Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ í bↄ̀ ɛu, gↄↄ pↄ́ kíaↄ ì gɛ́ zĩkai, ↄ̃ Davidi Yoabu zĩ̀ ń a ìwaↄ ń Isailiↄ píi. Aa Amↄniↄ ásookɛ̀, ↄ̃ aa koezↄ̃̀ Labazi. Davidi sↄ̃ a ku Yelusalɛũ.
2Kɛ́ oosi kɛ̀, ↄ̃ Davidi fɛ̀lɛ a liiwa, àlɛ bɛbɛ a kpɛ́ musu. Za kpɛ́ musu we ↄ̃ à nↄɛe è, àlɛ zu'o. Nↄɛpiá nↄ kɛfɛnaɛ maamaa,
3ↄ̃ à gbɛ̃́ zĩ̀ nↄɛpi yãgbɛai. Ɔ̃ wa òɛ̀: Ɛliaũ nɛ́ Basɛban we, Iti bui Uli naɛ.
4Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aà sísii. Kɛ́ à mↄ̀, ↄ̃ Davidi wùlɛaànↄ, ↄ̃ nↄɛpi tà bɛ. Aàpi sↄ̃ à ↄkũ gbãbↄ̀ dafuɛ.
5Kɛ́ à nↄsì, ↄ̃ à lɛ́kpãsãkɛ̀ Davidiɛ à mɛ̀ a nↄsì.
6Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ zĩ̀ Yoabuwa à mɛ̀: Iti bui Uli gbaɛmɛɛ. Ɔ̃ Yoabu aà gbàɛɛ̀.
7Kɛ́ Ulipi mↄ̀, ↄ̃ Davidi Yoabu aafia gbɛ̀a ń zĩgↄ̃ↄ ń zĩ pↄ́ aalɛ kao.
8Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Ta bɛ zu'oi. Kɛ́ Uli bↄ̀ kibɛ, ↄ̃ kí gbɛ̃́ zĩ̀ɛ̀ ń blɛo.
9Ãma Uli i ta a bɛo, kibɛ gↄ̃u ↄ̃ à ìu ń a zĩkɛnkĩniↄ.
10Ɔ̃ wa ò Davidipiɛ wà mɛ̀: Uli i ta a bɛo. Ɔ̃ à Uli là à mɛ̀: Madↄ̃ n su ń wɛ̃́lɛo dafu ni? Àkɛa ni ta bɛo ni?
11Uli wèwà à mɛ̀: Kpagolo ń Isailiↄ ń Yudaↄ ku zwã̀akpɛↄ guu. Ma dii Yoabu ń a gbɛ̃́ↄ ku sɛ̃u. Má fↄ̃ ta bɛ mà pↄble mà imi, mà wúlɛ ń ma naoo. Ń n kuao má yã́pi kɛo.
12Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Gↄ̃ la gbã lↄ, zia mí n gbaɛ. Ɔ̃ Uli gↄ̃̀ Yelusalɛũ zĩbeezĩ ń a gↄↄ sìao lↄ.
13Davidi aà sìsi, à pↄblè à imìaànↄ, ↄ̃ Davidi ikàkaɛ̀. Kási kɛ́ à bↄ̀ oosi, à gɛ̀ ì ń a dii kía zĩkɛnaↄɛ, i ta a bɛo.
14Kɛ́ gu dↄ̀, Davidi lakɛ̃ Yoabuɛ, ↄ̃ à Uli gbàɛò.
15Lápi guu à mɛ̀: À Uli dↄaa gu pↄ́ zĩ pãsĩu, í pↄ̀ↄbↄzãkɛ aà kpɛ, kɛ́ wà e wà aà dɛ.
16Gↄↄ pↄ́ Yoabu lɛ́ koezↄ̃ wɛ̃́lɛpizi, ↄ̃ à Uli dà gu pↄ́ a dↄ̃ nɛgↄ̃naↄ kuu.
17Kɛ́ wɛ̃́lɛdeↄ bↄ̀lɛ lɛ́ zĩka ń Yoabuo, aa Davidi zĩgↄ̃eↄ dɛ̀dɛ. Iti bui Uli kú ń guu.
18Ɔ̃ Yoabu gbɛ̃́ zĩ̀ Davidiwa aà zĩ̀ yã́ dau siuɛ̀ píi.

19A ò zĩnapiɛ: Tó n zĩ̀ yã́ dàu ń sìu kíɛ píi ń làa,
20tó aà nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́mɛ tò a sↄ̃ wɛ̃́lɛzi kãikãi ń zĩoi? Á dↄ̃ kɛ́ bĩ́imusudeↄ lí ka gbaɛmá zĩ́lɛo lé?
21Démɛ Gedeↄ̃ↄ nɛ́ Abimɛlɛki dɛ̀i? Nↄɛ mɛ́ ↄzↄ̃̀ wísilↄgbɛi za bĩ́i musu, ↄ̃ à aà dɛ̀ Tebezio lò? Àkɛa a sↄ̃ bĩ́izi kãikãi màai? Tó a ònɛ màa, ní oɛ̀ aà zↄ̀blena Uli, Iti bui gà lↄ.
22Ɔ̃ zĩnapi dàzɛu. Kɛ́ à kà Davidi kĩ́i, à yã́ pↄ́ Yoabu dàɛ òɛ̀ píi.
23À mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛu, aalɛ gbãamↄwɛ̃ɛ wɛ̃́nkpɛɛ, ↄ̃ wa ń yá e ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu.
24An kàzunaↄ ku za bĩ́i musuɛ, ↄ̃ aa ka fã̀ n gbɛ̃́ↄgu zĩ́lɛ, aa ń gbɛ̃eↄ dɛ̀dɛ. N zↄ̀blena Uli, Iti bui gà lↄ.
25Ɔ̃ Davidi ò zĩnapiɛ: O Yoabuɛ asu to yã́pi kɛɛ ĩ́io. Wìliↄ gbɛ̃́ pↄ́ zĩ a ń bleↄ dↄ̃o. Aà zĩka ń wɛ̃́lɛpideↄ ń gbãao, i kwɛ́. Ǹ aà gba sↄ̃ màa.
26Kɛ́ Uli na mà a zã́ gà, à ↄ́ↄlↄ̀.
27Kɛ́ gɛ'ↄↄlↄgↄↄ làa, Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa sùaànↄ Davidipi bɛ, ↄ̃ à gↄ̃̀ aà na ũ. À nɛ'ìaànↄ gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ yã́ pↄ́ Davidi kɛ̀pi kɛ̀ Diiɛ ĩ́i.