Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ kí zↄ̃̀lɛ a bɛ, Dii aà bↄ̀ ibɛɛ pↄ́ liaaaàziↄ ↄzĩ, à aà gbà ĩ́ampakĩi,
2ↄ̃ kí ò ãnabi Natãɛ: Ée! Kpɛ́ pↄ́ wa dↄ̀ ń sɛdɛ lío ↄ̃ máↄ zↄ̃lɛu, Lua kpagolo iↄ dilɛa zwã̀akpɛua?
3Natã wèwà à mɛ̀: Lá à n pↄ gbà ǹ kɛ, asa Dii kunnↄɛ.
4Gwãasĩna bee Dii yã'ò Natãɛ à mɛ̀:
5Gɛ ǹ o ma zↄ̀blena Davidiɛ ma mɛ̀, ↄ̃mɛ a kpɛ́ pↄ́ máↄ kuu dↄmɛɛo.
6Za gↄↄ pↄ́ ma Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipi e gbã mi bɛkpao. Miↄ sↄ̃kĩikpakpaɛ, zwã̀akpɛ mɛ́ ma kúkĩi ũ.
7Gu pↄ́ ma sↄ̃kĩikpàu ń ma gbɛ̃́ Isailiↄ píi mi dↄaanaↄ dilɛ aa dↄaanɛ́ɛ, kási mi o ń gbɛ̃eɛ, bↄ́yãi i kpɛdↄmɛɛ ń sɛdɛ líoo nio.
8Gɛ ǹ o ma zↄ̀blena Davidipiɛ, ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, ma aà sɛ̀ sãdãdãkĩi, kɛ́ aàↄ dɛ ma gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũɛ.
9Má kuaànↄ gu pↄ́ à gɛ̀u píi, ↄ̃ ma aà ibɛɛↄ dɛ̀dɛɛ̀. Má tó aà tↄbↄ maamaa saɛ, iↄ dɛ dṹnia tↄdeↄ do ũ.
10Má bùsu kpa ma gbɛ̃́ Isailiↄwa, mí ń kálɛu, aai zↄ̃lɛu ń pↄ́ ũ. Aa sↄ̃̀deedeekɛ lↄo. Gbɛ̃vãiↄ e ń wɛtã lá aa ń wɛtã̀ káau
11gↄↄ pↄ́ ma dↄaanaↄ dìlɛnɛ́wa lↄo. Má aà bↄ a ibɛɛpiↄ ↄzĩ píiɛ. Ma Dii málɛ oɛ̀, mámɛ má bɛkpaɛ̀ aà buiↄ gbãa'ekĩi ũ.
12Tó aà gↄↄ pà, à gà, má aà bui pↄ́ bↄ̀ aà plɛue sɛ lɛsĩ, mí aà kpa kpalau.
13Aàpi mɛ́ a kpɛdↄ, ma tↄ́ iↄ kuwà, mí tó aàↄ zↄ̃lɛa kpalau e gↄↄpii.
14Mámɛ máↄ dɛ aà mae ũ, aàpi iↄ dɛ ma nɛ́ ũ. Tó à tàaekɛ̀, má ĩadawà ń gooɛ, lá gbɛ̃nazĩna ì gbɛ̃́ gbɛ̃wa.
15Kasi má gbɛ̃kɛ bↄaaaànↄ lá má bↄ̀aa ń Saulu pↄ́ má wò kpalau Davidi aɛwao.
16Aà buiↄ aaↄ kpalable gↄↄpii. Aà kpalapi aↄ láaa vĩo.
17Ɔ̃ Natã yã́pi dàu a sìu Davidiɛ lá Dii òɛwa píi.
18Ɔ̃ kí Davidi gɛ̃̀ zↄ̃̀lɛ Dii aɛ à mɛ̀: Dii Lua, bↄ́n ma ũi? Deↄn ma bɛdeↄ ũ ↄ̃ n ma ka gweaɛ taawai?

19Dii Lua, bee kɛ̀nɛ fɛ̃́nɛũ e tia, ↄ̃ n mapi n zↄ̀blena bui pↄ́ aaↄ ku ziaↄ yã'ò lↄa? Màa ńlɛ kɛmɛɛa, Dii Lua?
20Dii Lua, má mɛnɛ kpelewa lↄɛ? Mapi n zↄ̀blena ń ma dↄ̃.
21N yãzↄ̃ↄpi kɛ̀ lá ń yeiwa lɛ́ pↄ́ ń gbɛ̃̀ yã́i, ↄ̃ ń tò mapi n zↄ̀blena má dↄ̃.
22Dii Lua, ń zↄ̃ↄ fá! Gbɛ̃e muaannↄo. N bàasio diie kuo, lá wá mà ń swã́owa.
23Démɛ muaa ń n gbɛ̃́ Isailiↄi? Dṹnia buiↄ guu bui mɛ̀ndopi ↄ̃ ń bò n gbɛ̃́ↄ ũ. N nzĩa tↄbↄ̀, n yãzↄ̃ↄ bↄnsaɛↄ kɛ̀ n gbɛ̃́piↄnɛ, n buieↄ ń ń tã́aↄ yà n gbɛ̃́ pↄ́ n ń bó Egipiↄnɛ.
24N Isailiↄ dìlɛ aaↄ dɛ n gbɛ̃́ↄ ũ e gↄↄpii. Dii, n gↄ̃ ń Lua ũ.
25Dii Lua, lɛ́ pↄ́ ń gbɛ̃̀ mapi n zↄ̀blenaɛ ń ma buiↄ yã́ musu, ǹyↄ̃ zĩkɛwà gↄↄpii. Kɛ lá ń òwa,
26ní tↄbↄ maamaa e gↄↄpii. Gbɛ̃́ↄ i mɛ Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ Isailiↄ Lua ũ, mɛ́ mapi n zↄ̀blena Davidi, ńyↄ̃ ma buiↄ zĩ́napɛlɛ,
27asa Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua, ń òmɛɛ n mɛ̀ ńyↄ̃ ma bɛ kpamɛɛ ma buiↄ gbãa'ekĩi ũ. A yã́i tò mapi n zↄ̀blena ma sↄ̃dìlɛ, ma wabiɛ bee kɛ̀ma.
28Dii Lua, ḿmɛnn Lua, n yã́ náai vĩ, ↄ̃ n yãmaapi ò mapi n zↄ̀blenaɛ.
29Báaada mapi n zↄ̀blena buiↄgu sa, níↄ wɛ́tɛńzi gↄↄpii. Dii Lua, n yã'ò, n báaadà mapi n zↄ̀blena buiↄgu, aaↄ báaa vĩ e gↄↄpii.