Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zeruya nɛ́ Yoabu dↄ̃ kũ kína pↄ kpɛ́ kú Abusalomua,
2akũ à gbɛ̃nↄ zĩ̀ Tɛkoa, ò nↄgbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃de ke sɛ̀ ò sù kãao. Akũ à pìnɛ: Ǹ kɛ lándↄ̃ ntɛn wɛ̃nda kɛ bà. Ǹ gyaanↄ pↄ́kasanↄ da. Ǹsun nísi dↄkↄro. Ǹ kɛ lákũ nↄgbɛ̃ kũ a gbɛ̃ gà àtɛni a ↄ́ↄ dↄ à gìi kɛ̀ bà.
3Ǹ gɛ́ kína kĩnaa lɛ, ǹ yã díkĩna onɛ. Akũ Yoabu yã kàka nↄgbɛ̃ pìinɛ.
4Kũ Tɛkoa nↄgbɛ̃ pìi gɛ̀ɛ à kína lè, à kùtɛnɛ kũ à mìio zĩtɛ à pì: Kína, ǹ ma mì sí!
5Akũ kína pì a là à pì: Bↄ́n ń yeii? À wèa à pì: Gyaanↄn ma ũ, ma zã gà.
6Makũ n zↄ̀bleri, má nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gbɛ̃nↄn pla. Kũ òtɛn fìti kɛ ń kↄ̃ tɛ̃nɛ bura, gbɛ̃ke kun à ń kpaatɛro. Akũ gbɛ̃ do a gbɛ̃ do lɛ̀ à dɛ̀.
7Akũ ma bedenↄ fùtɛ ń pínki, ò pì makũ n zↄ̀bleriinɛ mà a nɛ́ kũ à a gbɛ̃ndo dɛ̀ɛ pì kpáḿma ò dɛ, kũ à a gbɛ̃ndo dɛ̀ yãi. Ò ye ò yàka mì'oro tɛ́de kũ à gↄ̃̀mɛnɛ túbibleri ũ pì tɛ́ dɛmɛ, de ma zã súngↄ̃ tↄ́ ke buri vĩ andunia gũn doro yãi.
8Akũ kína pì nↄgbɛ̃ pìinɛ: Ǹ tá bɛ, mani yã gwa n yã pìi musu.
9Akũ Tɛkoa nↄgbɛ̃ pìi pì: Ma dikiri kína, taari pì wí ma musu kũ ma de bedenↄ, mↄkↄ̃n ǹgↄ̃ kun taari sari kũ n kíkɛo.
10Akũ kína pì: Tó gbɛ̃ke lɛ́ pà yã pìia, ǹ mↄ́ kãao ma kĩnaa la, ani le à wari dↄmma doro.
11Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Kína, ǹ sì kũ Dikiri n Ludao, de mↄrakari sún ma nɛ́ mɛ̀n do kũ à gↄ̃̀ lakiti kɛro yãi. Akũ kína pìi pì: Kũ Dikirio n nɛ́ pìi mìkã ke ni lɛ́tɛ zĩtɛro.
12Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Ma dikiri kína, makũ n zↄ̀bleri ǹ ma gba zɛ́ mà ɛra mà yã onnɛ. À wèa à pì: Ǹ o!
13Akũ à pìnɛ: Bↄ́yãi n yã dí taka kpàkũsũ kũ Luda gbɛ̃nↄↄ? Yã kũ n òmɛnɛ mɛ́ à n da yãn, zaakũ ńdi gbɛ̃ kũ n pɛaa gbɛsɛ n su kãaoro.
14Ó pínki óni ga, ónigↄ̃ de lán í kũ à kↄ̀tɛ zĩtɛ gbɛ̃ke dí le à sɛ̀tɛ doro bà. Luda dì gbɛ̃ kũ ò pɛ̀aa wɛ̃̀ndi boro, àdi zɛ́ wɛtɛ ade ɛra à suawamɛ.
15Ma su yã pì o ma dikiri kínanɛmɛ, zaakũ gbɛ̃nↄ tò vĩna ma kũ. Akũ makũ n zↄ̀bleri ma pì mani yã pì onnɛ. Òdigↄ̃ dↄ̃ro ke ĩni ma wɛ́kɛna sí
16ǹ ma bo gbɛ̃ kũ à ye à makũ kũ ma nɛ́o zĩtɛ kũ Luda tòwɛrɛ sí ó ↄĩ.
