Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Abisaloũ sↄ̃́go è ń sↄ̃́ↄ ń gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn blakwi pↄ́ aaↄ bàalɛ a aɛↄ.
2Ì fɛlɛ kↄↄkↄↄ àↄ zɛa bĩ́ibↄlɛzɛ saɛ. Tó gbɛ̃́ yãvĩ ń a gbɛ̃́deeo, àlɛ gɛò kí kĩ́i aà kɛkɛɛ, Abisaloũ ì ade sísi ì oɛ̀: Wɛ̃́lɛ kpele n bↄui? Tó a wèwà à mɛ̀: Mapi n zↄ̀blena ma bↄ Isaili buiɛ beeuɛ,
3ↄ̃ Abisaloũ ì oɛ̀: N yã́ naɛ, a zɛvĩ, ãma kí gbɛ̃e ku à swã́sɛ n yã́io.
4Abisaloũ ì ɛa mɛ: Tó wà ma kɛ yã́kpalɛkɛna ũ wá bùsuu, gbɛ̃́ pↄ́ yãvĩ ge gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gbɛ̃́ gbɛa yã́kpalɛu píi ali mↄ́ ma kĩ́i, máli aà yãkɛkɛɛ̀ a zɛ́waɛ.
5Tó gbɛ̃́ mↄ̀ kùlɛ aà aɛ, ì ↄbↄ ade kũ à lɛ́pɛwà.
6Màa ìↄ kɛ Isaili pↄ́ lɛ́ mↄ́ yã́kpalɛkɛi kí kĩ́iↄnɛ píi, ↄ̃ an sↄ̃ tàwà.
7Wɛ̃̀ síiↄ̃ gbɛa a ò kíɛ: Ma gba zɛ́ mà gɛ́ lɛ́ pↄ́ má kɛ̀ Diiwa sa'oi Hɛblↄ̃.
8Mapi n zↄ̀blena ma lɛ́gbã dↄ̀wà gↄↄ pↄ́ má kú Gesuu, Sili bùsuu ma mɛ̀: Tó Dii tò ma su Yelusalɛũ, má sa'owà Hɛblↄ̃ɛ.
9Kí òɛ̀: Gɛ ǹ su aafia! Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̀ Hɛblↄ̃.
10À gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Isaili buiↄwa píi à mɛ̀: Tó a kuu'ↄ mà dↄ, à o Abisaloũ mɛ́ kpalablè Hɛblↄ̃.
11Gↄↄ pↄ́ àlɛ fɛlɛ Yelusalɛũ, à gbɛ̃́ↄ sìsi gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do aa gɛ́ánↄ, ↄ̃ aa gɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo, aa yã́ asii dↄ̃o.
12Gↄↄ pↄ́ àlɛ sa'o, à Gilo gbɛ̃́ Aitofɛli, Davidi lɛdamade sìsi za aà bɛ wɛ̃́lɛu, ↄ̃ lɛkpaaĩa Davidizi lɛ́ dɛdɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ aa kú ń Abisaloũoↄ dasi lɛ́ kã́fĩɛ.
13Baokpana mↄ ò Davidiɛ à mɛ̀: Isailiↄ ń sↄ̃ kpà Abisaloũwa.
14Ɔ̃ Davidi ò a ìwa pↄ́ kuanↄ Yelusalɛũↄnɛ: À fɛlɛ wà bàasi. Tó wi kɛ màao, wá pili Abisaloũwao. Wà kɛ kpakpa. Tó wi kɛ kpakpao, a wá le la à wá ásookɛ, i wɛ̃́lɛdeↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao.
15Kí ìwaↄ òɛ̀: Wá dii kí, yã́ pↄ́ n zɛò píi, wápiↄ n zↄ̀blenaↄ wá làaɛ.
16Ɔ̃ kí dàzɛu. Aà bɛdeↄ bↄ̀ tɛaàzi ḿpii, ãma aà nↄ mɛ̀n kwi pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ ↄ̃ à ń tó we aaↄ bɛgwa.
17Kí dàzɛu ń a gbɛ̃́ↄ màa. Kɛ́ aa kà wɛ̃́nkpɛ, à lìlɛ zɛ̀
18a ìwaↄnɛ píi ń aà dↄaiↄ ń Gatade gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ pↄ́ tɛaàzi za Gataↄ, aa gɛ̃̀ píi.

