Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Davidi nɛ́ Abisaloũ dãe kɛfɛna vĩ, aà tↄ́n Tamaa, ↄ̃ Davidi nɛ́ Aminↄ yeaàzi.
2Yã́pi lɛ́ ĩada Aminↄpiwa, à kà gyãkɛa a dãe Tamaapi yã́i, asa nↄɛ lɛ́soɛ, a fↄ̃ yãe kɛɛ̀o.
3Aminↄpi gbɛ̃na vĩ, aà tↄ́n Yonadabu, Davidi vĩ̀i Simɛa nɛ́ɛ. Yonadabu ↄ̃nↄ gbãa,
4ↄ̃ à Aminↄ là à mɛ̀: Àkɛa n kíanɛ'ia n kúsu ìↄ kwɛa lá gu lɛ́ dↄi? Ńyↄ̃ omɛɛo lé? Ɔ̃ Aminↄ wèwà à mɛ̀: Má ye ma dãuna Abisaloũ dãe Tamaaziɛ.
5Ɔ̃ Yonadabu òɛ̀: Gɛ ǹ wúlɛ n liiwa lán gyãewa. Tó n mae mↄ̀ n gwai, ní oɛ̀ ń ye n dãe Tamaa mↄ blɛ kpamaɛ. Aà mↄ kɛkɛ n wáa kɛ́ ǹyↄ̃ e, i gbasa nanɛ n ↄzĩ.
6Ɔ̃ Aminↄ wùlɛ lán gyãewa. Kɛ́ kí mↄ̀ aà gwai, ↄ̃ a òɛ̀: To ma dãe Tamaa mↄ kàa kɛmɛɛ ma wáa, i namɛɛ ma ↄzĩ.
7Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ zĩ̀ Tamaawa a bɛ à mɛ̀: Gɛ́ n vĩ̀i Aminↄ kpɛ́u, ní blɛkɛɛ̀.
8Kɛ́ Tamaa gɛ̃̀ aà kpɛ́u, à aà lè wúlɛa, ↄ̃ à pↄ́wɛnti dɛ̀ à kàa kɛ̀ò aà wáa, ↄ̃ a dìsa.
9Ɔ̃ à ta sɛ̀ à kàapi kàuɛ̀. Aminↄ gì sói à mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ ya aa bↄlɛ ḿpii. Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ bↄ̀lɛ píi,
10ↄ̃ a ò Tamaaɛ: Mↄ́ ń blɛpio kpɛa la, ní namɛɛ ma ↄzĩ. Ɔ̃ Tamaa kàa pↄ́ á kɛ̀ sɛ̀ à gɛ̃̀ò a vĩ̀i Aminↄpi kĩ́i kpɛa.
11Kɛ́ à sↄ̃̀aàzi, àlɛ kpawà à só, ↄ̃ à a dãepi kũ̀ à mɛ̀: To mà wúlɛnnↄ.
12Ɔ̃ a ò a vĩ̀ipiɛ: Aawo! Ńsu gbãamↄmɛɛo. Asa wá Isailiↄ wìli yã́ bee taa kɛo. Ńsu yãdↄↄsai bee taa kɛmɛɛo.
13Mapi, má má gɛ́u ń wí beeoi? Mpi sↄ̃, Isailiↄ n dilɛ gbɛ̃pã ũ. Suɛ! Ǹ a yã'o kíɛ, a gí ma kpáimao.
14I we aà yãmào. À gbãamↄ̀ɛ̀, ↄ̃ à kùsiwà à wùlɛaànↄ.
15Ɔ̃ Aminↄpi zàaàgu pãsĩpãsĩ. Aà zaaaàgu dɛ aà yeaaàzi yãala. Ɔ̃ a òɛ̀: Fɛlɛ bↄ.
16Ɔ̃ nↄɛpi ò a vĩ̀ipiɛ: Aawo! Tó n ma ya n ma bↄ, a tàae aↄ zↄ̃ↄ dɛ pↄ́ pↄ́ ń kɛ̀mɛɛa. Ń beeo i we à aà yãmào.
17Ɔ̃ Aminↄpi a zĩkɛnɛ̀waasona sìsi à mɛ̀: Nↄɛɛ bee ya bↄomɛɛ, ní gbata ǹ kilidau.
18Ɔ̃ aà zĩkɛnapi aà sɛ̀ bↄ̀ò bàasi, à gbatà à kilidàu. Nↄɛpi ula gbã̀a daa, asa ula bee taa kía nɛnↄɛ lɛ́soↄ ìↄ daa.

19Ɔ̃ Tamaa túfu gbɛ̃̀ a miwa, à a ula gbã̀a pↄ́ á daapi gà a kɛ̃̀, ↄ̃ àlɛ ↄ́ↄlↄ àlɛ tá, à ↄdì a musu.