17Ma dikiri kína, makũ n zↄ̀bleri ma pì n yã ni tó ma laakari kpátɛ, zaakũ ń de lán Luda malaikaa bàmɛ, ndì sã kpá yã mana kũ a vãniooi pínki. Dikiri n Luda gↄ̃ kú kũnwo.
18Akũ kína pìnɛ: Ǹsun gí yã kũ matɛni n la onaairo. Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Ǹ o ma dikiri kína!

19Akũ kína a là à pì: Yoabu lɛ́ kú yã pìi gũn yá? Nↄgbɛ̃ pìi wèa à pì: Ma dikiri kína, kũ n kunnaao yã kũ n òo pì gɛna arɛ kũ kpɛo vĩro. Ee, n zↄ̀bleri Yoabu mɛ́ à yã pìi kàkamɛnɛ pínki.
20N zↄ̀bleri Yoabu kɛ̀ lɛ, de à le à yã kũ à lokona tera díkũ kɛkɛ yãimɛ. Ma dikiri, ń ↄ̃ndↄ̃ lán Luda malaikaa bàmɛ, ń yã kũ à kɛ̀ andunia gũn dↄ̃ pínki.
21Akũ kína gɛ̀ɛ à ò Yoabunɛ: Tↄ̀, mani yã pì kɛ sà. Ǹ gɛ́ ǹ kɛfɛnna Abusalomu gbɛsɛ ǹ su kãao.
22Akũ Yoabu kùtɛ kínanɛ kũ à mìio, à a sáabu kpà à pì: Ma dikiri kína, makũ n zↄ̀bleri, ma dↄ̃̀ gbãra sà kũ ma yã kàngu, zaakũ n ma yã mà.
23Akũ Yoabu fùtɛ à gɛ̀ɛ à Abusalomu gbɛ̀sɛ zaa Gesuru à sù kãao Yurusalɛmu.
24Akũ kína pì: Ǹ onɛ à gɛ́ vutɛ a zĩda bɛa, ó wɛ́ ni kɛ siikↄ̃ro. Akũ Abusalomu gɛ̀ɛ à vùtɛ a bɛa, odi wɛ́ sikↄ̃lɛ kũ kínaoro.
25Gↄ̃ mana ke kú Isarailanↄ tɛ́ lán Abusalomu bàro. Òdigↄ̃ a manakɛ yã o manamana. Sɛna zaa a gɛ̀sɛɛa ari à gɛ̀ɛ pɛ́ a mìdangura mamberu ke kúaro.
26Àdigↄ̃ a mì bo wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛomɛ. Àdi kɛa tìkisi. Tó à bò, àdi yↄ̃ kilooa, a tìkisii dìgↄ̃ de kiloo plala.
27À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì gbɛ̃nↄn aakↄ̃ kũ nɛ́nↄgbɛ̃o mɛ̀n do. Nɛ́nↄgbɛ̃ pì tↄ́n Tama. Nↄ manamɛ.
28Abusalomu kú Yurusalɛmu ari wɛ̃̀ pla wɛ́sina kínalɛ sari.
29Akũ à Yoabu sìsi à gɛ́arɛ kína kĩnaa, ama Yoabu dí we à sù a kĩnaaro. Akũ à ɛ̀ra à a sìsi dↄ, adi we à sùro.
30Akũ à pì a zĩkɛrinↄnɛ: À Yoabu bura kũ à kú ma pↄ́ sarɛ gwa, a nagã mà. À gɛ́ à tɛ́ sↄ̃a. Akũ Abusalomu zĩkɛrinↄ gɛ̀ɛ ò tɛ́ sↄ̃̀ Yoabu bura pìia.
31Akũ Yoabu fùtɛ à gɛ̀ɛ Abusalomu bɛa, à a là à pì: Bↄ́yãi n zĩkɛrinↄ tɛ́ sↄ̃̀ ma buraaa?
32Akũ Abusalomu wèa à pì: Ǹ gwa, ma gbɛ̃ zĩ̀mma ma pì ǹ mↄ́ mà n zĩ kínaa, de ǹ a la bↄ́ mɛ́ à tò à ma gbɛsɛ zaa Gesuru à sù kũmaoo? Ma kunna gwe sã̀namɛnɛ de gu díla! Má ye mà kↄ̃ e kũ kínao tera. Tó má taari ke vĩ, à ma dɛ.
33Akũ Yoabu gɛ̀ɛ à yã pìi ò kínanɛ. Akũ kína Abusalomu sìsi. Kũ à sù, à kùtɛnɛ kũ a mìio zĩtɛ. Akũ kína lɛ́ pɛ̀a.