xili ma.
25Na lɔxɔɛ Bunyaminka naxee keli Gibiya naxa Isirayila xɛmɛ wulu fu nun solomasaxan faxa santidɛgɛma ra.
26Na tɛmui Isirayilakae birin naxa te Beteli, e naxa wa Alatala ya i. E naxa sunyi suxu han nunmare, e sɛrɛxɛ gan daaxi nun xanunteya sɛrɛxɛ ba Alatala bɛ.
27E naxa Alatala xa marasi fen. Na waxati Ala xa saatɛ kankira nu na Beteli.
28Finexasi, Eleyasari xa di, Haruna xa mamadi, nu a ɲɛngi saxi na birin xɔn ma. E naxa Ala maxɔrin, «A lanma muxu man xa te Bunyaminkae xili ma, muxu ngaxakerenyie, ka a lanma muxu xa gere lu naa?» Alatala naxa e yaabi, «Wo man xa gere so. Tina n e sama wo sagoe.»
29Na tɛmui Isirayilakae naxa Gibiya mɛlɛn.
30E to te Bunyaminkae xili ma Gibiya ya tagi e nu na dɛnnaxɛ boore biyaasi,
31Bunyamin xa die naxa mini e gerede. E naxa mixi tongo saxan faxa Beteli nun Gibiya kirae xɔn ma.
32Bunyaminkae naxa a fala e booree bɛ, «Won man na e bɔnbɔfe nɛ yi ki alɔ a singe,» kɔnɔ Isirayilakae tan nu bara a fala e boore bɛ, «Won xa won makuya taa ra, e xa bira won fɔxɔ ra kirae xɔn ma.»
33Isirayila xɛmɛe naxa e malan Bali Tamari. Naxee nu na Gibiya mɛlɛnfe, nee fan naxa mini kɛnɛ ma.
34Isirayila sɔɔri fanyi wulu fu naxa Gibiya gere a ɲaaxi ra. Bunyaminkae mu gɛxi a kolonde gbaloe nu bara e li.
35Alatala naxa Bunyamin bɔnsɔɛ bɔnbɔ Isirayila ya xɔri. Xɛmɛ santidɛgɛma kanyi wulu mɔxɔɲɛn nun suuli, xɛmɛ kɛmɛ naxa faxa na lɔxɔɛ.
36Bunyamin xa die naxa a kolon e mu geenixi yi biyaasi. Isirayilakae naxa a lu e xa gbilen Gibiya mabiri, barima e a kolon sɔɔri gbɛtɛe nu na e mɛlɛnfe.

37Sɔɔri naxee nu Gibiya mɛlɛnfe, nee naxa so taa kui keren na, e mixi birin faxa santidɛgɛma ra.
38E nu bara lan a ma e xa tɛ so taa ra, tuuri gbegbe xa te koore ma.
39Isirayilaka booree to na to, e naxa e mafindi Bunyaminkae xili ma. Bunyaminkae to bara mixi tongo saxan faxa, e naxa a fala e boore bɛ, «Won na e bɔnbɔfe nɛ yi ki alɔ a singe.»
40Kɔnɔ e to tuuri to te ra koore ma kelife e xa taa kui,
41Bunyaminkae naxa gaaxu na gbaloe ya ra. Isirayilakae naxa e mafindi, e xa e gere.
42Bunyaminkae naxa gbilen e fɔxɔ ra, e e gi gbengberen kira xɔn ma. Sɔɔri naxee nu na taa kui, nee mu tin e xa e ba e yi. E naxa bira e fɔxɔ ra, e e faxa, barima e nu bara makɔrɛ e ra.
43Isirayilakae naxa e rabilin, e bira e fɔxɔ ra Gibiya fuge ra.
44Bunyamin sɔɔri fanyi wulu fu nun solomasaxan naxa faxa na gere kui.
45Xɛmɛ wulu suuli naxa faxa, naxee nu bara e gi gbengberen kira xɔn ma, sigafe ra Rimɔn geya mabiri. Xɛmɛ wulu firin naxa faxa, naxee nu bara e gi han Gidomi.
46Na lɔxɔɛ Bunyamin sɔɔri fanyi wulu mɔxɔɲɛn nun suuli naxa faxa, e birin santidɛgɛma kanyi.
47Xɛmɛ kɛmɛ senni, naxee nu bara e gi gbengberenyi Rimɔn geya mabiri, naxa lu mɛnni kike naani.
48Isirayilakae naxa bira Bunyamin xa die fɔxɔ ra e xa taa birin kui. E naxa e faxa santidɛgɛma ra, xɛmɛe nun xurusee. E naxa tɛ fan so e xa taa birin na.