Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè, nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Setinɔɔ kó kukó, kɛ̀ kupúú mɑkù dɛ̀ bo, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ku miɛkɛ.
2Sudɑɑsi wèè yóó fítɛ́ Yesu ò do yɛ̃́mu dɛ kó kupúú, kɛ yɛ̃́ Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ do kɔrimɛ̀ dɛborɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
3Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nní bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ ntihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Sudɑɑsii bɛ̀ niitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ tɔ fitìi nɛ̀ dɛhɑ̃nnɛ kɛ tɔnɛ̀ tikpɑ̀rìnɛntì.
4Yesu mɛ nyɛ̃́mɛ̀ tìì yóó ò tùɔ̀kɛní, kòò tɔ́ɔ́nko bɛ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di wɑnti we?
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Yesu Nɑnsɑrɛti kou. Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mínwe! Kɛ̀ Sudɑɑsi wèè ò fìtɛ́ kòò bɛ̀ nɛínɛ̀.
6Ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dɔ̀: Mínwe. Kɛ̀ bɛ̀ mbótírí kɛ duò.
7Kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di wɑnti we? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Yesu Nɑnsɑrɛti kou.
8Kòò dɔ̀: N di nɑ̀kɛ́mu kɛ tú mínwe, kɛ̀ di wɑnti mínwe, yóunɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́.
9Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ò bɛ́i ntì kɛ tú: N cicɛ n yí fétinnɛ ɑ n duɔ́ mbɛ̀ kóò mɔù.
10Kɛ̀ Simɔɔ Piɛrii kpɑtɛ disiè kɛ́kɔ̃ṹ ikuɔ́ nìùtì diɛwè tɔ̃ntì toò youri. Dɛ kóò tɔ̃ntì yètìrì do tú Mɑdikuusi.
11Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀: Nɔnnɛ ɑ siè di nɔ̀rìkù, ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò m bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ fɛbòòfɛ̀ n cicɛ n duɔ́ nfɛ̀ɑ̀?
12Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóò kótìi duɔ́ ndinùù tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì nɛ̀ tìì bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nYesu kɛ́boú.
13Kɛ kétɛ́ kóò kɔ̀tɛnɛ̀ Anni, Kɑyifu cɔ̀kù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, weè do tú ikuɔ́ nìùtì diɛwè dɛ benni.
14Weè Kɑyifu do nɑ̀kɛ́ Sifubɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ bo nwenni onìtì omɑ́ɑ̀ bo kúmɛ̀ kubotí kumɔu kpɛ́í.
15Simɔɔ Piɛri nɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì tɔù mɔù, kɛ̀ bɛ̀ ńtũ nYesu. Ikuɔ́ nìùtì diɛwè nɛ́ mɛ nyɛ̃́mɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì tɔù, kɛ̀ wenwee tɑ.
16Kɛ̀ Piɛri nkpɑɑ́ ditowɑɑ̀ kɛ kɑri dibòrì kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì, ikuɔ́ nìùtì diɛwè yɛ̃́ wèe yɛ̀nní kɛ́nɑ́kɛ́ osɑpɑ̀ɑ̀ nwèè bɑ̀ɑ dibòrì kɛ̀ Piɛri bo tɑ.
17Kɛ̀ dɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mbekɛ Piɛri kɛ dɔ̀: A múnkɛ í tú we ǹnìtì kóò tɑncɔ́ùntì nweɑ̀? Kɛ̀ Piɛri dɔ̀: Ɔ́ɔ̀! N yí ò tú!
18Kɛ sɔ̃́ mmuséé mbo kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɔ̀tinnɛ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ iiri, kɛ̀ Piɛri ncómmú dɛborɛ̀ kɛ iiri.

19Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe bekɛ Yesu o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kpɛti nɛ̀ o tié nkpɛti.
20Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yí nɑ̀kɛ́ tìmɑtì disɔ̀rì, nh ɔ̃ɔ̃ ntiè ntitííntouti nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ diɛtɛ̀ miɛkɛ nkɛ Sifubɛ bɛmɔu ɔ̃ɔ̃ tíí ndɛ̀.
21Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ m bèkú? Bekɛ nh ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo, bɛ̀ yɛ̃́mu n nɑ̀kɛ́ tì.
22Yesu bɛ́i mɛmmɛ kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ kɛ̀ kùu ò bèntɛ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ nìùtì diɛwè nwe ɑ nɑ́ɑ́mmɛ̀ mɛmmɑɑ̀?
23Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Kɛ̀ m bɛ́i tiyɛiti nti bɛnkɛ tìì tu tiyɛiti? Kɛ̀ m mɛ bɛ́i tisɑ̀ɑ̀tì nti bɑ nte kɑ̀ɑ m potɛ́?
24Mɛm̀mɛ kɛ̀ Anni yóu kòo nkpɑɑ́ boú kòo ò duɔ́nko ikuɔ́ nìùtì diɛwè Kɑyifu.
25Kɛ̀ Simɔɔ Piɛri ńdɛ̀ kpɑɑ́ kɛ iiri, kòò mɔùu wɛ̃tɛ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A í tú we ǹnìtì kóo tɑncɔ́ùntì ǹweɑ̀? Kɛ̀ Piɛrii ò nɛ̀nni kɛ dɔ̀: N yí ò tú.
26Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè kóo tɔ̃ntì, Piɛri dɑ̀tɛ wèè toò cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kouu bɛ́i nkɛ dɔ̀: N do dɑ yɑ̀mu kɑ̀ɑ ò nɛínɛ̀ kupúú miɛkɛ.
27Kɛ̀ Piɛrii wɛ̃tɛ kóò nɛ̀nni kɛ dɔ̀: N yí ò yɛ̃́. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ tɛkotɛɛ kuɔ́.
28Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́nɛ̀ Yesu Kɑyifu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kóò sɔɔ́nnɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kpɑɑ́ uu, kɛ̀ Sifubɛɛ yetɛ mutɑrimù bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo sɑ̃ũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ́pɑɑ̀ ndiyentɛ́bɑnni kó mudiì.
29Kɛ̀ Pidɑtii yɛ̀nní kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃ nhonìtì yie ǹcɑ̀kɛ bɑ?
30Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kòò do í cɑ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀, ti nɑ bɑ́ nhò kɔ̀tɛnní ɑ borɛ̀.
31Kɛ̀ Pidɑtii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ we, kóò bekɛ́nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ di kuɔ́ dòmmɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti kó ikuɔ́ í yie nti kuɔmɛ̀ òmɔù.
32Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ Yesu do yɛ̃ nhò yóó kú mùù kṹṹ.
33Kɛ̀ Pidɑtii tɑ kudieku kɛ́yú Yesu kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ tu Sifubɛ kóò kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀?
34Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A m békú nɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ ndɑɑ̀? Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ yɛ̃ nhɑ m bekɛ?
35Kɛ̀ Pidɑtii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N túmu Sifuɑ? A botí kɔbɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ bɛɛ̀ dɑ kɔ̀tɛnní m borɛ̀. A cɑ̀kɛ bɑ?
36Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kó tikpɑ̀tì í tú kutenkù kuu nkpɛti, kɛ̀ tì do nti ntú, n kɔbɛ nɑ m̀bɑ̀ɑomu bɑ́ Sifubɛ bɑ́ m pĩ́. N kó tikpɑ̀tì mɛ nyí tú kutenkù kuu nkpɛti.

37Kɛ̀ Pidɑtii ò bekɛ kɛ dɔ̀: A tú okpɑ̀ɑ̀tì nwe yɑ́ɑ́ bɑ? Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A ti mbɛ́i, n tú okpɑ̀ɑ̀tì nwe kɛ kɔ̀tɛní kutenkù, kɛ̀ bɛ̀ m pɛitɛ́ kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ timɔ́mmɔnti. Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ timɔ́mmɔnti bɛɛ̀ kemmu n nɑ́ɑǹtì.
38Kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: Bɑ ntú timɔ́mmɔnti? Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́yɛ̀ kɛ́kɔtɛ Sifubɛ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yí yɑ̀ onìtì yie n cɑ̀kɛmu kɛ dò nti ò kùɔ.
39Kɛ́ndònnɛ̀ di kó ikuɔ́ miɛkɛ di ɔ̃ɔ̃ duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ n fĩ́ĩ nkukpetínkù mɑkù diyentɛ́bɑnni yiè, di dɔ́ n fĩ́ĩ nSifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀?
40Kɛ̀ bɛ̀ɛ wekíí kɛ dɔ̀: Ti í dɔ́ ɑ fĩ́ĩ nyie, ti dɔ́ ɑ fĩ́ĩ mBɑrɑbɑɑsi nwe! Bɑrɑbɑɑsi mɛ ndo tú onitikɔ̀ùtì nwe.