Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili dunu huluane da Gode ba:ma:ne, Misiba moilaiga gilisi. Ilia da Isala:ili soge huluane amoga misi - gagoe (north) moilai Da:ne asili gagoe (south) moilai bai bagade Biasiba amoga doaga:le, huluane da misi. Eso mabe soge Gilia:de amola amoga ilia da misi.
2Amo Gode Ea fi gilisisu amoga Isala:ili ouligisu dunu huluane da misi. Amola emoga ahoasu dadi gagui dunu 400,000 agoane da gilisi.
3Bediamini fi dunu da Isala:ili dunu huluane da Misiba moilaiga gilisi dagoi amo nabi. Isala:ili dunu da amane adole ba:i, “Amo wadela:i hou da habodane hamobela:?”
4Lifai dunu amo ea gidisedagi uda da medole legei ba:i, amane adole i, “Na gidisedagi uda amola na da Gibia moilai bai bagade Bediamini soge amoga golamusa: asi.
5Gibia dunu da nama doagala:musa: misini, ania diasu sisiga:i. Ilia da na medole legemusa: dawa:i. Be amo hou fisili, ilia da na uda wadela:lesilalu, e medole legei.
6Na da ea bogoi da:i hodo lale, dadega:le, amola wa:i afae afae amo Isala:ili fi fagoyale gala ilima iasi. Amo dunu da wadela:idafa hou ninia fi amo ganodini hamoi dagoi.
7Dilia huluane guiguda: da Isala:ili dunu. Amo hou hahamoma:ne, ninia da adi hamoma:bela:?”
8Dunu huluane da wa:legadole, amane sia:i, “Ninia huluane, abula diasu ganodini esalebe dunu amola diasudafa amo ganodini esalebe, ninia huluane da nini diasuga bu hame masunu.
9Ninia da agoane hamomu. Ninia da dunu amo Gibiama doagala:musa: ilegema:ne, ado ululuasu hedesu hou hamomu.
10Ninia dunu fi amo ganodini 1/10 (nabuane fifili afadafa gala) da ha:i manu amo dadi gagui dunuma imunu. Eno dunu huluane da Gibia fi ilima se ima:ne masunu.”
11Amaiba:le, Isala:ili dunu huluane da gilisili, bai afadafa hamomusa: gilisi. Amo da Gibia ilima doagala:musa: gilisi.
12Isala:ili fi da sia: adola ahoasu dunu amo Bediamini soge huluane amo ganodini asunasi. Ilia da amane adole ba:i, “Amo wadela:idafa hou dilia hamoi, ea bai da adi baila:?
13Wali amo Gibia wadela:i hamosu dunu ninima ima. Ninia da amo dunu medole legele, amo wadela:i hou amo Isala:ili fi ganodini gala fadegale fasimu.” Be Bediamini dunu da Isala:ili fi eno ilia sia: hame nabi.
14Be Bediamini moilai huluane amoga ilia da misini, Gibia moilaiga Isala:ili fi eno, amoga gegemusa: doaga:i dagoi.
15-
16Amo esohaga, ilia moilai bai bagadega ilia da dadi gagui 26,000 agoane amo misa:ne wele sia:i. Amola Gibia esalebe dunu da dadi gagui dunu amo da ilia lobo fofadi amoga gegesu, amo 700 agoane gilisi. Ilia da ga:muga: dadi amoga ilia dialuma hinabo afae amo igiga gala:loba, hamedafa giadofasu.
17Isala:ili fi oda da dadi gagui 400,000 agoane gilisi.
18Isala:ili dunu da Godema sia:ne gadosu sogebi amo Bedele amoga asili, Hina Godema amane adole ba:i, “Adi fi da Bediamini fi hidadea doagala:ma:bela:?” Hina Gode da bu adole i, “Yuda fi!”

19Amaiba:le, Isala:ili dunu da hahabe asili, Gibia moilai gadenene ilia hawa:i fisu hamone esalu.
20Ilia Bediamini dadi gagui doagala:musa: asili, Gibia moilai da ilia midadi ba:i.
21Bediamini dadi gagui da Gibia amoga misini, doagala:le, amo esoga 22,000 Isala:ili dadi gagui dunu medole legei.
22-
23Amalalu, Isala:ili dunu da sia:ne gadosu sogebi amoga asili, Hina Gode ba:ma:ne bagadewane dinanu, asili, daeya doaga:i. Ilia da Hina Godema amane adole ba:i, “Ninia bu eno ninia olalali Bediamini dunu ilima doagala:ma:bela:?” Hina Gode da bu adole i, “Ama!” Amaiba:le, Isala:ili dadi gagui da ilia dogo denesi ba:i. Ilia da Gibia moilaiga asili, ilia dadi gagui aya agoane Bediamini dunuma gegemusa: lelu.
24Ilia da enowane Bediamini dunuma doagala:musa: mogodigili asi.
25Be musa: gegei defele, Bediamini dunu da Gibia fisili, ilima doagala:le, Isala:ili dadi gagui 18,000 (ili da noga:le gegema:ne olelei) amo medole lelegei dagoi ba:i.
26Amalalu, Isala:ili dunu huluane da Bedele moilaiga didiga:musa: asi. Ilia Hina Gode ba:ma:ne ha:i mae nawane esaloba, daeya gamai. Ilia Hina Godema Hahawane Gilisili Olofole Iasu gobele salasu hamoi amola gobele salasu ohe oda gogo gobele sali.
