Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Isaili pↄ́ aa ku za Dã e Bɛɛsɛba ń Galada bùsuoↄ mↄ̀ kã̀aa Dii aɛ Mizipa ń lɛdoũo ḿpii.
2Isaili bui píi dↄaanaↄ zɛ̀zɛ balu guu we ń zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa pla (400.000), baade a fɛ̃nda kũa.
3À mↄ lè Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ mà Isaili bui kĩniↄ gɛ̀ Mizipa. Ɔ̃ Isailiↄ Levii buipi là à mɛ̀: Yã́pi dau siuwɛ̃ɛ lá a dɛ.
4Ɔ̃ nↄ pↄ́ wa dɛ̀pi zã́ mɛ̀: Mapi ń ma nↄo wa gɛ ii Gibɛa, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuuɛ.
5Ɔ̃ Gibɛadeↄ fɛ̀lɛmanↄ, aa mↄ̀ lìa kpɛ́ pↄ́ má kúu gwã́ beezi, aa ye ma dɛ. Ɔ̃ aa wùlɛwulɛ ń ma nao, à gà.
6Ɔ̃ ma a nↄ gɛpi sɛ̀ má zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ, má kpã̀sãkpãsã Isaili bùsuↄ guu píi, asa aa wíyã vãi kɛ̀ wá Isaili bùsuuɛ.
7Á Isailiↄ, lá á sɛ́ à sɛ́.
8Ɔ̃ gbɛ̃́pii fɛ̀lɛ ń lɛdoũo aa mɛ̀: Wá gbɛ̃e a ta bɛo. Wá gbɛ̃e a ta a bɛ wɛ̃́lɛuo.
9Lá wá kɛ Gibɛadeↄnɛn kɛ: Wà gbɛla wá lɛ́lɛama yã́ musu.
10Wà gbɛ̃́ↄ plɛplɛ Isaili buiↄ guu píi, gbɛ̃ↄn basↄo guu gbɛ̃ↄn kwikwi, gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo guu gbɛ̃ↄn basↄobasↄo, gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi guu, gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo. Gbɛ̃́piↄ i gɛ kũ̀sũa wɛɛlɛ zĩgↄ̃ↄnɛ, kɛ́ aa e gɛ́ Gibɛa, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuu, aai wíyã pↄ́ aa kɛ̀ wá bùsuu fĩabonɛ́.
11Màa Isailiↄ kã̀aa píi ń lɛdoũo, kɛ́ wa gɛ́ lɛ́lɛi wɛ̃́lɛpiwa.
12Isailiↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀zĩ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ wɛ̃́lɛↄ guu píi aa mɛ̀: Dàa vãi pↄ́ wa kɛ̀ á bùsuu sↄ̃ bɛ?
13À Gibɛa gbɛ̃vãipiↄ kpáwá wà ń dɛdɛ, wí tàaepi bↄ wá guu. Ɔ̃ Bɛ̃yãmɛɛ buipiↄ i we ń gbɛ̃́ Isailiↄ yãmào.
14Aa bↄ̀lɛ ń wɛ̃́lɛↄ guu aa kã̀aa Gibɛa, kɛ́ aa zĩka ń Isaili bui kĩniↄ.
15Gↄↄ bee Bɛ̃yãmɛɛ bui fɛ̃ndadeↄ kã̀aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo ń mɛ̀ndooɛ (26.000) ń Gibɛadeↄ zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo (700).
16Gbɛ̃́piↄ guu zĩgↄ̃ ↄzɛɛdeↄ ku gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo. Baa mikã mɛ̀ndo an gbɛ̃e lí gbã́ ń gbɛmao à zã̀wào.
17Isaili bui kĩniↄ sↄ̃ aa zĩgↄ̃ fɛ̃ndadeↄ kã̀aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa pla (400.000).
18Isailipiↄ fɛ̀lɛ gɛ̀ Bɛtɛli, ↄ̃ aa gbɛ̀a Luawa aa mɛ̀: Wá bui kpele mɛ́ a gɛ́ zĩkai ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ káaui? Dii mɛ̀: Yuda buiↄ mɛ́ aa gɛ́ sɛ̃́ia.

19Kɛ́ a gu dↄ̀, Isailiↄ fɛ̀lɛ gɛ̀ bòokpà Gibɛa saɛ.
20Ɔ̃ aa bↄ̀lɛ gɛ̀ zĩkai ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ, aa zĩ'ↄpòońzi Gibɛa we.
21Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bↄ̀lɛ Gibɛa, ↄ̃ aa Isailipiↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao (22.000).
22Isailiↄ kↄ̃ gbà sↄ̃, ↄ̃ aa ɛ̀a zĩ'ↄpòo gu pↄ́ aa pòou yãa lↄ.
23Isailieↄ gɛ̀ lɛ́ ↄ́ↄlↄ Dii aɛ e oosi, ↄ̃ aa gbɛ̀awà aa mɛ̀: Wà ɛa gɛ́ zĩkai ń wá gbɛ̃́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ yã̀? Ɔ̃ Dii mɛ̀: À gɛ́!
24Ɔ̃ Isailiↄ sↄ̃̀ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄzi zĩgↄↄ plaadepizĩ.
25Kɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bↄ̀lɛ Gibɛa aa mↄ̀ dàńlɛ, aa Isailiↄ dɛ̀dɛ lↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao plasai (18.000), ampii fɛ̃ndadeↄnɛ sↄ̃.
26Ɔ̃ Isailiↄ fɛ̀lɛ gɛ̀ Bɛtɛli ḿpii, aa zↄ̃̀lɛ lɛ́ ↄ́ↄlↄ Dii aɛ. Aa lɛyè we e oosi, ↄ̃ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sáaukpasaↄ ò'o Diiwa.
