Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩ pↄ́ Saulu bɛdeↄ kà ń Davidi bɛdeↄ gɛ̃̀gɛ̃. Davidi gbãa lɛ́ dɛdɛɛ, Saulu bɛdeↄ sↄ̃, an gbãa lɛ́ busaɛ.
2Nɛgↄ̃ɛ pↄ́ Davidi ì Hɛblↄ̃ↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia tↄ́n Aminↄ, aà da tↄ́n Ainↄaũ, Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ɛ.
3A plaade tↄ́n Kilabu, aà da tↄ́n Abigaili, Nabali gyaa, Kaamɛli gbɛ̃́ɛ. A àaↄ̃de tↄ́n Abisaloũ, aà da tↄ́n Maaka, Gesuu kía Talemai nɛ́ɛ.
4A síiↄ̃de tↄ́n Adonia, aà da tↄ́n Agita. A sↄode tↄ́n Sefatia, aà da tↄ́n Abitali.
5A soolode tↄ́n Iteaũ, aà da tↄ́n Egela. Davidi naↄ nɛ́piↄ ì Hɛblↄ̃ɛ.
6Gↄↄ pↄ́ Saulu bɛdeↄ lɛ́ zĩka ń Davidi bɛdeↄ, Abinɛɛ lɛ́ gbãakũ Saulu bɛdeↄ guu.
7Saulu nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀o vĩ yãa, aà tↄ́n Lizipa, Aya nɛ́ɛ. Isibosɛ ò Abinɛɛɛ: Bↄ́yãi n wulɛ ń ma mae nↄoi?
8Abinɛɛ pↄ pà maamaa Isibosɛ yã́pi yã́i à mɛ̀: Yudaↄ gbɛ̃ min ma ũa? Málɛ gbɛ̃kɛkɛ n mae Saulu bɛdeↄnɛ ń aà dãunaↄ ń aà gbɛ̃naↄ e ń a gbão. Mi n na Davidiɛ a ↄzĩo, ↄ̃ ńlɛ ma tàae e nↄɛpi yã́ musu saa?
9Tó mi lɛ́ pↄ́ Dii gbɛ̃̀ Davidiɛ kɛɛ̀o, Lua yãpãsĩkɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ.
10Á Saulu bɛdeↄ, má kpala síwáɛ, mí tó Davidi gↄ̃ Isailiↄ ń Yudaↄ kía ũ za Dã e à gɛ pɛò Bɛɛsɛbawa.
11Isibosɛ i we yã́zãsì Abinɛɛwa lↄo, kɛ́ àlɛ vĩakɛɛ̀ yã́i.
12Abinɛɛ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidiwa ń a tↄ́o a òɛ̀: Démɛ bùsu vĩi? Wà lɛdoũkɛ, mí dↄnlɛ, kɛ́ Isailiↄ e nama ḿpii.
13Ɔ̃ Davidi mɛ̀: A maa, má lɛdoũkɛnnↄ, ãma yã́ mɛ̀ndo málɛ gbɛama. Tó ńlɛ mↄ́ ma gwai, tó ni mↄmɛɛ ń Saulu nɛnↄɛ Mikalioo, ńsu tó wá wɛ́ kɛ síiↄ̃o.
14Davidi lɛ́kpãsãkɛ̀ Saulu nɛ́ Isibosɛɛ à mɛ̀: Ma na Mikali sↄaamɛɛ. Ma ã̀nsueblè ń Filitɛ̃ↄ gyafↄↄo mɛ̀n basↄoɛ.
15Ɔ̃ Isibosɛ gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa nↄɛpi sì a zã Palɛtiɛ, Laisi nɛ́wa.
16Ɔ̃ aà zã́pi lɛ́ gɛaànↄ, a tɛaàzi e Bauliũ, àlɛ ↄ́ↄlↄ. Ɔ̃ Abinɛɛ òɛ̀ aà ɛa tá, ↄ̃ à tà.
17Abinɛɛ yã'ò ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ à mɛ̀: Za zi álɛ wɛɛlɛ Davidi àↄ dɛ á kía ũɛ.
18À aà kpa sa, asa Dii lɛgbɛ̃̀ɛ̀ à mɛ̀ á a gbɛ̃́ Isailiↄ bↄ Filitɛ̃ↄ ń ń ibɛɛↄ píi ↄzĩ a zↄ̀blena Davidipi sabaiɛ.

19Abinɛɛ yã́pi kã̀ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄnɛ ń swã́wa lↄ. Ɔ̃ à gɛ̀ Hɛblↄ̃ yã́ pↄ́ kà Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ń Isailiↄgupi oi Davidiɛ.
20Kɛ́ à kà Davidi kĩ́i Hɛblↄ̃ ń gbɛ̃ↄn bao pↄ́ kuanↄↄ, ↄ̃ Davidi blɛsakɛ̀nɛ́.
21Ɔ̃ Abinɛɛ ò Davidiɛ: Ma dii kí, to mà fɛlɛ mà gɛ Isailiↄ kãaanɛ píi, aa lɛdoũkɛnnↄ, níↄ dɛ bùsu pↄ́ n pↄ gbàpi píi kía ũ. Ɔ̃ Davidi Abinɛɛ gbàɛ, àlɛ tá aafia.