19Ɔ̃ kí ò Gata gbɛ̃́ Itaiɛ: Bↄ́yãi ńlɛ gɛ́wanↄi? Ɛa tá, níↄ kú ń kí dafuo, asa bↄ̀mↄn n ũ, n bↄ n bùsuuɛ.
20N kaa i gↄↄplakɛo, ↄ̃ ń ye ǹyↄ̃ liaaliaawanↄa? Má dↄ̃ gu pↄ́ málɛ gɛ́uo. Ǹ n gbɛ̃́ↄ kãaa ǹ táńnↄ. Dii gbɛ̃kɛ ń náaiyão kɛnɛ.
21Ɔ̃ Itai wèwà à mɛ̀: Ma dii kí, ń Dii kuao ń n kuao, gu pↄ́ ń kúu píi, mapi n zↄ̀blena máↄ ku weɛ, má gan nò máↄ kun nò.
22Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Dↄaa wà gɛ́! Ɔ̃ Gata gbɛ̃́ Itai ɛ̀a dàzɛu ń a gbɛ̃́ↄ ń a daɛ pↄ́ kuanↄↄ píi.
23Kɛ́ aalɛ gɛ̃zɛa ḿpii, ↄ̃ bùsudeↄ wii pã̀lɛ. Kɛ́ kí bùa Sedↄ̃wa, ↄ̃ ampii aa gbáa zɛ́ sɛ̀.
24Zadoki ku we lↄ ń Levii buiↄ píi. Aa Luabaakuańnↄ kpagolo sɛa. Aa kpagolopi dìlɛ Abiataa saɛ e gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛu aa làa píi.
25Ɔ̃ kí ò Zadokiɛ: Lua kpagolo sɛ́ ǹ gɛ̃ò wɛ̃́lɛu. Tó Dii ma wɛgwà, a to mà su, mí wɛsiɛ ń a kúkĩio.
26Tó asu mɛ ma yã́ i kaaguoɛ sↄ̃, má làa. Aà kɛmɛɛ lá à kɛ̀ɛ̀ maawa.
27Ɔ̃ kí ɛ̀a ò sa'ona Zadokiɛ: Gu'enan n ũo lò? Ɛa ta wɛ̃́lɛ guu aafia ń n nɛ́ Aimaazao ń Abiataa nɛ́ Yonatãao. À tá ń á nɛ́ gbɛ̃ↄn plapiↄ.
28Máↄ zɛa swabↄlɛu sɛ̃u e mà baomawáɛ.
29Ɔ̃ Zadoki ń Abiataao Lua kpagolo sɛ̀ aa tàò Yelusalɛũ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ we.
30Davidi lɛ́ Kùkpɛ sĩ̀sĩ kṹ, àlɛ ↄ́ↄlↄ. À pↄkù a mia, a kyalekpaao. Gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ pↄkù ń mia píi, aalɛ ↄ́ↄlↄ aalɛ gɛò.
31Kɛ́ wa ò Davidiɛ Aitofɛli ku gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń Abisaloũoↄ guuɛ, ↄ̃ Davidi wabikɛ̀ Diiwa à mɛ̀: To aà lɛdama àↄ dɛ yãfaasai ũ.
32Kɛ́ Davidi kà sĩ̀sĩ misonaa, gu pↄ́ lousisikĩi kúu, Aaki gbɛ̃́ Usai mↄ̀ dàaàlɛ, aà ula kɛ̃a, mɛ́ bùsu kaa aà miu.
33Davidi òɛ̀: Tó n gɛmanↄ, ńyↄ̃ↄ dɛmɛɛ aso ũɛ.
34Tó n ɛa n ta wɛ̃́lɛu, mɛ́ ń ò Abisaloũɛ aà zↄ̀blenan n ũ sↄ̃, ńyↄ̃ Aitofɛli lɛdama bãdɛmɛɛɛ. Oɛ̀ aà mae zↄ̀blenan n ũ yãa, ãma tia n gↄ̃ aà zↄ̀blena ũɛ sa.
35Sa'onaↄ Zadoki ń Abiataao aaↄ kunnↄ we. Yã́ pↄ́ ń mà kibɛ sɛ́lɛ siunɛ́ píi.
36An nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ kunnↄ we, Zadoki nɛ́ Aimaaza ń Abiataa nɛ́ Yonatãao. Tó n yãe mà, nɛ́piↄ zĩ aa mↄ omɛɛ.

37Ɔ̃ Davidi gbɛ̃na Usaipi tà, à kà Yelusalɛũ gↄↄ pↄ́ Abisaloũ lɛ́ gɛ̃u.