27Gↄↄ bee Luabaakuańnↄ kpagolo kú we. Ɛleazaa nɛ́ Finɛasi, Aalona tↄũna mɛ́ sa'ona ũ. Ɔ̃ aa yãgbɛ̀a Diiwa aa mɛ̀: Wà ɛa gɛ́ zĩkai ń wá gbɛ̃́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ yã̀ ge wà kã́maboɛ? Ɔ̃ Dii mɛ̀: À gɛ́! Má ń naɛ́ á ↄzĩ zia.
29Ɔ̃ Isailiↄ gɛ̀ gbɛ̃́ↄ ùlɛ'ulɛ aa lìa Gibɛai.
30Zĩgↄↄ àaↄ̃de zĩ́ aa gɛ̀ zĩ'ↄpòo Bɛ̃yãmɛɛ buiↄzi lá aa kɛ̀ yãawa.
31Ɔ̃ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ daińlɛ e aa gɛ̀ kɛ̃̀ ń wɛ̃́lɛwa. Aa nà Isailiↄ dɛdɛawa lán yãa wà lↄ, ↄ̃ aa gbɛ̃ↄn baakwi taa dɛ̀dɛ Bɛtɛli zɛ́u ń Gibɛa zɛ́uo sɛ̃u we.
32Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ lɛ́ mɛ: Wálɛ ń fu lán yãawa. Isailiↄ sↄ̃ aalɛ mɛ: Wà bàalɛnɛ́, kɛ́ aa e kɛ̃́ ń wɛ̃́lɛwa e zɛ́kpaaↄu.
33Isailiↄ gò ń tía ḿpii, aa gɛ̀ zĩ'ↄpòo Baali Tamaa, ↄ̃ Isaili pↄ́ ulɛaↄ bↄ̀lɛ ń ulɛkĩi Gibɛa bɛ'aɛ oi.
34Ɔ̃ Isaili zĩgↄ̃ maa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwiↄ (10.000) gɛ̀ lɛ́lɛi Gibɛawa a bↄlɛu. Ɔ̃ zĩ pãsĩkũ̀, mɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ dↄ̃ yã́ a ń leo.
35Dii tò Isailiↄ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ fù. Zĩbeezĩ Isailiↄ ń dɛdɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo ń basↄoo (25.100), fɛ̃ndadeↄnɛ ḿpii.
36Ɔ̃ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ è wà ń fú. Isailiↄ gubↄ̀ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄnɛ yãa, kɛ́ aa daa gbɛ̃́ pↄ́ aa ń úlɛ'ulɛ Gibɛa saɛↄ gã̀u yã́i.
37Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ulɛ'ulɛapiↄ bↄ̀lɛ ń wãao, aa gɛ̃̀ wɛ̃́lɛu aa fã̀aau, ↄ̃ aa wɛ̃́lɛdeↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao míↄmiↄ.

38À mↄ lè Isailiↄ lɛkpàaĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ ulɛapiↄ yãaɛ aa mɛ̀: Tó a súɛlɛ dà wɛ̃́lɛa,
39wápiↄ wá liaa ń wá yanaↄ zĩlauɛ. Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ nà Isailiↄ dɛdɛawa, aa ń dɛdɛ gbɛ̃ↄn baakwi taawa, ↄ̃ aa mɛ̀: Wálɛ ń fu lán káauwaɛ.
40Ɔ̃ tɛlu fɛ̀lɛ wɛ̃́lɛu. Kɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ sù ń kpɛ gwà, aa è tɛlu gbã́ dau.
41Isailiↄ lìaamá, ↄ̃ gili gɛ̃̀ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄu, kɛ́ aa è yã́ ń lé yã́i.
42Ɔ̃ aa ɛ̀a lɛ́ bàalɛ Isailiↄnɛ, aa sɛ̀lɛ gbáa oi, ↄ̃ wà pɛ̀má ń zĩo. Ɔ̃ Isailiↄ bↄ̀lɛ ń wɛ̃́lɛↄ guu, aa ń dɛdɛ we.
43Aa koezↄ̃̀ńzi, ↄ̃ aa pɛ̀má, aai zɛnɛ́o e aa gɛ̀ ń lé Gibɛa gukpɛ oi.
44Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ gàga we gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao plasai (18.000), zĩgↄ̃ↄnɛ ḿpii.
45An gbɛ̃eↄ ɛ̀a bàalɛ̀ sɛ̀lɛ gbáau e aa gɛ̀ tàò Limↄ gbɛ oi, ↄ̃ Isailiↄ ń kↄ̃naↄ dɛ̀dɛ zɛ́ↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000). Aa ń gbɛsɛ̀lɛ e Gidoũ, aa ń dɛdɛ we lↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ pla (2.000).
46Zĩbeezĩ Bɛ̃yãmɛɛ bui fɛ̃ndade pↄ́ gàgaↄ píi kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), zĩgↄ̃ↄnɛ ḿpii.
47An gbɛ̃́ pↄ́ aa ɛ̀a bàalɛ̀ sɛ̀lɛ gbáau aa tà Limↄ gbɛ kĩ́iↄ bↄ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃. Aa kɛ̀ we mↄ síiↄ̃ɛ.
48Ɔ̃ Isailiↄ gɛ̀ Bɛ̃yãmɛɛ bui pↄ́ gↄ̃̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛoↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. Aa pↄ́ pↄ́ aa è weↄ dɛ̀dɛ píiɛ, gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ, ↄ̃ aa tɛsↄ̃̀ ń wɛ̃́lɛpiↄwa píi.