22Gↄↄbeezĩ Yoabu ń Davidi gbɛ̃́ↄ sù ń lɛ́lɛamáo. Aa pↄ́ↄ sì gbɛ̃́ↄwa maamaa aa sùò. Abinɛɛ kú ń Davidio we lↄo, asa à aà gbàɛ, àlɛ tá aafiaɛ.
23Kɛ́ Yoabu ń zĩgↄ̃ pↄ́ kuaànↄↄ kà, wa òɛ̀ Nɛɛ nɛ́ Abinɛɛ mↄ̀ kía gwai, ↄ̃ à aà gbàɛ à tà aafia.
24Ɔ̃ Yoabu gɛ̀ kía lè à mɛ̀: Bↄ́ yã́ ń kɛ̀ màai? Kɛ́ Abinɛɛ mↄ̀ n kĩ́i, bↄ́yãi ń tò à tài?
25Ń Nɛɛ nɛ́ Abinɛɛ dↄ̃o lé? À mↄ̀ ↄ̃nↄkɛinɛ, kɛ́ à e àↄ n gugɛgↄↄ ń n sugↄↄo dↄ̃ɛ ń n yãkɛaↄ píi.
26Kɛ́ Yoabu bↄ̀ Davidi kĩ́i, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa pɛ̀lɛ Abinɛɛpizi. Aa aà lè Sila lↄ̀ↄ kĩ́i, ↄ̃ aalɛ suaànↄ, ãma Davidi a yã́ dↄ̃o.
27Kɛ́ wà kà ń Abinɛɛo Hɛblↄ̃ wɛ̃́lɛ bↄlɛu, ↄ̃ Yoabu aà sìsi lándↄ̃ a ye bũnuboaànↄwa, ↄ̃ à aà zↄ̃̀ a gbɛɛu a dɛ̀. Aà dãuna dɛa tↄ ↄ̃ a sìwà.
28Bee gbɛa kɛ́ Davidi mà, à mɛ̀: Mapi ń ma kíakɛo, máↄ tàae vĩ Diiɛ Nɛɛ nɛ́ Abinɛɛ dɛa yã́ musuo.
29Yã́pi a wi Yoabu musuɛ ń aà de bɛdeↄ píi. Yoabu bɛdeↄ aaↄ ku kɛ̃nude ge kusude ge ɛɛ ge gbɛ̃́ pↄ́ zĩ aà blè ge nↄandɛna saio.
30Yoabu ń Abisaio mɛ́ Abinɛɛ dɛ̀, kɛ́ aàpi mɛ́ ń dãuna Asaɛli dɛ̀ zĩlau Gabaↄ̃ↄ yã́i.
31Ɔ̃ Davidi ò Yoabuɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ píi: À á pↄkasaↄ ga à kɛ̃́, í zwã̀nkasaↄ kákaála, íↄ tɛ Abinɛɛ gɛi ń ↄↄlↄo. Kí Davidi mɛ́ gɛpi kpán'aɛkɛ̀.
32Ɔ̃ wà aà vĩ̀ Hɛblↄ̃. Kí ↄ́ↄlↄ̀, à búbuapɛ̀ Abinɛɛ miaa, ↄ̃ gbɛ̃́pii ↄ́ↄlↄ̀ sↄ̃.
33Ɔ̃ kí wɛ̃nalɛɛ bee sì Abinɛɛ yã́ musu à mɛ̀: Abinɛɛ gaa lán mìsaidewaɛ maan wea?
34Wi aà gã liɛ̀ a kpɛo, wi galakpaɛ̀o, ↄ̃ à gà lán gbɛ̃́ pↄ́ zù vãikɛnaↄ ↄuwa. Ɔ̃ gbɛ̃́pii ɛ̀a ↄ́ↄlↄ̀ lↄ.
35Gbɛ̃́pii mↄ ò Davidiɛ aà pↄble e gu àↄ gɛ́ síi, ãma à lakpà azĩala à mɛ̀: Tó ma pɛ̃ɛ ge blɛe kã̀ ma lɛ́wa ĩatɛ̃gɛ̃kpɛu sai, Lua yãpãsĩkɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ.
36Gbɛ̃́pii wɛtɛ̀ yã́pii, ↄ̃ à kɛ̀nɛ́ maa. Yã́ pↄ́ kípi lɛ́ kɛ píi ì kɛ gbɛ̃́ↄnɛ maaɛ.

37Gↄↄ bee ↄ̃ Davidi gbɛ̃́ↄ ń Isailiↄ píi dↄ̃̀ sa kɛ́ kí lɛ́ kú Nɛɛ nɛ́ Abinɛɛ dɛa yã́uo.
38Ɔ̃ a ò a gbɛ̃́piↄnɛ: Á dↄ̃ kɛ́ Isaili dↄaana zↄ̃ↄ gà gbão lé?
39Mapi sↄ̃, baa kɛ́ Lua ma kpa kía ũ, ma busa gbã. Zeluia nɛ́piↄ yãkɛa pãsĩ dɛ ma pↄ́a. Dii mɛ́ a fĩabo vãikɛnaɛ.