27-
28Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da amo esoga Bedele sogebi galu. Finia:se (Ilia:isa ea egefe amola Elane ea aowa) da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ouligisu. Isala:ili dunu da Hina Godema bu adole ba:i, “Ninia da ninia olalali Bediamini dunu ilima bu gegemusa: masa:bela:? O ninia fisima:bela:?” Hina Gode da bu adole i, “Gegema! Aya Na da fidimuba:le, dilia da ili hasalimu.”
29Amaiba:le, Isala:ili dunu da dadi gagui dunu Gibia moilaiga sisiga:le, wamoaligima:ne asunasi.
30Amalalu, eso osodaga, ilia musa: hou defele, ilia da Bediamini dunuma doagala:musa: asili, Gibia ea midadi dada:lei.
31Bediamini dunu da gegemusa:, moilai gadili asili, Isala:ili dunu sefasimusa: fa:no bobogei. Musa: agoane ilia da umi soge Bedele ahoasu amola Gibia ahoasu la:ididili amo ganodini Isala:ili dunu muni medole legelalu. Ilia da Isala:ili dadi gagui30agoane medole legei.
32Bediamini dunu ilisu amane sia:i, “Defea! Ninia da musa: agoane, Isala:ili dunu hasali.” Be Isala:ili dunu da ili gadili, logoga oule asili, musa: medole legemusa: dawa:i galu.
33Amaiba:le, Isala:ili dadi gagui gilisisudafa da hobeale, bu Ba:ile Da:ima sogega bu gilisi. Amalalu, Isala:ili dunu amo da Gibia sisiga:i, da ilia wamoaligisu gele sogebi ganodini galu amo fisili, Gibia amoma doagala:musa: hehenai.
34Amo dunu idi da 10,000. Ilia da Isala:ili fi amo ganodini dadi gagui noga:iwane ilegei. Ilia da Gibia doagala:i amola gegesu da gasa bagade ba:i. Bediamini dunu da fofogadigi. Ilia gugunufinisisu eso da doaga:i dagoi ilia hame dawa:i galu.
35Amo esoha, Hina Gode da fidibiba:le, Isala:ili dunu da Bediamini dadi gagui dunu ili hasalasi. Ilia da dunu 25,100 agoane medole legei dagoi.
36Amola Bediamini dunu da dafai dagoi, ilisu dawa:i. Isala:ili dadi gagui gilisisu bagade da Bediamini dunu amoba:le hobea:i. Bai ilia dawa:i da dunu ilia da Gibia sisiga:le wamoaligimusa: asunasi, amo da ili fidimusa: ilia dawa:i.

37Amo dunu da ilia wamoaligisu fisili, hedolowane Gibia moilaiga hehenai. Ilia da dunu huluane amo moilai ganodini esalu, medole legei dagoi.
38Isala:ili dadi gagui gilisisu bagade amola wamoaligisu dunu da musa: gilisili sia: daloba, dawa:ma:ne hahamosu agoane hahamoi. Ilia da lalu mobi mogomogoi agoane bagade Gibia amoga heda:lebe ba:beba:le,
39Isala:ili dadi gagui da Bediamini dunu ilima hobealalu, ilia da sinidigimu sia:i. Amo hou da doaga:loba, Bediamini dunu da Isala:ili dunu 30 agoane medole legei dagoi ba:i. Bediamini dunu da amane sia:i, “Defea! Ninia da musa: agoane defele Isala:ili dunuma bu hasali dagoi.”
40Amalalu, dawa:ma:ne hahamosu amo lalu mobi mogomogoi agoane amo Gibia amoga heda:lebe ba:i. Bediamini dunu da beba:le, fofogadigili, moilai huluane laluga nenanebe ba:i.
41Amalalu, Isala:ili dadi gagui da sinidigi. Bediamini dunu da bagadewane beda:i. Ilia da dafai dagoi, ilisu da dawa:i galu.
42Ilia da Isala:ili dunu amoba:le hobea:i. Be ilia da sani amo ganodini agoane ba:i. Ba:i da Isala:ili dunu amo Gibia moilaiga gadili ahoanebe da ilia la:idi amo doagala:i. Amalalu, ilia da Bediamini dunu wadela:lesi dagoi.
43Isala:ili dunu da Bediamini dunu amo sani ganodini gagui galu. Ilia da mae fisili medole legelalu, amo dunu sefasili, sogebi amo Gibia ea eso mabadi la:ididili gala amoga doaga:i.
44Isala:ili dunu da Bediamini dadi gagui noga:iwane amo 18,000 agoane medole legei.
45Bediamini dunu hame bogoi amo da hobeale, umi soge amo Limone Gele gadenene amoga hobea:i. Be Isala:ili da ilima doagala:le, 5,000 eno logoga medole legei. Ilia da bu sefasili, Ga:idoume sogebi amoga doaga:le, 2,000 eno medole legei.
46Amo esoga, Isala:ili dunu da Bediamini dadi gagui dunu noga:iwane, huluane 25,000 agoane medole legei.
47Be dunu 600 agoane da hobeale, Limone Gele soge amoga asili, Isala:ili dunu da ili hame medole legei. Amo sogega, ilia da oubi biyaduyale gala esalu.
48Isala:ili dunu da sinidigili, Bediamini fi dunu eno huluane medole legei. Ilia da dunu, uda, mano amola ohe fi huluane medole lelegei dagoi. Ilia da moilai huluane amo soge ganodini dialu amo laluga ulagisi.