20Aà dãↄ dadoũde Abisaloũ òɛ̀: N dãↄ Aminↄ làanɛ yã̀? Ńsu o gbɛ̃e mao, asa n dãↄɛ. Ńsu ǹyↄ̃ yã́pi kũa n sↄ̃ guuo. Ɔ̃ Tamaa zↄ̃̀lɛ a dãↄ Abisaloũ bɛ yãkpaa.
21Kɛ́ kí Davidi yã́pi mà, aà pↄ pà maamaa.
22Abisaloũ i yãe o Aminↄɛo, yãvãi ge a maa, asa aà za fɛ̃̀ɛ̀, kɛ́ à kùsi a dãe Tamaawa yã́i.
23Wɛ̃̀ pla gbɛa Abisaloũ ku Baali Azoo, Ɛflaiũ bùsu zↄ̃lɛu ń a sãkãkɛ̃ɛlɛnaↄ, ↄ̃ à kíanɛↄ sìsi blɛsawa ḿpii.
24Ɔ̃ à gɛ̀ kí lè à mɛ̀: Kí, wàlɛ mapi n zↄ̀blena sãↄ kãkɛ̃ɛlɛ. Mpi ń n ìwaↄ á gɛmanↄ weo lé?
25Ɔ̃ kí wè a nɛ́piwa à mɛ̀: Aawo! Wá fↄ̃ gɛ́ wápiio. Wá kɛnɛ aso ũɛ. À nàɛwà, ãma i gɛo, ↄ̃ à samaa'òɛ̀.
26Ɔ̃ Abisaloũ mɛ̀: Tó ńlɛ gɛo, to ma vĩ̀i Aminↄ gɛ́wanↄ. Kí aà là à mɛ̀: Bↄ́yãi ń ye aà gɛnnↄi?
27Abisaloũ nàɛwà, ↄ̃ kí tò Aminↄ gɛ̀aànↄ ń a nɛ́ kĩniↄ píi.
28Abisaloũ yãdìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ à mɛ̀: À swã́kpa! Tó Aminↄ pↄ kɛ̀ vɛ̃ɛwa na, tó má òɛ́ à aà zↄ̃, à aà dɛ. Ásu to vĩa á kũo. Mámɛ ma á dáu! À sↄ̃dilɛ, í gↄ̃ɛkɛ kɛ.
29Abisaloũ gbɛ̃́ↄ kɛ̀ lá a dìlɛnɛ́wa, ↄ̃ kíanɛ kĩniↄ fɛ̀lɛ dì ń sↄ̃baonaↄ kpɛ, aa bàalɛ̀.
30Gↄↄ pↄ́ aa ku zɛ́u, Davidi a baomà wà mɛ̀: Abisaloũ kíanɛↄ dɛ̀dɛ píi, an kee i gↄ̃o.
31Davidi fɛ̀lɛ à a pↄkasaↄ gà a kɛ̃̀, ↄ̃ à wùlɛ bùsuu. Aà ìwaↄ sĩaaàzi ń ń pↄkasaↄ kɛ̃́kɛ̃a.
32Ɔ̃ Davidi vĩ̀i Simɛa nɛ́ Yonadabu mɛ̀: Baa, ńsu ǹyↄ̃ e wà n nɛ́ ɛ̀waasoↄ dɛ̀dɛ píi no, Aminↄ mɛ́ gà ado. Wà yã́pi dↄ̃̀ Abisaloũ wɛ́wa za gↄↄ pↄ́ Aminↄ kùsi a dãe Tamaawaɛ.
33Ma dii kí, ńsu ǹyↄ̃ yã́pi kũa n sↄ̃uo. N nɛgↄ̃ɛↄ i gaga píio, sema Aminↄ ado.
34Abisaloũ sↄ̃ à bàalɛ̀. Kɛ́ ɛ̀waaso gudↄ̃ana wɛzù, a è wa bɛ Olonaiũ zɛ́u sĩ̀sĩpↄlɛu dasidasi. À gɛ̀ a ò kíɛ: Ma gbɛ̃́ↄ è bɛ sĩ̀sĩpↄlɛu Olonaiũ oi.
35Ɔ̃ Yonadabu ò kíɛ: Ń èa? N nɛ́ↄ mɛ́ lɛ́ su we lá má ònɛwa.
36Kɛ́ à yã́pi ò a làa, ↄ̃ kíanɛpiↄ kà gↄ̃̀ↄ, aalɛ búbuapɛ. Kí ń a ìwaↄ ↄ́ↄlↄ̀ ḿpii maamaaɛ lↄ.

37Abisaloũ bàalɛ̀ à tà Amihudu nɛ́ Talemai, Gesuu kía kĩ́i, ↄ̃ kí Davidi sↄ̃ ìↄ a nɛ́ gaa ↄ́ↄlↄ gↄↄpii.
38Kɛ́ Abisaloũ bàalɛ̀ à tà Gesuu, a ku we e wɛ̃̀ àaↄ̃.
39Kɛ́ kí Davidi nↄ̀sɛ nìni Aminↄ gaa yã́ musu, ↄ̃ àlɛ Abisaloũ bɛɛkɛ sa.